EXPOSICIÓ DE MOTIUSL’objectiu de la present ordenança és regular el consum de begudes alcohòliques a les vies públiques, sobre tot per part del jovent, fet que cada vegada es produeix amb gent més jove.

Així mateix pretén donar resposta al fenomen del “botelló” atès que comporta risc pel jovent, per la salubritat pública, pel trànsit de vehicles, per la bona convivència ciutadana, pels descans dels veïns i un deteriorament en general de la qualitat de vida de la ciutadania.

És per tot lo anteriorment esmentat que cal que aquest ajuntament adopti una normativa que pugui donar resposta a les conductes, en aquest cas el consum de begudes alcohòliques a les vies publiques, que vinguin a pertorbar la harmonia i la convivència ciutadana.

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Art.1 Objecte

La present ordenança té per objecte regular la venda i el consum indegut de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, i d’aquesta forma protegir la salut pública, la salubritat, la convivència ciutadana, la protecció dels menors, el dret de gaudir d’uns espais públics nets i en general garantir la seguretat pública.

Art. 2 Marc legal

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 25).

 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (arts. 6 i 66).

 • Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

 • Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.

 • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

 • Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

 • Altre normativa concordant.CAPÍTOL II.- LLOCS AUTORITZATS

Art. 3 Llocs habilitats pel consum

Als efectes de la present ordenança tindran la consideració de llocs autoritzats/habilitats pel consum de begudes alcohòliques: els bars, restaurants, establiments d’hostaleria, sales de festes i altres establiments similars degudament legalitzats i per tant que estiguin en possessió de tots els permisos i autoritzacions administratives corresponents.

En to cas, el consum i l’adquisició de begudes alcohòliques solament és permès a les persones amb l’edat establerta per llei.

CAPITOL III.- PROHIBICIONS I LIMITACIONS

Art. 4.- Prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies públiques

1.- Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública i la resta de llocs i espais públics.

Aquesta prohibició quedarà sense efecte quan el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres llocs reservats expressament per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització municipal, com en el supòsit de festes populars i patronals, revetlles, concerts o altres esdeveniments similars que comptin amb la corresponent autorització municipal.

2.- Queda especialment prohibida la practica del “botelló”, entenent-se per tal el consum de begudes alcohòliques en el carrer o altres espais públics per un grup de persones de tal manera que es puguin causar molèsties al veïnatge a altres persones que utilitzin l’espai públic, o es pugui deteriorar la salubritat o integritat de l’espai.

3.- Les persones, associacions o comissions que organitzin qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altre mena vindran obligats, sota la seva responsabilitat, a vetllar perquè durant l’acte no es produeixi la practica abans esmentada.

Els responsables de l’organització de l’acte vindran obligats a comunicar-ho a les autoritats corresponents (Mossos d’Esquadra o Policia Local en el seu cas).

4.- Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares, mares, tutors, tutores, curadors o curadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, seran també responsables directes o solidaris de les infraccions comeses per aquests, sempre que manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança.

Art.- 5 Prohibició de venda de begudes alcohòliques en espais o vies públiques

1.- No es permesa la venda de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, excepte en els bars, restaurants, establiments d’hostaleria, sales de festes i altres establiments similars degudament legalitzats i per tant que estiguin en possessió de tots els permisos i autoritzacions administratives d’ocupació d’espai públic corresponents, o bé en supòsits de festes populars i patronals, revetlles, concerts o altres esdeveniments similars quan es compti amb la corresponent autorització municipal.

2.- Resta totalment prohibit, sota la responsabilitat de les persones titulars, gerents o responsables dels establiments la venda o subministrament de begudes alcohòliques per a ser consumides a la via pública, excepte que es tracti dels serveis de terrassa degudament autoritzats.

CAPÍTOL III. ACTUACIÓ INSPECTORA

Art. 6.- Actuació inspectora

1.- Els Mossos d’Esquadra o la Policia Local i els serveis tècnics i autoritats municipals competents en la matèria, estan facultats per investigar, inspeccionar, reconèixer i controlar el compliment de les limitacions i prohibicions establertes en aquesta ordenança.

Quan s’apreciï algun fet que s’estimi que pugui constituir infracció dels preceptes d’aquesta ordenança s’ha d’estendre el corresponent comunicat de denúncia o acta, si és procedent, i s’han de consignar les dades personals de la presumpta persona infractora i els fets o circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació, si s’escau, del corresponent expedient sancionador.

