Edicte d’aprovació inicial del Pla local de joventut 2016-2019

Per resolució d’alcaldia de data 18 d’agost de 2016 (394/16) es va aprovar inicialment el Pla Local de Joventut d’Avinyonet de Puigventós 206-2019 la qual cosa es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a l’objecte que aquest es pugui examinar i, si és el cas, formular-hi al.legacions. En el cas que no se’n presenti cap, aquest es considerarà aprovat efinitivament sense necessitat de l’adopció de cap altre acord.

Avinyonet de Puigventós, 18 d’agost de 2016

Júlia Gil Vilar

Alcaldessa accidental

Edicte d’aprovació definitiva d’establiment de l’Ordenança municipal reguladora de la venda i consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics
 
No havent-se presentat reclamacions durant el termini d’informació pública de l’acord d’aprovació provisional d’establiment de l’ordenança municipal reguladora de les activitats sexuals remunerades en els espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud i afecció, adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2016, i de conformitat amb el que disposa l’art. 178 del DL 3/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’entén aprovat definitivament en virtut de la Providència d’Alcaldia de data 30 de maig de 2016.
 
El text definitiu és el següent:
 
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE VENDA I CONSUM INDEGUT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES A LA VIA i ESPAIS PÚBLICS EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
L’objectiu de la present ordenança és regular el consum de begudes alcohòliques a les vies públiques, sobre tot per part del jovent, fet que cada vegada es produeix amb gent més jove.
 
Així mateix pretén donar resposta al fenomen del “botelló” atès que comporta risc pel jovent, per la salubritat pública, pel trànsit de vehicles, per la bona convivència ciutadana, pels descans dels veïns i un deteriorament en general de la qualitat de vida de la ciutadania. És per tot lo anteriorment esmentat que cal que aquest ajuntament
adopti una normativa que pugui donar resposta a les conductes, en aquest cas el consum de begudes alcohòliques a les vies publiques, que vinguin a pertorbar la harmonia i la convivència ciutadana.
 
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
 
Art.1 Objecte
La present ordenança té per objecte regular la venda i el consum indegut de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, i d’aquesta forma protegir la salut pública, la salubritat, la convivència ciutadana, la protecció dels menors, el dret de gaudir d’uns espais públics nets i en general garantir la seguretat pública.
Art. 2 Marc legal
•Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 25).
•Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (arts. 6 i 66).
•Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
•Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.
•Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
•Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
•Altre normativa concordant.
 
CAPÍTOL II.- LLOCS AUTORITZATS
 
Art. 3 Llocs habilitats pel consum
 
Als efectes de la present ordenança tindran la consideració de llocs autoritzats/habilitats pel consum de begudes alcohòliques: els bars,restaurants, establiments d’hostaleria, sales de festes i altres establiments similars  degudament legalitzats i per tant que estiguin en possessió de tots els permisos i autoritzacions administratives
corresponents. En to cas, el consum i l’adquisició de begudes alcohòliques solament és permès a les persones amb l’edat establerta per llei.
 
CAPITOL III.- PROHIBICIONS I LIMITACIONS
 
Art. 4.- Prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies públiques
 
1.- Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública i la resta de llocs i espais públics.
Aquesta prohibició quedarà sense efecte quan el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres llocs reservatsexpressament per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització municipal,com en el supòsit de festes populars i patronals, revetlles, concerts o altres esdeveniments similars que comptin amb la corresponent autorització municipal.
 
2.- Queda especialment prohibida la practica del “botelló”, entenent-se per tal el consum de begudes alcohòliques en el carrer o altres espais públics per un grup de persones de tal manera que es puguin causar molèsties al veïnatge a altres persones que utilitzin l’espai públic, o es pugui deteriorar la salubritat o integritat de
l’espai.
 
3.- Les persones, associacions o comissions que organitzin qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altre mena vindran obligats, sota la seva responsabilitat, a vetllar perquè durant l’acte no es produeixi la practica abans esmentada.
Els responsables de l’organització de l’acte vindran obligats a comunicar-ho a les autoritats corresponents (Mossos d’Esquadra o Policia Local en el seu cas).
4.- Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares,mares, tutors, tutores, curadors o curadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, seran també responsables directes o solidaris de les infraccions comeses per aquests, sempre que manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança.
Art.- 5 Prohibició de venda de begudes alcohòliques en espais o vies públiques
 
1.- No es permesa la venda de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, excepte en els bars, restaurants, establiments d’hostaleria, sales de festes i altres establiments similars degudament legalitzats i per tant que estiguin en possessió de tots els permisos i autoritzacions administratives d’ocupació d’espai públic corresponents, o bé en supòsits de festes populars i patronals, revetlles, concerts o altres
esdeveniments similars quan es compti amb la corresponent autorització municipal.
2.- Resta totalment prohibit, sota la responsabilitat de les persones titulars, gerents o responsables dels establiments la venda o subministrament de begudes alcohòliques per a ser consumides a la via pública, excepte que es tracti dels serveis de terrassa degudament autoritzats.
 
