ALTES1.- Ordinador PC.

 

 • Identificació: PC HELIOS 17/8GB/1TB DVD.

 • Dades inventari: Per determinar un cop aprovat.

 • Valoració a l’inventari: 567,49€

 • Data operació: 23-05-2013.

 • Explicació: Compra.

 

2.- Ordinador PC.

 

 • Identificació: PC ECS HERMES 17 4aGEN/8GB/1TB SENSE SO 3AG

 • Dades inventari: Per determinar un cop aprovat.

 • Valoració a l’inventari: 628,45€

 • Data operació: 09-07-2014.

 • Explicació: Compra.

 

3.- SAIs

 

 • Identificació: 9 SAIs ALTERVAC PC615N-850 12V/9Ah

 • Dades inventari: Per determinar un cop aprovat.

 • Valoració a l’inventari: 544,50€

 • Data operació: 09-07-2014.

 • Explicació: Compra.

 

 

4.- Desbrossadora STIHL FS130 4MIX.

 

 • Identificació: Desbrossadora STIHL FS130 4MIX

 • Dades inventari: Per determinar un cop aprovat.

 • Valoració a l’inventari: 584,99€

 • Data operació: 30-05-2014.

 • Explicació: Compra.

 

 

5.- CARRETILLA.

 

 • Identificació: Carretilla MOTOGARDEN 100LIT. 1 RUEDA KAWASAKI

 • Dades inventari: Per determinar un cop aprovat.

 • Valoració a l’inventari: 808,28€

 • Data operació: 10-03-2014.

 • Explicació: Compra.

 

6.- Escales camps de la font-C/de les Illes.

 • Descripció: Parcel.la de terreny en sòl urbà qualificada com a sistema viari i parcs i jardins urbans, d’ús exclusiu a vianants, amb una superfície total de 272,73m2, es troba emplaçada al carrer De les Illes i es desenvolupa en diferents zones i usos atès el desnivell de la finca. Llinda: al nord, amb l’habitatge del carrer Illes, núm.8 amb referència cadastral 2980012DG9728S0001JR a nom de Antonia Sáez Rodríguez; al sud, amb l’habitatge del carrer Illes, núm.4, amb referència cadastral 2980010DG9728S0001XR a nom de Joaquin Benito Vert; a l’est, amb carrer peatonal dels Camps de la Font; a l’oest, amb Carrer de les Illes.

 • Dades registrals: finca inscrita al Registre de la propietat de Figueres núm. 1767 inscrita al tom 2792, llibre 34, foli 94, inscripció 2ª.

 • Dades cadastrals: 2980011DG9728S0001IR

 • Ubicació: C/Illes,6

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 86.842,81.-€

 • Data operació: 2015.

 • Forma d’adquisició: obres PUOSC 2015.7.- Nou terreny antiga GI-V-5101.

 • Descripció: “Parcel·la de terreny en sòl no urbanitzable, qualificada de protecció natural i paisatgística, situada a peu de la rotonda d’intersecció entre la carretera N-260 i l’actual GIV-5101, té una superfície de 538.70m2 i forma part d’un sobrant de l’antiga carretera GI-V-5101 fora de servei. Llinda: al nord i a l’est, amb carretera GIV-5101; al sud i a l’oest, amb parcel·la de terreny de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, finca cadastral núm. 17012A005000960000PY ubicat al polígon 5, parcel·la 96”.

 • Dades registrals: Per determinar un cop feta la immatriculació.

 • Dades cadastrals: Per determinar un cop donada d’alta al Cadastre.

 • Ubicació: Polígon 5, parcel.la X.

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 2.963.-€

 • Data operació: conveni de data 18 de juny de 2015.

 • Forma d’adquisició: Cessió de la Diputació de Girona.8.- Finca costat barraca pedra seca.

 • Descripció: RÚSTICA“.-Parcel·la de terreny classificada com a sòl no urbanitzable a la zona coneguda com EL Pont del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, que constitueix l’actual finca cadastral 17012A00500096000PY, ubicada al polígon 5 parcel·la 96 amb una superfície de 1.254m2. Llinda: al nord, amb la porció de terreny sobrant, cedida per la Diputació de Girona a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, procedent de l’antiga carretera GI-V-5101; al sud, amb voral de la carretera N-260; a l’est, amb rotonda d’intersecció de la carretera N-260 i l’actual GIV-5101; a l’oest, amb l’actual finca cadastral del polígon 5 parcel·la 95”.

