Data: 7 d'octubre de 2015
Horari: 21:06 h
Lloc: sala de plens de la casa consistorial

Hi assisteixen:

 • Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (President)
 • Sr. Júlia Gil Vilar (CIU)
 • Sr. Jordi Abres Sala(CIU)
 • Sra. Silvia Ricart Bello (CIU)
 • Sr. Juli Quesada Belda (CIU)
 • Sr. Lluís Josep Ezquerre Cufi (ERC-AM)
 • Sr. Xavier Galver Martinez (ERC-AM)
 • Sr. Joan Gonzalez Ariso (ERC-AM)
 • Sra. Elisabeth Jiménez Guerrero(ERC-AM)

 

 • Sr. Martí Lluansí Sastre (Secretari)

Es fa constar que el regidor Sr. Juli Quesada Belda s'incorpora a la sessió quan s'està tractant el punt 5è de l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

 1. -Aprovació de l'esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 8 de juliol de 2015.

 2. -Aprovació de l'esborrany de la acta del Ple extraordinari celebrat el dia 31 d'agost de 2015

 3. -Acordar modificar el nombre de menbres de la Comissió Especial de Comptes.

 4. -Donar compte al Ple de l'informe d'intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors relatiu al 2n trimestre.

 5. -Donar compte al ple del Decret núm. 232/15 de 16 de juliol de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 3/2015 de modificació de crèdits per generació de crèdit i baixes de partides de despeses.

 6. -Donar compte al ple del Decret núm 284/15 de 21 d'agost de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 4/2015 de modficació de crèdits per transferències de crèdits i baixes de partides de despeses

 7. -Aprovar provisionalment el Pla Especial de rehabilitació i ampliació del "Mas Bosh".

 8. -Aprovar definitivament els plànols de delimitació d'Avinyonet de Puigventós, segons el que estableix la llei 5/2013, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situades en terrenys forestals.

 9. -Aprovar el text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de l'àmbit UA.1.

 10. -Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2015.

 11. -Donar compte al ple de la relació de decrets d'alcaldia dictats des del 3 de juliol al 28 de setembre de 2015 i que es concreten en els següents:


