Data: 17 d’octubre de 2016
Horari: 21,38 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

Hi assisteixen:

Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (President)
Sr. Jordi Abres sala (regidor)
Sr. Juli Quesada Belda (regidor)
Sra. Silvia Ricart Bello (regidora)

Sr. Martí Lluansí Sastre (Secretari)


ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 3 d’octubre de 2016.

2.- Aprovar, si s’escau, les llicències d’obres corresponents als expedients següents:

Exp. 58/16: Sol·licitud de llicència d’obres per rehabilitar la façana de l’habitatge mitjançant l’aplicació de morter monocapa en el carrer oest, 8 B.

Exp. 59/16: Sol·licitud de llicència d’obres per pintar una part de la façana i arreglar part de la tanca exterior de l’habitatge del carrer Marinada, 43 A

3.- Assumptes urgents.

4.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 3 d’octubre de 2016.

Sotmesa l’acta a aprovació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres de la Junta de Govern Local.

2.- Aprovar, si s’escau, les llicències d’obres corresponents als expedients següents:

2.1.- Exp. 58/16: Sol·licitud de llicència d’obres per rehabilitar la façana de l’habitatge mitjançant l’aplicació de morter monocapa en el carrer oest, 8 B.

Atès que en data 29 de setembre de 2016 (NRE: 964/16)  el Sr. Yannick Hubert sol.licita llicència d’obres per a la rehabilitació de la façana de l’habitatge ubicat al C/ Oest, 8B.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 13 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres  de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. Yannick Hubert llicència d’obres per a la rehabilitació de la façana de l’habitatge ubicat al C/ Oest, 8B, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat/da.

2.2.- Exp. 59/16: Sol·licitud de llicència d’obres per pintar una part de la façana i arreglar part de la tanca exterior de l’habitatge del carrer Marinada, 43 A

Atès que en data 3 d’octubre de 2016 (NRE: 974/16)  el Sr. David Cabrera Reyes sol.licita llicència d’obres per a pintar la façana i reparar la tanca de l’habitatge ubicat al C/ Marinada, 43A.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 13 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres  de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. David Cabrera Reyes llicència d’obres per a pintar la façana i reparar la tanca de l’habitatge ubicat al C/ Marinada, 43A, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat/da.

4.- Assumptes urgents.

No n’hi ha.

5.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

A continuació, per part del senyor Alcalde s’aixeca la sessió, essent les 21,56 h, de tot lo qual se’n estén la present acta, de la que jo com a secretari  en dono fe.
                            Vist i plau                           
El secretari                                  El president

Data: 3 d’octubre de 2016
Horari: 21,33 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

Hi assisteixen:

 

Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (President)
Sr. Jordi Abres sala (regidor)
Sr. Juli Quesada Belda (regidor)
Sra. Silvia Ricart Bello (regidora)
Sr. Martí Lluansí Sastre (Secretari)

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el dia 19 de setembre de 2016.

2.- Aprovar, si s’escau, les llicències d’obres corresponents als expedients següents:


Exp. 44/16: Sol·licitud de llicència d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Enric Marquès, Parcel.la 10 (SAU 1).
Exp. 54/16: Sol·licitud de llicència d’obres per la construcció d’un pedestal per a la instal.lació d’un armari de distribució d’escomeses de fibra òptica al C/ Marinada cantonada C/ Est.
Exp. 55/16: Sol·licitud de llicència d’obres per obrir 1m2 d’escomesa a la vorera per passar fibra òptica al C/ Marinada, 34.
Exp. 56/16: Sol·licitud de llicència d’obres per sorrejar parets en planta semisoterrani al C/ Muralla, 12.
Exp. 57/16: Sol·licitud de llicència d’obres per construir un peitit cobert per a cavalls al C/ Vilafant, 1.

3.- Assumptes urgents.


4.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió i acords

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 19 de setembre de 2016.

Sotmesa l’acta a aprovació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres de la Junta de Govern Local.

