Data: 17 d’octubre de 2016
Horari: 21,38 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

Hi assisteixen:

Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (President)
Sr. Jordi Abres sala (regidor)
Sr. Juli Quesada Belda (regidor)
Sra. Silvia Ricart Bello (regidora)

Sr. Martí Lluansí Sastre (Secretari)


ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 3 d’octubre de 2016.

2.- Aprovar, si s’escau, les llicències d’obres corresponents als expedients següents:

Exp. 58/16: Sol·licitud de llicència d’obres per rehabilitar la façana de l’habitatge mitjançant l’aplicació de morter monocapa en el carrer oest, 8 B.

Exp. 59/16: Sol·licitud de llicència d’obres per pintar una part de la façana i arreglar part de la tanca exterior de l’habitatge del carrer Marinada, 43 A

3.- Assumptes urgents.

4.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 3 d’octubre de 2016.

Sotmesa l’acta a aprovació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres de la Junta de Govern Local.

2.- Aprovar, si s’escau, les llicències d’obres corresponents als expedients següents:

2.1.- Exp. 58/16: Sol·licitud de llicència d’obres per rehabilitar la façana de l’habitatge mitjançant l’aplicació de morter monocapa en el carrer oest, 8 B.

Atès que en data 29 de setembre de 2016 (NRE: 964/16)  el Sr. Yannick Hubert sol.licita llicència d’obres per a la rehabilitació de la façana de l’habitatge ubicat al C/ Oest, 8B.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 13 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres  de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. Yannick Hubert llicència d’obres per a la rehabilitació de la façana de l’habitatge ubicat al C/ Oest, 8B, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat/da.

2.2.- Exp. 59/16: Sol·licitud de llicència d’obres per pintar una part de la façana i arreglar part de la tanca exterior de l’habitatge del carrer Marinada, 43 A

Atès que en data 3 d’octubre de 2016 (NRE: 974/16)  el Sr. David Cabrera Reyes sol.licita llicència d’obres per a pintar la façana i reparar la tanca de l’habitatge ubicat al C/ Marinada, 43A.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 13 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres  de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. David Cabrera Reyes llicència d’obres per a pintar la façana i reparar la tanca de l’habitatge ubicat al C/ Marinada, 43A, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat/da.

4.- Assumptes urgents.

No n’hi ha.

5.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

A continuació, per part del senyor Alcalde s’aixeca la sessió, essent les 21,56 h, de tot lo qual se’n estén la present acta, de la que jo com a secretari  en dono fe.
                            Vist i plau                           
El secretari                                  El president