  Decret de 3 de juliol (216) relatiu a Fixar l'ordre del dia del ple de data 8 de juliol de 2015
  Decret de 6 de juliol (217) relatiu a ordre d'execució de neteja de parcel.la (C/Ronda, 73).
  Decret de 6 de juliol (218) relatiu a aprovar la certificació 4 (final) de les obres d'execució de les escales d'accés al C/ de les Illes.
  Decret de 6 de juliol (219) relatiu a devolució de fiança d'ús de taules i cadires.
  Decret de 7 de juliol (220) relatiu a autoritzar el grup polític ERC-AM a fer ús d'una sala al centre cultiral Puigventós.
  Decret de 7 de juliol (221) relatiu a autoritzar a la Sra. Robles a poder fer classes de gimnàstica al Centre Cultural Puigventós.
  Decret de 7 de juliol (222) relatiu a aprovació de factures.
  Decret de 9 de juliol (223) relatiu a liquidació de plusvàlues.
  Decret de 10 de juliol (224) relatiu a prorrateig d'IVTM (baixa).
  Decret de 10 de juliol (225) relatiu a denegar sol.licitud d'exempció d'IVTM.
  Decret de 13 de juliol (226) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 7/14).
  Decret de 13 de juliol (227) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 13 de juliol (228) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 5/14).
  Decret de 13 de juliol (229) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 45/14).
  Decret de 13 de juliol (230) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 1/14).
  Decret de 13 de juliol (231) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 2/13).
  Decret de 16 de juliol (232) relatiu a aprovar la modificació de crèdit 3/15.
  Decret de 16 de juliol (232) relatiu a autoritzar a l'Associació Cultiral Aram l'ús de divers material.
  Decret de 16 de juliol (234) relatiu a autoritzar a l'Associació Vendaval l'ús de divers material.
  Decret de 17 de juliol (235) relatiu a denegar sol.licitud de responsabilitat patrimonial a SANTALUCIA SEGUROS
  Decret de 20 de juliol (236) relatiu a aprovar devolució de fiança d'obres (exp. 26/05)
  Decret de 20 de juliol (237) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 15/15).
  Decret de 20 de juliol (238) relatiu a contracte menor de subministrament de material esportiu a Esports Josep S.L.
  Decret de 21 de juliol (239) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació prèvia d'obres (exp. 37/15).
  Decret de 21 de juliol (240) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació prèvia d'obres (exp. 35/15).
  Decret de 21 de juliol (241) relatiu a contracte menor de serveis amb Consorci del Transport Sanitari Regió Girona, S.A. de contractació d'una ambulància.
  Decret de 21 de juliol (242) relatiu a contracte d'interpretació artística "HOP'S TRIO".
  Decret de 21 de juliol (243) relatiu a contracte d'interpretació artística "ILURO".
  Decret de 21 de juliol (244) relatiu a contracte d'interpretació artística "9DUET".
  Decret de 21 de juliol (245) relatiu a atorgar una subvenció de 5.300€ a l'Assosicació Vendaval.
  Decret de 21 de juliol (246) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació prèvia d'obres (exp. 29/15).
  Decret de 21 de juliol (247) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a la Sra. Roser Masó per les feines d'arquitecte municipal.
  Decret de 21 de juliol (248) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació prèvia d'obres (exp. 28/15).
  Decret de 21 de juliol (249) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació prèvia d'obres (exp. 31/15).
  Decret de 22 de juliol (250) de finalització d'expedient d'ordre d'execució OE-92105 (P.I. La Timba, 22).
  Decret de 22 de juliol (251) de finalització d'expedient d'ordre d'execució OE-62105 (C/ Ronda, 34).
  Decret de 22 de juliol (252) de finalització d'expedient d'ordre d'execució OE-72105 (C/ Oest, 9A).
  Decret de 22 de juliol (253) relatiu a ordenar ordre d'execució (C/ Nord, 28).
  Decret de 22 de juliol (254) relatiu a ordenar ordre d'execució (Bla. Sta. Eugènia, 6).
  Decret de 22 de juliol (255) relatiu a autoritzar al Sr. Robles a fer classes de judo al centre cultural Puigventós.
  Decret de 22 de juliol (256) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.
  Decret de 23 de juliol (257) relatiu a contracte d'interpretació artística amb el Sr. Antonio Llorens.
  Decret de 23 de juliol (258) relatiu a contracte d'interpretació artística "PAIS DE XAUXA SLU".
  Decret de 23 de juliol (259) relatiu a contracte d'interpretació artística "LA GAROTA D'EMPORDÀ".
  Decret de 24 de juliol (260) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a MAIMA ENGINYERS, S.L.".
  Decret de 28 de juliol (261) relatiu a adjudicar contracte menor de servei (FORM) a SERSALL, S.A.
  Decret de 28 de juliol (262) relatiu a declarar caducitat d'inscripcions al padro d'habitants i aprovar les conseqüents baixes.
  Decret de 28 de juliol (263) relatiu a liquidació de plusvàlua (C/ Garbí, 13-A).
  Decret de 28 de juliol (264) relatiu a acordar reemborsar a la Sra. Flores 101,28€ per les despeses del partit de futbol femení.
  Decret de 29 de juliol (265) relatiu a atorgar una subvenció de 450€ a SOMNID4.
  Decret de 31 de juliol (266) relatiu a acordar compensació d'un deute.
  Decret de 31 de juliol (267) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis informàtics a RIGALL-MONTANER, S.L."
  Decret de 31 de juliol (268) relatiu a donar-se per assabentat i conforme de l'activitat de taller mecànic al P.I. La Timba, 10.
  Decret de 31 de juliol (269) relatiu a aprovació de factures.
  Decret de   3 d'agost (270) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de   3 d'agost (271) relatiu a atorgar un ajut de 100€ a ONCOTRAIL TRAMUNTANA.
  Decret de   5 d'agost (272) relatiu a sol.licitar una subvenció de 15.439,48€ a la Generalitat de Catalunya per a l'adequació de l'enllumenat públic.
  Decret de   5 d'agost (273) relatiu a devolució de fiança d'obres (Exp. 20/15).
  Decret de   6 d'agost (274) relatiu a aprovació-revocació de bonificacions del 10% en la taxa d'escombraries (ús compostadors).
  Decret de 13 d'agost (275) relatiu a autoritzar l'ús del centre cultural.
  Decret de 17 d'agost (276) relatiu a compra del terreny ubicat al costat de la barraca de pedra seca.
  Decret de 17 d'agost (277) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 18 d'agost (278) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.
  Decret de 18 d'agost (279) relatiu a aotrgar un ajut econòmic de 21,95€ al grup del poble "dones independents" (treballs decoració del poble).
  Decret de 18 d'agost (280) relatiu a atorgar una subvenció a l'Associació cultural poemestiu" de 150€.
  Decret de 19 d'agost (281) relatiu a donar per finalitzat expedient d'ordre d'execució per compliment (OE-052015).
  Decret de 21 d'agost (282) relatiu a aprovar les línies fonamentals del pressupost 2016.
  Decret de 21 d'agost (283) relatiu a prendre en coneixement comunicació prèvia d'obres (exp. 43/15).
  Decret de 21d'agost (284) relatiu a aprovar expedient de modificació de pressupost 4/2015.
  Decret de 24 d'agost (285) relatiu a aprovar la denominació de "Plaça del Pregoner" de la nova plaça ubicada al C/ de les Illes.
  Decret de 25 d'agost (286) relatiu a aotrgar llicència d'ocupació de via pública (exp.45/15).
  Decret de 26 d'agost (287) relatiu a fixar ordre del dia del ple (eleccións autonòmiques).
  Decret de 27 d'agost (288) relatiu a aprovar inicialment els padrons fiscals 2T (aigua, escombraries, clavegueram).
  Decret de 27 d'agost (289) de presa en coneixement de comunicació prèvia d'obres (exp. 42/15).
  Decret de 27 d'agost (290) relatiu a devolució parcial de preu públic de casal municipal.
  Decret de 28 d'agost (291) relatiu a sol.licitar una subvenció de 19.250€ a la Diputació de Girona per a despeses de funcionament de la llar d'infants municipal.
  Decret de 31 d'agost (292) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 31 d'agost (293) relatiu a iniciar expedient d'execució subsidiària d'ordre d'execució OE-042015 (C/ Migdia, 14).
  Decret de 31 d'agost (294) relatiu a declarar clausura de l'activitat de taller de planxa i pintura portada a terme al P.I. La Timba nau 20 (s.1).
  Decret de 31 d'agost (295) relatiu a declarar clausura de l'activitat de taller de manteniment i reparació de camions pordada a terme al P.I. La timba nau 20 (s.2).
  Decret de 31 d'agost (296) relatiu a adjudivar contracte menor de serveis (vigilància deixalleria ) a GARBET SERVEIS INTEGRALS, S.L.
  Decret de 1 de setembre (297) relatiu a delegació de funcions d'alcaldia a la primera tinent d'alcalde.
  Decret de 1 de setembre (298) relatiu a aprovació de factures.
  Decret de 1 de setembre (299) relatiu a autorització d'ús del centre cultural Puigventós (classes lindy hop).
  Decret de 1 de setembre (300) relatiu a autorització d'ús del centre cultural Puigventós (classes recuperació embarassades).
  Decret de 3 de setembre (301) relatiu a autorització d'ús del centre cultural Puigventós (festa aniversari).
  Decret de 3 de setembre (302) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis (manteniment camp de futbol) al Sr. Matias Morales.
  Decret de 3 de setembre (303) relatiu a devolució d'aval bancari a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL.
  Decret de 4 de setembre (304) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a la Esther Sagué Gironell (gestoria).
  Decret de 7 de setembre (305) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 33/13).
  Decret de 7 de setembre (306) relatiu a declarar-se assabentats i conformes en relació a comunicació de primera ocupació (C/ Ponent, 2A).
  Decret de 8 de setembre (307) relatiu a atorgament de llicència d'ocupació de via pública (Rbla. Sta. Eugènia, 7).
  Decret de 9 de setembre (308) relatiu a devolució de fiança d'utilització de taules, cadires i aparell música.
  Decret de 14 de setembre (309) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 14 de setembre (310) relatiu a autoritzar al grup de dones independents d'Avinyonet de Puigventós a poder fer ús de la planta baixa de la biblioteca.
  Decret de 16 de setembre (311) relatiu a decretar ordre d'execució (Rbla. Sta. Eugènica, 6 OE- 022015).
  Decret de 17 de setembre (312) relatiu a reconeixement de trienis a funcionaria municipal.
  Decret de 21 de setembre (313) relatiu a presa en consideració de comunicació prèvia d'obres per pintar façana al C/ Simó Llauneta, 6 (Exp. 41/15).
  Decret de 21 de setembre (314) relatiu a exempció IVTM.
  Decret de 22 de setembre (315) relatiu a admetre a tràmit reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per trencament de retrovisor d'un cotxe.
  Decret de 23 de setembre (316) relatiu a baixa d'ofici del padró d'habitants.
  Decret de 23 de setembre (317) relatiu a nomenament dels membres de la comissió de valoració dels projectes que es presentin per a poder gaudir de l'espai coworking.
  Decret de 23 de setembre (318) relatiu a atorgar una subvenció de 1.700€ a la associació Vendaval.
  Decret de 23 de setembre (319) relatiu a desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per trencament de retrovisor d'un cotxe.
  Decret de 28 de setembre (320) relatiu a acordar devolució d'aval bancari a NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN SAU (gasoducte Serinyà).
  Decret de 28 de setembre (321) relatiu a deixar sense efecte el decret 156/15 relatiu a adjudicació de contracte menor de serveis.

 12. - Assumptes urgents.
 13. - Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords

 

 1. -Aprovació de l'esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 8 de juliol de 2015.

  Sotmesa l'acta a aprovació aquesta resulta aprovada amb el vot favorable dels vuit regidors assistents.

 2. -Aprovació de l'esborrany de la acta del Ple extraordinari celebrat el dia 31 d'agost de 2015.

  Sotmesa l'acta a aprovació aquesta resulta aprovada amb el vot favorable dels vuit regidors assistents.