2.- Aprovar, si s’escau, les llicències d’obres corresponents als expedients següents:

2.1.- Exp. 44/16: Sol·licitud de llicència d’obres per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Enric Marquès, Parcel.la 10 (SAU 1).

Atès que en data 4 de juliol de 2016 (NRE: 683/16) el Sr. Alex Lago Juanola sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Enric marqués, P-10.

Atès que els serveis tècnics, en data 11 de juliol de 2016, van sol.licitar informació complementària.

Atès que l’interessat en data 16 de setembre de 2016 (NRE: 927/16) presenta la documentació sol.licitada.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 3 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. Alex Lago Juanola llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Enric marqués, P-10, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr/a. Alex Lago Juanola.

2.2.- Exp. 54/16: Sol·licitud de llicència d’obres per la construcció d’un pedestal per a la instal.lació d’un armari de distribució d’escomeses de fibra òptica al C/ Marinada cantonada C/ Est.

Atès que en data 23 de setembre de 2016 (NRE: 952/16) el TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. sol.licita llicència d’obres per a la construcció d’un pedestal per armari de distribució d’escomesa de fibra òptica al C/ Marinada cantonada C/ Est.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 3 d’octubre de 2016, informe favorable.

Atès allò establert a la Llei 15/1987, de 30 de juliol.

S’acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. llicència d’obres per a la construcció d’un pedestal per armari de distribució d’escomesa de fibra òptica al C/ Marinada cantonada C/ Est, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- Notificar el present acord al Sr/a. Alex Lago Juanola.

 

2.3.- Exp. 55/16: Sol·licitud de llicència d’obres per obrir 1m2 d’escomesa a la vorera per passar fibra òptica al C/ Marinada, 34.

Atès que en data 15 de setembre de 2016 (NRE: 924/16) el Sr. Josep Puigvehi Nogue va sol.licitar llicència d’obres per a l’obertura i posterior reposició d’1m2 de vorera per facilitar el pas de cables de fibra òptica al C/ Marinada, 34.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 3 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. Josep Puigvehi Nogue llicència d’obres per a l’obertura i posterior reposició d’1m2 de vorera per facilitar el pas de cables de fibra òptica al C/ Marinada, 34, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr/a. Josep Puigvehi Nogue.

2.4.- Exp. 56/16: Sol·licitud de llicència d’obres per sorrejar parets en planta semisoterrani al C/ Muralla, 12.

Atès que en data 21 de setembre de 2016 (NRE: 937/16) el Sr. Manel Sanz Rojo va sol.licitar llicència d’obres per sorrejar 35m2 de la paret de la planta semisoterrani de l’habitatge ubicat al C/ Muralla, 12.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 3 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir al Sr. Manel Sanz Rojo llicència d’obres per sorrejar 35m2 de la paret de la planta semisoterrani de l’habitatge ubicat al C/ Muralla, 12, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr/a. Manel Sanz Rojo.

2.5.- Exp. 57/16: Sol·licitud de llicència d’obres per construir un peitit cobert per a cavalls al C/ Vilafant, 1.

Atès que en data 21 de setembre de 2016 (NRE: 938/16) la Sra. Alicia Herrera Puente va sol.licitar llicència d’obres per a la legalització d’un cobert per a cavalls al C/ Vilafant, 1.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 3 d’octubre de 2016, informe favorable.

S’acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir a la Sra. Alicia Herrera Puente va llicència d’obres per a la legalització d’un cobert per a cavalls al C/ Vilafant, 1, de conformitat amb tot allò que estableix l’informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol·licitada i obrant a l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr/a. Alicia Herrera Puente.

4.- Assumptes urgents.

No n’hi ha.

5.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

A continuació, per part del senyor Alcalde s’aixeca la sessió, essent les 21,52 h, de tot lo qual se’n estén la present acta, de la que jo com a secretari en dono fe.