2.- Les persones titulars, gerents o responsables dels establiments vindran obligats a prestar l’ajuda i la col.laboració necessària per a la realització de la tasca inspectora, i incorrerà en infracció qui per mitjà d’oposició activa o passiva dificulti o entorpeixi l’abans esmentada tasca.

CAPÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR

Art. 7.- Responsabilitats

1.- En relació a la prohibició de venda de begudes alcohòliques a les vies i espais públics en seran responsables les persones titulars, gerents o responsables dels establiments i els organitzadors de l’acte de què es tracti.

2.- En relació a la prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics, en serà responsable qui en consumeixi, i també les persones organitzadores de concerts o actes, sempre que es demostri que no han adoptat les degudes mesures per evitar-ho, així com els pares, mares, tutors, tutores, curadors i curadores de menors d’edat, sempre que manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança.

3.- En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes adreçades a individualitzar la responsabilitat en una persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació en les conductes infractores, la responsabilitat serà solidària.

Art. 8.- Procediment sancionador

Les sancions per haver infringit la present ordenança es tramitaran conforme a allò establert al Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Amb caràcter subsidiari, per tot allò no previst en la normativa abans esmentada, s’aplicaran els principis que regulen la potestat sancionadora establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Art. 9.- Infraccions

1.- Les infraccions de la present ordenança es classifiquem en LLEUS, GREUS I MOLT GREUS.

2.- Es consideren infraccions LLEUS l’incompliment de les prescripcions de la present ordenança que no comportin un perjudici directe per a la seguretat pública i/o pacífica convivència ciutadana, i sempre que la conducta no estigui específicament tipificada com a infracció greu o molt greu.

3.- Es consideren infraccions GREUS:

 • El consum de begudes alcohòliques previst a l’art. 3.2.

 • El fet de deixar gots, llaunes o ampolles a les vies i espais públics fora dels llocs habilitats a l’efecte.

 • La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.

4.- Es consideren infraccions MOLT GREUS:

 • Les accions o omissions constitutives de conductes obstruccionistes de les tasques de control, investigació i sanció de l’autoritat i dels poders públics en l’exercici de les seves funcions per al compliment d’aquesta ordenança.

 • La venda de begudes alcohòliques previst a l’art. 4 d’aquesta ordenança.

 • La reincidència en la comissió d’infraccions greus.

Art. 10.- Graduació de les sancions

1.- La imposició de les sancions s’aplicarà d’acord amb el principi de proporcionalitat, i en tot cas es tindran en compte els criteris de graduació següents:

 • La gravetat de la infracció.

 • L’existència d’intencionalitat.

 • La reincidència.

 • La naturalesa dels perjudicis causats.

S’entén per reincidència quan el subjecte responsable ha estat sancionat per resolució ferma, en el termini de 12 mesos, per la mateixa o altre infracció d’aquesta ordenança.

Art. 11.- Mesures cautelars

1.- Les autoritats ja siguin Mossos d’Esquadra o Policia Local en el seu cas, retiraran, decomissaran o intervindran cautelarment les begudes, envasos i altres elements objecte de prohibició, i les begudes intervingudes es destruiran per raons higièniques i sanitàries.

2.- Si els infractors fossin menors, a més a més de la intervenció i decomís de les begudes alcohòliques, s’informarà del fet als pares, mares, tutors, tutores, curadors o curadores.

Art. 12.- Sancions

1.- Les sancions previstes per les infraccions regulades en la present ordenança són les següents:

 • Per infraccions LLEUS: multa de fins a 200€

 • Per infraccions GREUS: multa de fins a 600€

 • Per infraccions MOLT GREUS: multa de fina a 1.200€

2.- No tindrà caràcter de sanció la resolució de tancament dels establiments o de suspensió de les activitats que no comptin amb l’autorització exigida o que no s’ajustin als termes d’aquesta, fins que no s’esmenin els defectes o es compleixin els requisits.

Simultàniament a la resolució de tancament o suspensió podrà incoar-se el procediment sancionador previst en aquesta ordenança.

Art. 13.- Competència sancionadora

La competència per la imposició de sancions correspondrà al Sr/a. Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.

Art. 14.- Execució

Les multes s’exigiran en període voluntari i, en el seu cas, per la via de constrenyiment.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra del BOP.

L’Alcalde

Josep Mª Bartolomé Foraster