 3. -Acordar modificar el nombre de menbres de la Comissió Especial de Comptes. 
  El Sr. Alcalde explica que alhora de determinar el número de membres de la Comissió Especial de Comptes (CEC) es va produir un error atès que el seu número total de membres era parell (4 CIU i 2 ERC-AM).
  Que atès error cal modificar la seva composició de tal manera que el grup polític ERC-AM hi tingui un representant de més, quedant la composició de la CEC de la forma següent:


  4 membres de CIU i 3 membres de ERC-AM.
  Caldrà que per part del grup polític ERC-AM es designi qui serà aquest nou membre de la CEC a la qual cosa el portaveu del grup diu que serà el Sr. Joan Gonzalez Ariso.
  Sotmesa la proposta a votació s'acorda, amb el vot favorable del vuit regidors assistents, l'adopció dels acords següents:

  PRIMER.- Acordar modificar el nombre de membres de la Comissió Especial de Comptes (CEC), la qual passarà de tenir 6 membres a 7 mebres, 4 correspondran al grup municipal CIU i 3 al grup municipal ERC-AM.

  SEGON.- Acordar nomenar nou membre de la CEC en representació del grup polític ERC-AM al Sr. Joan González Ariso.
 4. Donar compte al Ple de l'informe d'intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors relatiu al 2n trimestre.
  El Sr. Alcalde dóna compte de l'informe d'intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors relatiu al 2n trimestre, i en aquest sentit comenta que en el  trimestre anterior (1r) sortia que es pagava a 20,99 dies i que el el 2n trimestre surt que es paga a 21,11 dies.
  Que al pagar a proveïdors abans de 30 dies es dóna compliemtn a allò establert per la llei.

 5. Donar compte al ple del Decret núm. 232/15 de 16 de juliol de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 3/2015 de modificació de crèdits per generació de crèdit i baixes de partides de despeses.
  (Es fa constar que el regidor Sr. Quesada s'incorpora a la sessió quan es tracta aquest punt)
  El Sr. Alcalde explica que aquest punt de l'ordre del dia i el següent van lligats per la qual cosa els llegeix i explica de forma conjunta:

  Explica que es tracta d'una subvenció de 4406,99€ que va venir del Departament d'Esports de la Generalitat, i que cobria el 90% de les despeses de compra de material esportiu pel club de futbol Avinyonet d'un cost total de 4.896,65€.

  Que ara el que es sol fer per part d'algunes administracions és "dificultar" el cobrament o justificació de les subvencions, i que en aquest cas un cop ja atorgada la subvenció resulta que se'ls hi havia de remetre un escrit acceptació (normalment no era així) i que com que no es va remetre la van revocar, de la mateixa manera que segons la resolució de revocació que ens van fer arribar li van revocar a molts altres ajuntaments i pel mateix motiu.

  Que arrel d'aquest revocació s'ha tingut que tirar enrere la modificació 3/2015 que precisament es va aprovar per la generació de crèdit que va suposar l'atrogament de la subvenció revocada, amb la qual cosa s'ha tingut que adoptar la modificació de crèdit 4/2015.

  Comenta però que s'ha retornat una màquina que tenia un valor d'uns 1.800€.

  La regidora Sra. Ricart comenta que a rel de la revocació de la subvenció va tenir una reunió amb el club de futbos Avinyonet per mirar quin d'aquell material esportiu que es va comprar amb càrrec a la subvenció no era del tot imprescindible, i que aquest material es retornarà atès que l'empresa subministradora hi ha mostrat la seva conformitat.

 6. Donar compte al ple del Decret núm 284/15 de 21 d'agost de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 4/2015 de modficació de crèdits per transferències de crèdits i baixes de partides de despeses
  El Sr. Alcalde n'ha donat compte al ple conjuntament amb el punt 5è de l'ordre del dia.

 7. Aprovar provisionalment el Pla Especial de rehabilitació i ampliació del "Mas Bosh".

  El Sr. Alcalde explica que en el paratge de "Les tres Cases" allá on hi ha el club de polo, s'hi vol fer un hotel rural per la gent que hi va.

  Que la masia on s'hi vol fer l'hotel està catalogada al catàleg de masies i que s'hi permet l'ús hoteler; que s'ha sotmès a informació pública sense que hi hagin hagut al.legacions;que s'han obtingut els informes sectorials favorables i que hi ha informe favorable de secretaria.
  Que ara el que toca fer és procedir a la seva aprovació provisional i remetre còpia de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per tal que s'aprovi definitivament.
  Sotmesa la proposta a votació s'acorda, per unanimitat de tots els membres de la corporació, l'adopció de l'acord següent:

  PRIMER
  .- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic relatiu al "Mas Bosch" del paratge de les tres cases.

  SEGON
  .- Remetre, en el termini de 10 dies, l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva si s'escau.

 8. Aprovar definitivament els plànols de delimitació d'Avinyonet de Puigventós, segons el que estableix la llei 5/2013, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situades en terrenys forestals.

  El Sr. Alcalde comenta que explicarà el mateix que ja es va explicar en l'escrit de resposta d'una sol.licitud d'informació formulada pel grup ERC-AM. En aquest sentit diu que ell no és cap tècnic per decidir com han d'anar aquests temes i que considera que han de ser tècnics qualificats els qui han de decidir la manera en que s'han de portar a terme les franges perimetrals de protecció contra incendis.
  Que per altra banda el que s'ha de fer, el com i el quan ve establert per llei i per tant això s'ha de complir en els termes establerts legalment.
  El regidor Sr. Galvez diu que considera que aquesta normativa hauria de ser coneguda pels veïns afectats i sobretot quina és l'actuació que s'hauria de portar a terme.
  El Sr. Alcalde explica una demostració que es va fer pels nens ( i tothom que hi volgués assistir) als camps de la font fent-los veure que passa si hi ha un incendi i els arbres o matolls estan molt junts, i que va ser una demostració molt aclaridora.
  EI regidor Sr. GaIvez insisteix però en quė la gent afectada ho haurien de saber abans de quė es porti aquesta actuaciȯ.

  El Sr. Alcalde diu que abans de començar a tallar arbres s'informarà a tots els propietaris afectats de l'actuació que han de portar a terme i se'ls advertirà que en cas de no fer-ho ells s'haurȧ de fer mitjançant una execuciȯ forçosa, i reconeix que es tractarȧ d'una actuació impopular perȯ que s'ha de fer perquė ve imposada per llei.
  Que de tota manera aixȯ pot anar per molt llarg perquè a la Generalitat li falta personal
  per portar-ho a terme.

  Sotmesa la proposta a votaciȯ s'acorda per majoria absoluta, amb el vot favarabIe dels 5 regidors de CIU i el vots en contra dels 4 regidors d'ERC-AM, I'adopció dels acords següents:

  PRIMER.- Aprovar  definitivament  els plȧnols  de  delimitaciȯ  d'Avinyonet de Puigventȯs, segons el que estableix la Ilei 5/2003_ de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de poblaciȯ, les edificacions i les instal.lacians situades en terrenys forestals.

  SEGON.- Comunicar el present acord a la Dipufació de Girona i aI Servei de Prevenciȯ d'Incendis de Ia Direcció General de Medi Natural.

  Un cop feta la votaciȯ el regidor Sr. Ezquerra comenta que el seu vot ės negatiu perquė els hi sembla que la informaciȯ de quė es disposa es escassa i poc aclaridora tot i que suposa que ės la mateixa informació que, per part de la Generalitat, s'ha fet arribar a l 'Ajuntament.

  La regidora Sra. Ricart pregunta que no entėn el seu vot en contra atės que segons elIa això significa que s'estȧ en contra de la mesura en si.

  El regidor Sr. Ezquerra contesta que a dia d'avui i amb la poca informació que tenen hi estan en contra, tot i que admet que si això ve imposat per Ia Generalitat poca cosa mės s'hi podrà fer.