Vist i plau

El secretari El president

 • Data: 5 de setembre de 2016

Horari: 21,34h

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

 • Sr. Josep Ma. Bartolomé Foraster (President)
 • Sr. Jordi Abres Sala (Regidor)
 • Sr. Juli Quesada Belda (Regidor)
 • Sra. Silvia Ricart Bello (Regidora)

 

 • Sra. Lourdes Casals Subirós (Secretària accidental)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constituitva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 16 d'agost de 2016.

2.- Aprovar, si s'escau, les llicències d'obres corresponents als expedients següents:

 • Exp. 50/16: Sol.licitud de llicència d'obres per la reforma integral de la coberta de l'habitatge, formació de dos banys, cobriment d'un porxo i formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal de l'habitatge del C/ Nou, 1.

3.- Assumptes urgents.

4.- Precs i preguntes

 

Desenvolupament de la sessió i acords

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constituitva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 16 d'agost de 2016.

Sotmesa l'acta a aprovació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres de la Junta de Govern Local.

2.- Exp. 50/16: Sol.licitud de llicència d'obres per la reforma integral de la coberta de l'habitatge, formació de dos banys, cobriment d'un porxo i formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal de l'habitatge del C/ Nou, 1.

Atès que en data 31 d'agost de 2016 (NRE: 878/16) la senyora Eugènia Julià Maset sol.licita llicència d'obres per realitzar una reforma integral de la coberta de l'habitatge, així com l'enderroc d'un bany exterior i la formació de dos de nous interiors a la planta pis i a les golfes, el cobriment d'un porxo i la formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal a l'habitatge.

La superfície construïda de l'actuació és de 214,88m2.

No s'augmenta el volum edificat de l'edificació.

Per tal de justificar les obres, es presenta un projecte bàsic i executiu, sense visar.

Atès que els serveis tècnics han emès, en data 31 d'agost de 2016, informe favorable.

S'acorda per unanimitat de tots els membres assistents de la Junta de Govern:

PRIMER.- Concedir a la senyora Eugènia Julià Maset, llicència d'obres per la reforma integral de la coberta de l'habitatge, formació de dos banys, cobriment d'un porxo i formació de noves obertures a la façana posterior per tal de procedir a la reubicació de la porta d'entrada principal de l'habitatge del C/ Nou, 1, de conformitat amb tot allò que s'estableix en l'informe del tècnic municipal.

SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa/impost corresponent a la llicència sol.licitada i obrant a l'expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr/a Eugènia Julià Maset.

3.- Assumptes urgents.

No n'hi ha.

4.- Precs i preguntes.

No n'hi ha.

A continuació, per part del senyor Alcalde s'aixeca la sessió, essent les 21,43h, de tot lo qual se'n estén la present acta, de la que jo com a secretaria accidental en dono fe.

La Secretària accidental                               Vist i plau El President.

 

 • Data: 19 de setembre de 2016

Horari: 21,32h

Lloc: sala de plens de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

 • Sr. Josep Ma. Bartolomé Foraster (President)
 • Sr. Jordi Abres Sala (Regidor)
 • Sr. Juli Quesada Belda (Regidor)
 • Sra. Silvia Ricart Bello (Regidora)

 

 • Sra. Lourdes Casals Subirós (Secretària accidental)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local celebrada el dia 5 de setembre de 2016.

2.-Aprovar, si s'escau, les llicències d'obres corresponents als expedients següents:

Exp. 52/16:Sol.licitud de llicència d'obres per obrir 1m2 de vorera per passar el cables de la fibra òptica en el carrer Marinada, 38.

Exp. 53/16: Sol.licitud de llicència d'obres per la construcció d'una arqueta amb tapa i canonada per la instal.lació de la fibra òptica.

Exp. 42/13: (pròrroga LL.O. 66/08) Declaració de caducitat de la llicència d'obres per incompliment dels terminis i devolució de la part proporcional de l'Impost, per la construcció d'un habitatge en el carrer Progres, 13

3.-Assumptes urgents.

4.-Ṕrecs i preguntes.