CAPÍTOL III. ACTUACIÓ INSPECTORA
 
Art. 6.- Actuació inspectora
 
1.- Els Mossos d’Esquadra o la Policia Local i els serveis tècnics i autoritats municipals competents en la matèria, estan facultats per investigar, inspeccionar, reconèixer i controlar el compliment de les limitacions i prohibicions establertes en aquesta ordenança.Quan s’apreciï algun fet que s’estimi que pugui constituir infracció dels preceptes d’aquesta ordenança s’ha d’estendre el corresponent comunicat de denúncia o acta, si és procedent, i s’han de consignar les dades personals de la presumpta persona infractora i els fets o circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació, si s’escau, del corresponent expedient sancionador.

2.- Les persones titulars, gerents o responsables dels establiments vindran obligats a prestar l’ajuda i la col.laboració necessària per a la realització de la tasca inspectora, i incorrerà en infracció qui per mitjà d’oposició activa o passiva dificulti o entorpeixi l’abans esmentada tasca.
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR
 
Art. 7.- Responsabilitats
 
1.- En relació a la prohibició de venda de begudes alcohòliques a les vies i espais públics en seran responsables les persones titulars,gerents o responsables dels establiments i els organitzadors de l’acte de què es tracti.

2.- En relació a la prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics, en serà responsable qui en consumeixi, i també les persones organitzadores de concerts o actes, sempre que es demostri que no han adoptat les degudes mesures per evitar-ho, així com els pares, mares, tutors, tutores, curadors i curadores de menors d’edat, sempre que manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança.

3.- En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes adreçades a individualitzar la responsabilitat en una persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació en les conductes infractores, la responsabilitat serà solidària.
 
Art. 8.- Procediment sancionador
Les sancions per haver infringit la present ordenança es tramitaran conforme a allò establert al Decret 278/1993, de 9 de novembre, del procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Amb caràcter subsidiari, per tot allò no previst en la normativa abans esmentada, s’aplicaran els principis que regulen la potestat sancionadora establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les  administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Art. 9.- Infraccions
 
1.- Les infraccions de la present ordenança es classifiquem en LLEUS, GREUS I MOLT GREUS.

2.- Es consideren infraccions LLEUS l’incompliment de les prescripcions de la present ordenança que no comportin un perjudici directe per a la seguretat pública i/o pacífica convivència ciutadana, i sempre que la conducta no estigui específicament tipificada com a infracció greu o molt greu.
 
3.- Es consideren infraccions GREUS:
 
•El consum de begudes alcohòliques previst a l’art. 3.2.
•El fet de deixar gots, llaunes o ampolles a les vies i espais públics fora dels llocs habilitats a l’efecte.
•La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
 
4.- Es consideren infraccions MOLT GREUS:
 
•Les accions o omissions constitutives de conductes obstruccionistes de les tasques de control, investigació i sanció de l’autoritat i dels poders públics en l’exercici de les seves funcions per al compliment d’aquesta ordenança.
•La venda de begudes alcohòliques previst a l’art. 4 d’aquesta ordenança.
•La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
 
Art. 10.- Graduació de les sancions
 
1.- La imposició de les sancions s’aplicarà d’acord amb el principi de proporcionalitat, i en tot cas es tindran en compte els criteris de graduació següents:
 
•La gravetat de la infracció.
•L’existència d’intencionalitat.
•La reincidència.
•La naturalesa dels perjudicis causats.S’entén per reincidència quan el subjecte responsable ha estat sancionat per resolució ferma, en el termini de 12 mesos, per la mateixa o altre infracció d’aquesta ordenança.
 
Art. 11.- Mesures cautelars
 
1.- Les autoritats ja siguin Mossos d’Esquadra o Policia Local en el seu cas, retiraran, decomissaran o intervindran cautelarment les begudes, envasos i altres elements objecte de prohibició, i lesbegudes intervingudes es destruiran per raons higièniques i sanitàries.
2.- Si els infractors fossin menors, a més a més de la intervenció i decomís de les begudes alcohòliques, s’informarà del fet als pares,mares, tutors, tutores, curadors o curadores.