 9. Aprovar el text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de l'àmbit UA.1.

  El Sr. Alcalde explica que la Sra. de la Huerta ja fa uns 5 ó 6 anys que intenta fer unes cases en uns terrenys que té al darrera del C/ Simó Llauneta i que encara no ho ha aconseguit.

  Explica totes les incidencies que hi ha hagut en la tramitació, i concretament el fet que el canvi del tecnic de la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) ha suposat un retard enorme.

  Que per part de l'arquitecta Sr. Lluís Gratacós (redactor del projecte) primer es va anar la CTU per veure si els hi semblava bé el projecte que es volia redactar i que li van donar la seva conformitat (es tractava d'eliminar un carrer- a petició del tecnic de la CTU- que existia en el planejament vigent) que es va portar a terme la seva tramitació i que un cop es va enviar a la CTU per a la seva aprovació definitiva havien canviat de tecnic i ara el nou considerava que hi havia d'haver-hi el carrer que l*antic tecnic de la CTU considerava que no.
  Que aixo ha suposat que es tingui que tornar a comenqar el procediment des de zero.
  Sotmesa la proposta a votació s'acorda, per unanimitat de tots els membres de la corporació, l'adopció deis acords següents:

  PRIMER.- Aprovar inicialment el text refós del projecte de modificació puntual de les NN.SS de planejament d'Avinyonet de Puigventós relativa a l'ambit de la U.A.I.

  SEGON.- Exposar el públic el text refós del projecte de modificació puntual de les NN.SS de planejament d'Avinyonet de Puigventós per termini d'1 mes, mitjançant edicte al BOP, diari de Girona, web municipal i taulell d'edictes per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient a les dependencies municipals i, si s'escau, presentar les al.legacions que creguin oportunes.

  TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol.licitar els següents informes sectorials:
  Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
  Agència Catalana de l'Aigua.

 10. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2015.

  El regidor Sr. Abres comenta que es tracta d'ajustar les partides del pressupost que han quedat curtes de fons i regularitzar el pressupost.

  La regidora Sra. Jiménez pregunta si es poden saber les partides afectades i se li passa l'expedient per tal que pugui comprovar quines són les partides objecte de la modificació de credit.

  El Sr. Alcalde comenta que mai es pot fer un pressupost ajustat al centim i que s'ha
  d'anar adequant al llarg de l'any. Que enguany ens ha trastocat molt el pressupost el tema de l'arranjament de camins, els quals es van tenir que arranjar de forma urgent degut a les fortes pluges de finals de pany 2014.

  El regidor Sr. González pregunta que si no hi van haver-hi subvencions per aixoqual cosa contesta el Sr. Alcalde que no es va rebre cap subvenció pero que arademanat una a la Diputació de Girona fora de concurrencia competitiva que ens la donaran.

  El regidor Sr. Ezquerra pregunta per la partida d'adequació de l'enllumenat públic de 32.137,77€, a la qual cosa se li contesta que es tracta del canvi de llumeneres de la Rbla. Sta. Eugenia i del C/ Ronda i es clarifica els imports deis contractes menors d'obres i subministraments.

  Per tot lo abans exposat es proposa al pie l'Acord d'aprovació d'aquest expedien5/2015 de modificació de credits del pressupost de despeses segons el detall següent.
  El seu finançament sera mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals de
  l'exercici 2014.


  HABILITACIONS:

  Partida Nom Import
  165/63302 Adequació enllumenat públic 32.137,77
  920/22700 neteja edificis municipals 800,00
  1623/22700 Tractament escombraries 25.449,66
    TOTAL HABILITACIONS 58.387,43

  SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

  Partida Nom Import
  312/46500 C.Comarcal - assistència social 117,00
  459/62202 Construcció barraca pedra seca 5.018,96
  338/22609 Serveis culturals i lleure 2.000,00
  171/21306 Manteniment zones verdes 2.900,00
    TOTAL AUGMENTS 10.035,96
  TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS:68.423,29

  FINANÇAMENT:
  MAJORS INGRESSOS (GENERACIÓ DE CRÈDIT)

  Partida Nom Import
  76104 Diputació - subvenció Peis - enllumenat 12.678,87
  48003 Aportacions particulars - barraca pedra seca 5.000,00
    TOTAL MAJORS INGRESSOS 17.678,87

  BAIXES DE PARTIDES

  Partida Nom Import
  459/61901 Puosc escales accés C/ Illes 9.653,21
  459/61019 Inversions generals 15.415,00
  933/61903

  Renov. paviment pista escola

  376,31
  011/35900 Comissions bancàries 4.500,00
  1621/22700 Recollida d'escombraries 20.800,00
    TOTAL BAIXES 50.744,52
  TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES: 68.432,29

  Per tot aixo, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
  Primer.- Aprovar porvisionalment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2015

  Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies habils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia de Girona. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord esdevindra ferm sense necessitat de prendre cap altre acord. En cas contrari, el Ple disposara del termini d'un mes, comptat des de la finalització del periode d'exposició pública, per resoldre-les.
  Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat de tots els membres de la
  corporació.

 11. Es dóna compte al pie de la relació de decrets d'alcaldia dictats des del B de
  juliol al 28 de setembre de 2015, i que es concreten en els següents:

