• Data: 19 de setembre de 2016

Horari: 21,32h

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

  • Sr. Josep Ma. Bartolomé Foraster (President)
  • Sr. Jordi Abres Sala (Regidor)
  • Sr. Juli Quesada Belda (Regidor)
  • Sra. Silvia Ricart Bello (Regidora)

 

  • Sra. Lourdes Casals Subirós (Secretària accidental)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 5 de setembre de 2016.

2.-Aprovar, si s'escau, les llicències d'obres corresponents als expedients següents:

Exp. 52/16:Sol.licitud de llicència d'obres per obrir 1m2 de vorera per passar el cables de la fibra òptica en el carrer Marinada, 38.

Exp. 53/16: Sol.licitud de llicència d'obres per la construcció d'una arqueta amb tapa i canonada per la instal.lació de la fibra òptica.

Exp. 42/13: (pròrroga LL.O. 66/08) Declaració de caducitat de la llicència d'obres per incompliment dels terminis i devolució de la part proporcional de l'Impost, per la construcció d'un habitatge en el carrer Progres, 13

3.-Assumptes urgents.

4.-Ṕrecs i preguntes.