• Data: 5 de setembre de 2016

Horari: 21,34h

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

  • Sr. Josep Ma. Bartolomé Foraster (President)
  • Sr. Jordi Abres Sala (Regidor)
  • Sr. Juli Quesada Belda (Regidor)
  • Sra. Silvia Ricart Bello (Regidora)

 

  • Sra. Lourdes Casals Subirós (Secretària accidental)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constituitva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 16 d'agost de 2016.

2.- Aprovar, si s'escau, les llicències d'obres corresponents als expedients següents:

  • Exp. 50/16: Sol.licitud de llicència d'obres per la reforma integral de la coberta de l'habitatge, formació de dos banys, cobriment d'un porxo i formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal de l'habitatge del C/ Nou, 1.

3.- Assumptes urgents.

4.- Precs i preguntes

 

Desenvolupament de la sessió i acords

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constituitva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 16 d'agost de 2016.

Sotmesa l'acta a aprovació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres de la Junta de Govern Local.

2.- Exp. 50/16: Sol.licitud de llicència d'obres per la reforma integral de la coberta de l'habitatge, formació de dos banys, cobriment d'un porxo i formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal de l'habitatge del C/ Nou, 1.

Atès que en data 31 d'agost de 2016 (NRE: 878/16) la senyora Eugènia Julià Maset sol.licita llicència d'obres per realitzar una reforma integral de la coberta de l'habitatge, així com l'enderroc d'un bany exterior i la formació de dos de nous interiors a la planta pis i a les golfes, el cobriment d'un porxo i la formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal a l'habitatge.

La superfície construïda de l'actuació és de 214,88m2.

No s'augmenta el volum edificat de l'edificació.

Per tal de justificar les obres, es presenta un projecte bàsic i executiu, sense visar.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 31 d'agost de 2016, informe favorable.

S'acorda per unanimitat de tots els membres assistents de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir a la senyora Eugènia Julià Maset, llicència d'obres per la reforma integral de la coberta de l'habitatge, formació de dos banys, cobriment d'un porxo i formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal de l'habitatge del C/ Nou, 1, de conformitat amb tot allò que s'estableix en l'informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol.licitada i obrant a l'expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr/a Eugènia Julià Maset.

3.- Assumptes urgents.

No n'hi ha.

4.- Precs i preguntes.

No n'hi ha.

A continuació, per part del senyor Alcalde s'aixeca la sessió, essent les 21,43h, de tot lo qual se'n estén la present acta, de la que jo com a secretaria accidental en dono fe.

La Secretària accidental                               Vist i plau El President.