Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 2/2016
 
Aprovat inicialment pel Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 30 de maig de 2016, l’expedient núm. 2 de modificació de crèdits del pressupost municipal de l’exercici 2016, s’exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils perquè pugui ser examinat a la secretaria municipal i presentar-hi les al·legacions que es considerin pertinents, d’acord amb el que disposen els arts. 172 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, del text refós de la llei reguladora d’hisendes locals.
 
En cas que no es formuli cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.
 
Avinyonet de Puigventós, 1 de juny de 2016
 
Josep Mª Bartolomé Foraster
 
Alcalde