  Decret de 3 de juliol (216) relatiu a Fíxar l'ordre del dia del pie de data 8 de juliol de 2015,
  Decret de 6 de juliol (217) relatiu a ordre d'execució de neteja de parcel.la (C/ Ronda, 73).
  Decret de 6 de juliol (218) relatiu a aprovar la certificació 4 (final) de les obres d'execució de l'escales d'accés al C/ de les llles.
  Decret de 6 de juliol (219) relatiu a devolució de fian9a d'ús de taules i cadires.
  Decret de 7 de juliol (220) relatiu a autoritzar al grup polític ERC-AM a fer ús d'una sala al centre cultural Puigventós.
  Decret de 7 de juliol (221) relatiu a autoritzar a la Sra. Robles a poder fer classes de gimnastica al Centre Cultural Puigventós.
  Decret de 7 de juliol (222) relatiu a aprovació de factures.
  Decret de 9 de juliol (223) relatiu a liquidació de plusvalues.
  Decret de 10 de juliol (224) relatiu a prorrateig d'IVTM (baixa).
  Decret de 10 de juliol (225) relatiu a denegar sol.licitud d'exempció d'IVTM.
  Decret de 13 de juliol (226) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 7/14).
  Decret de 13 de juliol (227) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 13 de juliol (228) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 5/l 4).
  Decret de 13 de juliol (229) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 45/14).
  Decret de 13 de juliol (230) relatiu a devolució de fianga d'obres (exp. 1/14).
  Decret de 13 de juliol (231) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 2/13).
  Decret de 16 de juliol (232) relatiu a aprovar la modificació de credit 3/15.
  Decret de 16 de juliol (233) relatiu a autoritzar a l'Associació Cultural Aram l'ús de divers material.
  Decret de 16 de juliol (234) relatiu a autoritzar a l'Associació Vendaval l*ús de divers material.
  Decret de 17 de juliol (235) relatiu a denegar sol.licitud de responsabilitat patrimonial a SANTALUCIA SEGUROS
  Decret de 20 de juliol (236) relatiu a aprovar devolució de fian9a d'obres (exp. 26/05)
  Decret de 20 de juliol (237) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 15/15).
  Decret de 20 de juliol (238) relatiu a contracte menor de subministrament de material esportiu a Esports Josep S.L.
  Decret de 21 de juliol (239) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació prévia d'obres (exp. 37/l 5).
  Decret de 21 de juliol (240) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació previa d'obres (exp. 35/15).
  Decret de 21 de juliol (241) relatiu a contracte menor de serveis amb Consorci del Transport Sanitari Regió Girona, S.A. de contractació d'una ambulancia.
  Decret de 21 de juliol (242) relatiu a contracte d'interpretació artística "HOP'S TRIO".
  Decret de 21 de juliol (243) relatiu a contracte d'interpretació artística "ILURO".
  Decret de 21 de juliol (244) relatiu a contracte d'interpretació artística *'9DUET".
  Decret de 21 de juliol (245) relatiu a atorgar una subvenció de 5.300€ a l'Associació Vendaval.
  Decret de 21 de juliol (246) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació previa d'obres (exp. 29/15).
  Decret de 21 de juliol (247) relatiu adjudicar contracte menor de serveis a la Sra. Roser Masó per les feines d'arquitecte municipal.
  Decret de 21 de juliol (248) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació previa d'obres (exp. 28/15).
  Decret de 21 de juliol (249) relatiu a presa de coneixement (favorable) de comunicació previa d'obres (exp. 31/15).
  Decret de 22 de juliol (250) de finalítzacíó d'expedient d'ordre d'execució OE-92105 (P.I. La Timba, 22).
  Decret de 22 de juliol (251) de finalítzacíó d'expedient d'ordre d'execució OE-62105 (C/ Ronda, 34).
  Decret de 22 de juliol (252) de finalització d'expedient d'ordre d*execució OE-72105 (C/ Oest, 9A).
  Decret de 22 de juliol (253) relatiu a ordenar ordre d'execució (C/ Nord, 28).
  Decret de 22 de juliol (254) relatiu a ordenar ordre d'execució (Bla. Sta.Eugenia, 6).
  Decret de 22 de juliol (255) relatiu a autoritzar al Sr. Robles a fer classes de judo al centre cultural Puigventós.
  Decret de 22 de juliol (256) relatiu a devolució de fian9a per ús de taules i cadires.
  Decret de 23 de juliol (257) relatiu a contracte d'interpretació artística amb el SrAntonio Llorens.
  Decret de 23 de juliol (258) relatiu a contracte d*interpretació artística "PAIS DE XAUXA SLU".
  Decret de 23 de juliol (259) relatiu a contracte d'interpretació artística "LA GAROTA D'EMPORDA*'.
  Decret de 24 de juliol (260) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a MAIMA ENGINYERS, S.L.'*.
  Decret de 28 de juliol (261) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis (FORM) a SERSALL, S.A.
  Decret de 28 de juliol (262) relatiu a declarar caducitat d'inscripcions al padró d'habitants i aprovar les conseqüents baixes.
  Decret de 28 de juliol (263) relatiu a liquidació de plusvalua (C/ Garbí, 13-A).
  Decret de 28 de juliol (264) relatiu a acordar reemborsar a la Sra. Flores 101,28€ per les despeses del partit de futbol femení.
  Decret de 29 de juliol (265) relatiu a atorgar una subvenció de 450€ a SOMNID4.
  Decret de 31 de juliol (266) relatiu a acordar compensació d'un deute.
  Decret de 31 de juliol (267) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis informatics a RIGALL-MONTANER, S.L."
  Decret de 31 de juliol (268) relatiu a donar-se per assabentat i conforme de l'activitat de taller mecanic al P.I. La Timba, 10.
  Decret de 31 de juliol (269) relatiu a aprovació de factures.
  Decret de   3 d'agost (270) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de   3 d'agost (271) relatiu a atorgar un ajut de 100€ a ONCOTRAIL TRAMUNTANA.
  Decret de   5 d'agost (272) relatiu a sol.licitar una subvenció de 15.439,48€ a la Generalitat de Catalunya per a l'adequació de l'enllumenat públic.
  Decret de   5 d'agost (273) relatiu a devolució de fiança d'obres (Exp. 20/15).
  Decret de   6 d'agost (274) relatiu a aprovació-revocació de bonificacions del 10% en la taxa d'escombraries (ús compostadors).
  Decret de 13 d'agost (275) relatiu a autoritzar l'ús del centre cultural.
  Decret de 17 d'agost (276) relatiu a compra del terreny ubicat al costat de la barraca de pedra seca.
  Decret de 17 d'agost (277) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 18 d'agost (278) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.
  Decret de 18 d'agost (279) relatiu a aotrgar un ajut econòmic de 21,95€ al grup del poble "dones independents" (treballs decoració del poble).
  Decret de 18 d'agost (280) relatiu a atorgar una subvenció a l'Associació cultural poemestiu" de 150€.
  Decret de 19 d'agost (281) relatiu a donar per finalitzat expedient d'ordre d'execució per compliment (OE-052015).
  Decret de 21 d'agost (282) relatiu a aprovar les línies fonamentals del pressupost 2016.
  Decret de 21 d'agost (283) relatiu a prendre en coneixement comunicació prèvia d'obres (exp. 43/15).
  Decret de 21d'agost (284) relatiu a aprovar expedient de modificació de pressupost 4/2015.
  Decret de 24 d'agost (285) relatiu a aprovar la denominació de "Plaça del Pregoner" de la nova plaça ubicada al C/ de les Illes.
  Decret de 25 d'agost (286) relatiu a aotrgar llicència d'ocupació de via pública (exp.45/15).
  Decret de 26 d'agost (287) relatiu a fixar ordre del dia del ple (eleccións autonòmiques).
  Decret de 27 d'agost (288) relatiu a aprovar inicialment els padrons fiscals 2T (aigua, escombraries, clavegueram).
  Decret de 27 d'agost (289) de presa en coneixement de comunicació prèvia d'obres (exp. 42/15).
  Decret de 27 d'agost (290) relatiu a devolució parcial de preu públic de casal municipal.
  Decret de 28 d'agost (291) relatiu a sol.licitar una subvenció de 19.250€ a la Diputació de Girona per a despeses de funcionament de la llar d'infants municipal.
  Decret de 31 d'agost (292) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 31 d'agost (293) relatiu a iniciar expedient d'execució subsidiària d'ordre d'execució OE-042015 (C/ Migdia, 14).
  Decret de 31 d'agost (294) relatiu a declarar clausura de l'activitat de taller de planxa i pintura portada a terme al P.I. La Timba nau 20 (s.1).
  Decret de 31 d'agost (295) relatiu a declarar clausura de l'activitat de taller de manteniment i reparació de camions pordada a terme al P.I. La timba nau 20 (s.2).
  Decret de 31 d'agost (296) relatiu a adjudivar contracte menor de serveis (vigilància deixalleria ) a GARBET SERVEIS INTEGRALS, S.L.
  Decret de 1 de setembre (297) relatiu a delegació de funcions d'alcaldia a la primera tinent d'alcalde.
  Decret de 1 de setembre (298) relatiu a aprovació de factures.
  Decret de 1 de setembre (299) relatiu a autorització d'ús del centre cultural Puigventós (classes lindy hop).
  Decret de 1 de setembre (300) relatiu a autorització d'ús del centre cultural Puigventós (classes recuperació embarassades).
  Decret de 3 de setembre (301) relatiu a autorització d'ús del centre cultural Puigventós (festa aniversari).
  Decret de 3 de setembre (302) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis (manteniment camp de futbol) al Sr. Matias Morales.
  Decret de 3 de setembre (303) relatiu a devolució d'aval bancari a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL.
  Decret de 4 de setembre (304) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a la Esther Sagué Gironell (gestoria).
  Decret de 7 de setembre (305) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 33/13).
  Decret de 7 de setembre (306) relatiu a declarar-se assabentats i conformes en relació a comunicació de primera ocupació (C/ Ponent, 2A).
  Decret de 8 de setembre (307) relatiu a atorgament de llicència d'ocupació de via pública (Rbla. Sta. Eugènia, 7).
  Decret de 9 de setembre (308) relatiu a devolució de fiança d'utilització de taules, cadires i aparell música.
  Decret de 14 de setembre (309) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
  Decret de 14 de setembre (310) relatiu a autoritzar al grup de dones independents d'Avinyonet de Puigventós a poder fer ús de la planta baixa de la biblioteca.
  Decret de 16 de setembre (311) relatiu a decretar ordre d'execució (Rbla. Sta. Eugènica, 6 OE- 022015).
  Decret de 17 de setembre (312) relatiu a reconeixement de trienis a funcionaria municipal.
  Decret de 21 de setembre (313) relatiu a presa en consideració de comunicació prèvia d'obres per pintar façana al C/ Simó Llauneta, 6 (Exp. 41/15).
  Decret de 21 de setembre (314) relatiu a exempció IVTM.
  Decret de 22 de setembre (315) relatiu a admetre a tràmit reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per trencament de retrovisor d'un cotxe.
  Decret de 23 de setembre (316) relatiu a baixa d'ofici del padró d'habitants.
  Decret de 23 de setembre (317) relatiu a nomenament dels membres de la comissió de valoració dels projectes que es presentin per a poder gaudir de l'espai coworking.
  Decret de 23 de setembre (318) relatiu a atorgar una subvenció de 1.700€ a la associació Vendaval.
  Decret de 23 de setembre (319) relatiu a desestimar reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per trencament de retrovisor d'un cotxe.
  Decret de 28 de setembre (320) relatiu a acordar devolució d'aval bancari a NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN SAU (gasoducte Serinyà).
  Decret de 28 de setembre (321) relatiu a deixar sense efecte el decret 156/15 relatiu a adjudicació de contracte menor de serveis.