 • Dades registrals: Inscrita al registre de la propietat al Tom 2563, Llibre 29, Foli 17, alta 1, finca 1447.

 • Dades cadastrals: 17012A005000960000PY

 • Ubicació: Polígon 5, parcel.la 96.

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 5.000.-€

 • Data operació: (Decret d’alcaldia de 17 d’agost de 2015) 3 de setembre de 2015.

 • Forma d’adquisició: Compra directa.

 • Qualificació jurídica: Demanial.9.- Jocs infantils.

 • Identificació: BASCULANT GRANOTA.

 • Dades inventari: Compte 201- epígraf GR 11 A1-Fitxa 446

 • Valoració a l’inventari:1.835,21 €

 • Data operació: 03-09-2014

 • Explicació: Compra.10.- Pista esportiva col.legi.

 • Identificació: Asfaltatge pista esportiva col.legi

 • Dades inventari: Compte 201- epígraf GR 11 A1-Fitxa 439

 • Valoració a l’inventari: 24.530.-€

 • Data operació: 05-09-14/07-01-15

 • Explicació: contractació obres pròpies.11.- Enllumenat (C/ Illes).

 • Identificació: 4 Llumeneres Leds

 • Dades inventari: Compte 222- epígraf GR 12 C2-Fitxa 448

 • Valoració a l’inventari: 1.911,44.-€

 • Data operació: 03-09-14

 • Explicació: compra

12.- Enllumenat (casc antic-Mas Margall).

 • Identificació: 18 llumeneres Leds i 38 bombetes

 • Dades inventari: Compte 222- epígraf GR 12 C2-Fitxa 453

 • Valoració a l’inventari: 15.888,12.-€

 • Data operació: 24-11-14

 • Explicació: compra.13.- Enllumenat (Rambla Sta. Eugènia).

 • Identificació: 19 llumeneres Leds i manteniment.

 • Dades inventari: Per determinar

 • Valoració a l’inventari: 8.615,13.-€

 • Data operació: 31-01-15/16-01-15

 • Explicació: compra.14.- Enllumenat (C/ Ronda).

 • Identificació: 52 llumeneres Leds

 • Dades inventari: Per determinar

 • Valoració a l’inventari: 23.522,64.-€

 • Data operació: 14-05-15/26-05-15

 • Explicació: compra.15.- Barraca de pedra seca.

 • Identificació: Barraca de pedra seca i adequació terreny

 • Dades inventari: Per determinar

 • Valoració a l’inventari: 7.781,63.-€

 • Data operació: 09-02-14/28-02-15/23-03-15/07-04-15

 • Explicació: compra.16.- CASA C/Llers, 8

Descripció: URBANA: CASA de planta baja, piso y desván, con porción de terreno, sita en AVINYONET DE PUIGVENTÓS, calle Llers, número ocho, de extensión aproximada en junto cinco áreas cuarenta y siete centiáreas, ochenta y seis centèsimes, de la que lo edificado ocupa unos ciento veinte metros cuadrados y el resto el terreno contiguo. LINDA en junto: por su frente Oeste, con dicha calle; a la derecha, Saliendo, Norte, con calle y con casa de Esteban Carré; a la izquierda, Sur, con Maria Sabater; y a la espalda, Este, con Juan Clavaguera”.

 

 • Dades registrals: Inscrita al registre de la propietat al Tom 2996, Llibre 37, Foli 75, alta 16, finca 42.

 • Dades cadastrals: 2980008DG9728S0001IR

 • Ubicació: C/ Llers, 8

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 117.200,00.-€

 • Data operació: Escriptura pública de donació de data 1 de juliol de 2015.

 • Forma d’adquisició: Donació.

 • Qualificació jurídica: Patrimonial.17.- PARCEL.LA 24- P.P SAU 1- (76,13%).

Descripció: URBANA: Parcel.la número vint-i-quatre (24) del pla Parcial del sector SAU1, avui carrer Simó Llauneta, número vint-i-quatre (24), del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, de superfície cent noranta-tres metres quadrats (193 m2). Limita: al Nord, amb parcel.la número 16; al Sud, amb carrer Simó Llauneta; a l’Est, amb parcel.la número 25; i a l’Oest, amb parcel.la número 23.

 

 • Dades registrals: Inscrita al registre de la propietat al Tom 3588, Llibre 49, Foli 58, finca 2201, inscripció 1a.

