Núm. 1889
AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS


Edicte sobre l’aprovació inicial de padrons fiscals
Mitjançant decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2016 es varen aprovar inicialment els padrons fiscals següents:
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
• Taxa per conservació del cementiri municipal.    
S’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals si no es presenten al·legacions i/o  reclamacions s’entendran aprovats definitivament.
El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia següent a l’aprovació definitiva dels mateixos fins el 1 de juny (inclòs) a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós de dilluns a divendres
(excepte dimarts) i des de les 9,00 hores a les 14,00 hores.
Els deutes pendents de pagament un cop finalitzat el termini assenyalat incorreran en els recàrrecs que determina la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.
Avinyonet de Puigventós, 4 de març de 2016
Josep Ma. Bartolomé i Foraster
Alcalde

Núm. 1895

AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Edicte sobre l’aprovació del padró fiscal del quart trimestre de l’exercici 2015 del consum d’aigua potable
Mitjançant decret d’Alcaldia de data 1 de març de 2016 es va aprovar el padró fiscal corresponent al quart trimestre de 2015 de consum d’aigua potable, conservació de comptadors, cànon de l’aigua,recollida d’escombraries i servei de clavegueram.
S’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament,durant els quals si no es presenten al·legacions i/o reclamacions
s’entendran aprovats definitivament.
La recaptació en període voluntari es realitzarà per la companyia subministradora PRODAISA. Els deutes pendents de pagament un cop finalitzat el termini assenyalat incorreran en els recàrrecs que determina la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. Els quals els portarà a terme el Servei de Gestió Tributària XALOC que és qui té delegada la recaptació executiva.
Contra els rebuts de cobrament periòdic inclosos en els padrons esmentats, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’Alcaldia en el termini d’un mes, comptat des del dia següent a la
finalització de l’exposició pública dels mateixos, com a previ al contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona i sense perjudici de que pugui exercitar, en el seu cas,qualsevol altre recurs que estimi procedent. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva interposició.
En cap cas la interposició de recursos no suspèn l’acció administrativa de cobrament, llevat que es sol·liciti en el mateix termini per interposar recursos, acompanyant garantia que cobreixi el total del
deute tributari.


Avinyonet de Puigventós, 4 de març de 2016
Josep Ma Bartolomé