  11.1.-La regidora Sra. Jiménez pregunta pel decret 235 a la qual cosa se li  contesta per part del regidor Sr. Abres que es tracta de la desestimació a l'asseguradora SANTALUCIA SEGUROS d'una reclamació de danys i perjudicis per la inundació del garatge de la casa ubicada C/ Ronda, 69 deguda a les grans pluges que va haver-hi a finals del 2014.

  11.2.- El regidor Sr. Gálver pregunta pels decrets 241 a 244 a la qual cosa el regidor Sr. Quesada li contesta que es tracta de les contractacions de la festa d'estiu del dissabte i del diumenge no del festival "Vendaval Miusic".
  El regidor Sr. Ezquerra pregunta que si aquestes contractacions es fan aplicant la partida de festes del pressupost, a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que en part sí peró que la gran majoria de les contraccions les fa l'Associació Vendaval i que li facturen a ella.

  El regidor Sr. González pregunta que que va passar amb la suspensió del concert en relació al pagament deis grups musicals que hi havia d'actuar, a la qual cosa el regidor Sr. Quesada o explica aclarint que tots ells no van cobrar perque es va acordar que tocarien un altre dia, excepte el Juanjo Bosch (grup Vaques Sagrades) que va voler cobrar tant sí com no i sense tocar un altre dia.
  El Sr. Alcalde aprofita per a comentar que en relació al festival "Vendaval Miusic' es mantindra una reunió amb l'Ana Trull i els ajuntaments de Navata i Llers per veure com ho fan per organitzar aquests actes i evitar al maxim les incidencies que hi pugui haver-hi. Que també s'ha parlat del tema amb els Mossos d'Esquadra i es mirara de contractar seguretat privada,
  Que considera que el festival no s'ha de deixar fer per les bretolades d'uns pocs perque la resta de jovent no en té la culpa.
  La regidora Sra. Jiménez pregunta que si es contracte una asseguran9a que cobreixi les despeses que generin les anul.lacions d'aquests actes.
  El regidor Sr. Abres contesta que ara per la fira del "Follet" es va provar pero que AXA els hi va denegar per les dates en que es fa i perque no hi ha un escenari cobert, que per properes vegades es mirara amb més temps i amb més companyies.

  11.3.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 280, a la qual cosa el Sr. Alcalde i el regidor Sr. Quesada li contesten que és la subvenció que dóna l'ajuntament a l'Assun pel "Poemestiu" que es porta a terme al trull de Tarabaus.

  11.4.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 281 i altres similars que figuren en la relació de decrets a la qual cosa el secretari que subscriu li aclareix que es tracta d'expedient d'ordres d'execució per neteja de parcel.les.

  11.5.- El regidor Sr. González pregunta pel decret 265 relatiu a SOMNID4, a la qual cosa el Sr. Alcalde comenta que es tracta del mercat de Nadal que es va fer al "Mas Falgarona" aquest estiu, i que li va semblar una activitat molt bona a nivell dd*Avinyonet de Puigventós.
  Explica que aquest subvenció venia a compensar el cost de la taxa de 450€ per la realització de l'activitat.
  La regidora Sra. Jiménez comenta que potser hi va haver-hi molt poca informació/publicitat per part deis organitzadors.

  Es comenta per part de diferents membres del pie que potser l'any que ve no es podra fer a Avinyonet perque ara l'hotel Mas Falgarona ja esta a pie rendiment.

  11.6.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pels decrets 247,260,261,267,296,302 i 304 relatius a diferents contractes menors de serveis i per saber diferents dades dels mateixos, a la qual cosa se li contesta per part del Sr. Alcalde que se'ls hi fara arribar una copia.

  11.7.- El regidor Sr. González comenta en relació al decret 302, que els del futbol club Avinyonet li han comentat que ells farien la mateixa feina per la meitat de preu. La regidora Sra, Ricart contesta que potser ho ha entcs malament i que volien dir que es podria trobar algú que ho fes més barat.
  El regidor Sr. González diu que no que li diuen que ells ho farien per la meitat de preu la qual cosa sorpren a la regidora Sra. Ricart perque ja els hi costa trobar temps i posar-se d'acord per pintar el camp abans d'un partit i a ella no li han comentat res.

  El Sr. Alcalde contesta que el camp ha costat molt diners i que el seu manteniment no es pot deixar en mans de gent que no sigui professional del tema.

  11.8.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 266, a la qual cosa se li contesta per part del Sr. Alcalde que es tracta precisament de la compensació del deute de 450€ de SOMNID4.

  11.9.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 268, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que es tracta del nou taller mecanic que han instal.lat a la part frontal del La Timba.

  11.10.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pels decrets 294 i 295, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que es tractava de dos tallers que s'havien muntat (sense demanar la corresponent llicencia) a la nau del Sr. Forment.
  Que malauradament les naus no estaven adequades per portar-hi a terme cap activs'han hagut de clausurar.

  11.11.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 271, a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que és la "ONCOLLIGA" qui organitza aquesta cursa i que cadaa participar-hi ha d'aportar mínim 1.000€. Que dos deis corredors viuen a Avinyonet i van sol.licitar una col.laboració.