Art. 12.- Sancions

1.- Les sancions previstes per les infraccions regulades en la present ordenança són les següents:
• Per infraccions LLEUS: multa de fins a 200€
• Per infraccions GREUS: multa de fins a 600€
• Per infraccions MOLT GREUS: multa de fina a 1.200€
2.- No tindrà caràcter de sanció la resolució de tancament dels establiments o de suspensió de les activitats que no comptin amb l’autorització exigida o que no s’ajustin als termes d’aquesta, fins que no s’esmenin els defectes o es compleixin els requisits. Simultàniament a la resolució de tancament o suspensió podrà in coar-se el procediment sancionador previst en aquesta ordenança.
 
Art. 13.- Competència sancionadora
La competència per la imposició de sancions correspondrà al Sr/a. Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
Art. 14.- Execució
Les multes s’exigiran en període voluntari i, en el seu cas, per la via
de constrenyiment.
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicacióíntegra del BOP.
 
Avinyonet de Puigventós, 30 de maig de 2016
 
Josep Mª Bartolomé Foraster
Alcalde
 

Núm. 1889
AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS


Edicte sobre l’aprovació inicial de padrons fiscals
Mitjançant decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2016 es varen aprovar inicialment els padrons fiscals següents:
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
• Taxa per conservació del cementiri municipal.    
S’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals si no es presenten al·legacions i/o  reclamacions s’entendran aprovats definitivament.
El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia següent a l’aprovació definitiva dels mateixos fins el 1 de juny (inclòs) a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós de dilluns a divendres
(excepte dimarts) i des de les 9,00 hores a les 14,00 hores.
Els deutes pendents de pagament un cop finalitzat el termini assenyalat incorreran en els recàrrecs que determina la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.
Avinyonet de Puigventós, 4 de març de 2016
Josep Ma. Bartolomé i Foraster
Alcalde

Núm. 1895

AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Edicte sobre l’aprovació del padró fiscal del quart trimestre de l’exercici 2015 del consum d’aigua potable
Mitjançant decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2016 es va aprovar el padró fiscal corresponent al quart trimestre de 2015 de consum d’aigua potable, conservació de comptadors, cànon de l’aigua,recollida d’escombraries i servei de clavegueram.
S’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament,durant els quals si no es presenten al·legacions i/o reclamacions
s’entendran aprovats definitivament.
La recaptació en període voluntari es realitzarà per la companyia subministradora PRODAISA. Els deutes pendents de pagament un cop finalitzat el termini assenyalat incorreran en els recàrrecs que determina la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. Els quals els portarà a terme el Servei de Gestió Tributària XALOC que és qui té delegada la recaptació executiva.
Contra els rebuts de cobrament periòdic inclosos en els padrons esmentats, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’Alcaldia en el termini d’un mes, comptat des del dia següent a la
finalització de l’exposició pública dels mateixos, com a previ al contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona i sense perjudici de que pugui exercitar, en el seu cas,qualsevol altre recurs que estimi procedent. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva interposició.
En cap cas la interposició de recursos no suspèn l’acció administrativa de cobrament, llevat que es sol·liciti en el mateix termini per interposar recursos, acompanyant garantia que cobreixi el total del
deute tributari.


Avinyonet de Puigventós, 4 de març de 2016
Josep Ma Bartolomé

 

 
Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 2/2016
 
Aprovat inicialment pel Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 30 de maig de 2016, l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost municipal de l’exercici 2016, s’exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils perquè pugui ser examinat a la secretaria municipal i presentar-hi les al·legacions que es considerin pertinents, d’acord amb el que disposen els arts. 172 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, del text refós de la llei reguladora d’hisendes locals.
 
En cas que no es formuli cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.
 
Avinyonet de Puigventós, 1 de juny de 2016
 
Josep Mª Bartolomé Foraster
 
Alcalde


Núm. 1734
AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació dels arts. 2 i 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

No havent-se presentat reclamacions durant el termini d’informació pública de l’acord de modificació dels arts. 2 i 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, adoptat pel ple de la corporació en sessió ordinària de data 13 de gener de 2016, i de conformitat amb el que disposa l’art. 17.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora d’Hisendes locals s’entén aprovat definitivament.

El text definitiu és el següent:

“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus
ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”

• Modificació de l’article 3 queda redactat:

“Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”

Avinyonet de Puigventós, 1 de març de 2016
Josep Ma Bartolomé Foraster
Alcalde