Núm. 1734
AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació dels arts. 2 i 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

No havent-se presentat reclamacions durant el termini d’informació pública de l’acord de modificació dels arts. 2 i 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, adoptat pel ple de la corporació en sessió ordinària de data 13 de gener de 2016, i de conformitat amb el que disposa l’art. 17.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora d’Hisendes locals s’entén aprovat definitivament.

El text definitiu és el següent:

“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus
ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”

• Modificació de l’article 3 queda redactat:

“Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”

Avinyonet de Puigventós, 1 de març de 2016
Josep Ma Bartolomé Foraster
Alcalde