  11.12.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 272 en referència de si es tracta de la subvenció pel canvi de lampades del C/ Ronda, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta
  que si i que ja s'han enviat les factures justificatives.

  11.13.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 276, a la qual cosa el Sr. Alcade contesta que es tracta del terreny que hi ha al costat de la barraca de perdre seca i que
  s'identifica al el tros de terreny que esta net de vegetació.
  Que aquest terreny servira de parquing pel cementiri i que el terreny s'ha comprat a preu d'expropiació.

  El regidor Sr. Ezquerra pregunta si es té pensat fer-hi quelcom (tal com posar grava)tots sants. El Sr. Alcalde contesta que no, que de cares a l'any vinent hi plantaran uns
  quants arbres i s'hi posara una tanca de fusta que delimiti la finca i eviti que els cotxes puguin caure al terreny de més a baix.

  11.14.- El regidor S4. Ezquerra pregunta pel decret 282, a la qual cosa el secretari que subscriu explica de que es tracten aquestes línies fonamentals del pressupost de 2016 en el sentit de que es tracta d'unes previsions que sol.licita tenir l'Estat.

  11.15.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta, en relació al decret 314, que significa "exempció IVTM", a la qual cosa el secretari que subscriu li comenta quins són els
  suposits d'exempció i bonificació en l'impost de vehicles de tracció mecanica (més de 25 anys, baixa definitiva, robatori, persones amb 33'ro de discapacitat, vehicles
  electrics).

  11.16.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 317, a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que en el reglament de funcionament del servei de coworking ja s'estableix
  que es constituira una comissió de valoració deis projectes que es presentin i que estconstituYda per l'Alcalde, el regidor Sr. Abres, el secretari de l'ajuntament i ella
  mateixa.
  El regidor Sr. Ezquerra pregunta si no esta previst que en formi part algun membre de l'oposició, a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que en principi no.
  El regidor Sr. Ezquerra pregunta pels projectes que s'han presentat (a part del que ja saben); a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que ara s'ha obert un termini de 15
  dies per a presentar projectes a valoració de la comissió.
  EI regidor Sr. Galvez pregunta si solament esta afecte a aquest servei la part de dalt de l'antiga biblioteca; a la qual cosa la Regidora Sra. Gil contesta que sí, que la part de
  baix pot tenir altres usos, i se'n comenten uns quants (ex: locals per a les dones independents d'Avinyonet o fer-hi exposicions i presentacions).
  El regidor Sr. Ezquerra pregunta que si la biblioteca s'ha tancat definitivament; a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que sí, que la biblioteca ja intentat activar diverses
  vegades i que mai no ha funcionat i que per aixo s'intenta donar-li un altre ús.

  11.17. El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 319, a la qual cosa el regidor S4. Abres explica que es tracta d'una reclamació pel fet que, suposadament, l'agutzil Davi
  Couturier al passar amb la maquina de netejar els carrers va trencar un retrovisor d'un cotxe.
  Que se li va demanar a l'agutzil i ell diu que no va trencar res i que per altre banda l'afectat no aporta cap prova que acrediti que els danys els va ocasionar el vehicle
  municipal.

  11.18.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel decret 321, a la qual cosa el secretari que subscriu explica que es tractava deis plans d'autoprotecció (PAU) que segons la
  normativa vigent en el seu moment havia d'aprovar l'Ajuntament en relació al Centre cultural Puigventós i a la liar d'infants municipal.

  Que la seva redacció es va adjudicar a MAIMA ENGINYERS pero que en posterioriva canviar la normativa i, per raons d'aforament, ara ja no era obligatori aprovar els
  PAU i que per aixo s'ha deixat sense efecte el decret d'adjudicació.
 12. - Assumptes urgents.
  12.1.- El Sr. Alcalde explica que considera que hi ha un assumpte urgent, i que es tracta d'aprovar la moció de suport al President Mas i a l'exvicepresidenta Ortega i la
  Consellera Rigau per la organització del 9-N presentada per CIU, i que és la segü(cada regidor en disposa d'una copia) :

  MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS,L'EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAUAMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L'ORGANITZACIÓDEL 9N

  El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la historia, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
  nostre país. Gracies als més de 40.000 voluntaris i voluntarias, 2.344.828 catalana i catalanes varem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme
  i la democracia. La resposta de l'Estat espanyol, a través de la Fiscalía General de l'Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
  vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament Irene Rigau.
  El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l'organització del 9N i han estat citats a
  declarar durant el proper mes d'octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75e aniversari de l'afusellament del president Companys). Se'Is
  acusa de quatre delictes: desobediencia, obstrucció a la justicia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van
  des de la inhabilitació fins a la presó.
  Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes política democràtics, sense precedents a l'Europa del segle XXI.
  Per tot el que s'exposa, es proposa al Ple l'adopció deis següents

  ACORDS
  1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu
  sobre el futur politic de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
  2.- Denunciar l'escassa qualitat democratica d'un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis politics contra representants electes per impulsar
  processos democratics.
  3.- Refermar el compromís de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós amb el dret democratic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
  4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret
  a Decidir (si n'hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través deis mitjans públics municipals.
  Sotmesa la proposta de urgencia a votació, aquesta resulta aprovada per unanimitat de tots els membres de la corporació.
  Aprovada la urgencia es proposa al pie de la corporació l'aprovació de la moció abans referenciada, i en aquest sentit s'acorda, per unanimitat de tots els membres de la
  corporació, l'adopció deis acords següents:
  PRIMER.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
  participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
  SEGON.- Denunciar l'escassa qualitat democratica d'un Estat que fa un ús partidista dles institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democratics.
  TERCER.-Refermar el compromís de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós amb el dret democratic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
  QUART.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de
  Catalunya i fer-la públic a través deis mitjans pííblics municipals.

 13.  Precs i preguntes.

  13.1. El regidor Sr. Ezquerra comenta que un veí del poble (Sr. Pere Ylla) l'ha anat a veure i li ha comentat que volia muntar unes activitats al municipi i pregunta que com
  esta el tema.
  El Sr. Alcalde contesta que oficialment no ha entrat cap petició i que se li ha dit que entri una instancia pel registre d'entrada i que se li contestara oficialment.

  13.2.-El regidor Sr. González comenta que membres del club de futbol Avinyonet i del club de petanca li han dit que els hi sap una mica de greu que ningú de l'equip de
  govern de l'Ajuntament en sigui soci.
  L'equip de govem en pren nota.

  13,3.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que aquest estiu la problemàtica amb el mosquit tigre ha estat terrible, tot i les actuacions que ja sap que ha portat a terme l'Ajuntament i
  s'hauria de mirar que més s'hi podria fer.
  El Sr. Alcalde comenta diverses actuacions que s'han portat a terme en aquest sentit pero reconeix que tot i aixo aquest estiu n'hi ha hagut molts.
  El regidor Sr. Ezquerra demana que miri que en el pressupost de l'any que ve aixo es prevegi.