 • Dades cadastrals: 2779813DG9727N0001GW

 • Ubicació: C/ Simó Llauneta, 24

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 73.513,54.-€

 • Data operació: Escriptura pública de rectificació del projecte de reparcel.lació del P.P. SAU-1.

 • Forma d’adquisició: Cessió del 10% d’aprofitament mig.

 • Qualificació jurídica: Patrimonial.18.- PARCEL.LA 25- P.P SAU 1- (100%).

Descripció: URBANA: Parcel.la número vint-i-cinc (25) del pla Parcial del sector SAU1, avui carrer Simó Llauneta, número vint-i-cinc (25), del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, de superfície cent noranta-tres metres quadrats (193 m2). Limita: al Nord, amb parcel.la número 16; al Sud, amb carrer Simó Llauneta; a l’Est, amb parcel.la número 26; i a l’Oest, amb parcel.la número 24.

 

 • Dades registrals: Inscrita al registre de la propietat al Tom 3588, Llibre 49, Foli 61, finca 2202, inscripció 1a.

 • Dades cadastrals: 2779812DG9727N0001YW

 • Ubicació: C/ Simó Llauneta, 25

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 96.551,92.-€

 • Data operació: Escriptura pública de rectificació del projecte de reparcel.lació del P.P. SAU-1.

 • Forma d’adquisició: Cessió del 10% d’aprofitament mig.

 • Qualificació jurídica: Patrimonial.19.- PARCEL.LA 26- P.P SAU 1- (100%).

Descripció: URBANA: Parcel.la número vint-i-sis (26) del pla Parcial del sector SAU1, avui carrer Simó Llauneta, número vint-i-sis (26), del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, de superfície dos-cents quaranta-set metres quadrats (247 m2). Limita: al Nord, amb parcel.les número 16 i 17; al Sud, amb carrer Simó Llauneta; a l’Est, amb parcel.la número 18; i a l’Oest, amb parcel.la número 25.

 

 • Dades registrals: Inscrita al registre de la propietat al Tom 3588, Llibre 49, Foli 64, finca 2203, inscripció 1a.

 • Dades cadastrals: 2779811DG9727N0001BW

 • Ubicació: C/ Simó Llauneta, 26

 • Dades inventari: Per determinar.

 • Valoració inventari: 95.483,16.-€

 • Data operació: Escriptura pública de rectificació del projecte de reparcel.lació del P.P. SAU-1.

 • Forma d’adquisició: Cessió del 10% d’aprofitament mig.

 • Qualificació jurídica: Patrimonial.BAIXES

1.- ORDINADOR GEMMA

 • Identificació: PC INTEL

 • Dades inventari: COMPTE 227-epígraf GR 12 C2- fitxa 145

 • Valoració a l’inventari: 600€

 • Data operació: ---------

 • Explicació: obsolet2.- DESBROSSADORA

 • Identificació: Desbrossadora STIHL SS550

 • Dades inventari: Compte 229- epígraf GR 12 C2- fitxa 318

 • Valoració a l’inventari: 450€

 • Data operació: ---------

 • Explicació: Trencada.3.- SAIs

 • Identificació: 3 SAIs

 • Dades inventari: COMPTE 227 epígraf GR C2 fitxes 125, 147 i 171.

 • Valoració a l’inventari: 450.-€

 • Data operació: 09-07-14.

 • Explicació: obsolets.4.- SOLAR C/ ILLES, 12

Descripció: URBANA: Peça de terra erm, en la que existeixen les ruïnes d’una cabana situada en el terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, territori “Cascais”, avui carrer Illes, número dotze (12), abans 14, de cabuda aproximada un quart de vessana, equivalent a cinc àries, quaranta set centiàries (0,0547 ha). Limita: al Nord, amb finca de la pròpia herència; al sud, amb José Grau; A l’Est, Juan Clavaguera; i a l’Oest, amb camí.

 

 • Dades registrals: Inscrita al registre de la propietat al Tom 2760, Llibre 33, Foli 65, inscripció 11, finca 561.

 • Dades cadastrals: 2980014DG9728S0001SR

 • Ubicació: C/ Illes, 12

 • Dades inventari: GR/31/A1

 • Valoració inventari: 96.819,00.-€

 • Data operació: 13-03-2007.

 • Forma d’adquisició: Cessió 10% aprofitament mig reparcel.lació SAU-1.

 • Qualificació jurídica: Patrimonial.