  13.4.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que algun veí se li ha queixat de l'estat dels embornals i de les tapes existents a les voreres.
  El regidor Sr. Abres comenta que s'ha establert amb la brigada municipal un pla d'actuació, consistent primer en marcar els punta a arranjar i fer-ne un inventari per tde poder arranjar-ho a principis d'any (ara no es pot per assumptes pressupostaris). Fa l'esment que moltes de les tapes (les de telefonica) ara ja s*arranjaran amb motiu del
  desplegament de la fibra optica. Que de moment es marcaran les tapes que estan malmeses perque la gent no s'hi faci mal.
  El regidor Sr. Ezquerra comenta que considera que la neteja d*embornals és prioritaria per l'epoca de l'any en que estem.
  El regidor Sr. Abres s'hi mostra d'acord, i remarca que és fonamental que la gent faci saber aquestes coses a l*Ajuntament per tal de poder actuar i arranjar-ho el més aviat
  possible.
  El regidor Sr. Ezquerra comenta que també hi ha moltes tapes de les lluminaries que s'aguanten amb cinta aillant i que se'n passara un llistat que tenen fet a l*Ajuntament, la
  qual cosa s'agraeix per part del regidor Sr. Abres.

  13.5.- La regidora Sra. Jiménez comenta que alguns dies cap al C/Oest es sentia com un soroll de motor i que resulta que hi ha unes persones que hi van a carregar bombones de
  submarinisme alla al bosc.
  El Sr. Alcalde contesta que ho comentara amb l'Alcaldessa de Vilanant perque el bosc ja és del seu terme municipal.

  13.6.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que han vist el ban relatiu a la problemàtica que veins deis pobles del voltant (Vilanant i Cistella principalment) tiren les escombraries
  en els contenidors d'Avinyonet amb el conseqüent increment deis costos que asuposa i que espera que aixo funcioni.
  El Sr. Alcalde explica que s'ha fet una consulta als veïns per acordar la nova ubicació dels contenidors conflictius de la ctra. de Vilafant.
  El regidor Sr. González pregunta si els alcaldes deis altres municipis emprendran alguna actuació.
  El Sr. Alcalde contesta que l'alcalde de Cistella ho dira personalment als veins i que l'alcaldessa de Vilanant fara un ban.
  El regidor Sr. Ezquerra també comenta que la problematica també existeix a la deixalleria del Mas Pau i es comenten algun sistemes de vigilancia i prevenció que es podrien posar com una camera.
  El regidor Sr. Galvez pregunta quan es farà el canvi de contenidors.
  La regidora Sra. Ricart contesta que ara s'esta començant a portar a terme i que s'esta elaborant un tríptic on s'explicara els horaris i on tirar cada cosa.
  Els regidors Srs. Ezquerra i Galvez comenten que s'hauria de mirar que quan SERSALL vingués a recollir el compactador hi hagués la Mercè perquè això facilitarà que la gent tiri correctament les escombraries.

  13.7.- La regidora Sra. Jiménez comenta el problema que hi ha a la deixalleria del Mas Pau perque tota la gent que hi va a tirar les escombraries aparca sobre la vorera i genera
  problemes de trànsit, i proposa crear una zona d'aparcament a la zona baixa del bosc.
  Per part de l'equip de govem es considera que pot ser una bona idea i que s*estudiarà.
  El regidor Sr. Ezquerra també comenta que quan s'emporten el compactador deixen la caixa que porta el camió davant de la deixalleria i just al carrer, amb els problemes de
  circulació que aixo suposa.
  El Sr. Alcalde contesta que es parlarà amb SERSALL.

  13.8.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta que com i quan està previst el desplegaments dels nous contenidors.
  El Sr. Alcalde contesta que s'esta mirant de consensuar amb els veins les noves ubicacions sobretot pel que fa als contenidors del C/ Vilafant, que per la resta la
  ubicació sera la mateixa.

  13.9.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que l'esquena d'ase que hi ha just al davant de la "Vil.la Romana" dificulta molt el pas de l'aigua quan plou molt i que s'hauria de treure
  o potser posar-ne una de més petita de goma.
  Es comenta per part de l'equip de govern que fa temps que la gent es queixa i que qulcom s'haurà de fer. Se'n pren nota.

  13.10.- el regidor Sr. Gonzalez pregunta a la regidora Sra. Gil si s'ha parlat amb el Consell Escolar en relació al confiicte existent a l'escola municipal i amb l'AMPA.
  La regidora Sra. Gil contesta que ella hi va transmetre les inquietuds existents però que considera que aixo ho haurien de parlar amb l*escola. Que és un tema que haurien de
  resoldre entre l'escola, els pares i l'AMPA.

  El regidor Sr. González comenta que hi ha pares molt preocupats pel tema de la nova AMPA.

  La regidora Sra. Gil contesta que ella encara no sap res sobre aquest assumpte i el Sr. Alcalde comenta que ell és partidari que s'ha de donar una oportunitat a la nova AMPA
  que tot just acaba de començar.

  La regidora Sra. Gil comenta que ha parlat amb la nova AMPA i que tenen moltes ganes de treballar, pero que es pren nota de tot el que s'ha dit.

  La regidora Sra. Ricart comenta que el veritable problema és que educar a 300 pares i mares és molt dificil i fa un breu resum de l'evolució de la problematica existent.

  Es fan diversos comentaris per part de tots els regidors i finalment la regidora Sra. Gil diu que a ella com a regidora d'ensenyament no se li ha dit res i que esta a l'espera que
  arribi alguna queixa/sohlicitud formal, que considera que és el que s'ha de fer i no actuar en base a comentaris que s'escolten aquí i alla.

  13.11.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que s'han sentit veus de que les aigües d'Avinyonet les agafara FISERSA, que si és cert o no.

  La regidora Sra. Gil contesta que no que tot seguira igual, que les seguira portant PRODAISA.

  13.12.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel desplegament de la fibra òptica al municipi i que si es portara a terme tant al Mas pau com al poble.

  La regidora Sra. Gil contesta que ja s'esta portant terme i que esta previst que s'acabi a finals d'octubre. Que el desplegament es fa tant al Mas Pau com al poble.

  El regidor Sr. González pregunta que si el nou cablejat passara per les caixes existents perque ell no va poder tenir telefon perque les caixes ja no tenien més capacitat, a la
  qual cosa la regidora Sra. Gil li comenta que sí i que ara podra tenir telefon.

  13.13.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que si aprofitant que també està previst que arribi el gas ciutat, i per tant s'hauran d'obrir carrers, es passi el cablejat de fibra optica.

  La regidora Sra. Gil contesta que pel desplegament de la fibra optica no s'han d'obrir els carrers i que el tema de l'arribada del gas ciutat va tirant endavant.

  13.14.- El regidor Sr. Galvez pregunta que si hi ha alguna normativa que vingui ha regular el tema d'assegurances i documentacions a presentar en la celebració de festes i
  els diferents esdeveniments que es poden portar a terme al poble, com per exemple la cabalgata de reis.

  La regidora Sra. Gil li explica la normativa que regeix les activitats de caràcter extraordinari que fonamentalment es regeix pels aforaments previstos, en el sentit que
  les exigències són diferents en funció del volum de públic que hi ha d'assistir.
  13.15.- EI regidor Sr. Ezquerra pregunta que si es pot instal.lar un mirall a l'antiga entrada a les escoles, ates que costa molt de veure si baixa algun cotxe.

  Per part de l'equip de govem se'n pren nota.

  13.16.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta si s'esta mirant portar a terme algun canvi de circulació al Mas Pau; a la qual cosa contesta la regidora Sra. Gil que s'esta estudiant.

  13.17.- El regidor Sr. Gonzàlez pregunta si està previst fer quelcom amb la casa que han donat a l'Ajuntament al C/ Llers.

  El Sr, Alcalde contesta que s'hi col.locara una placa d'agraïment í que es fara una consulta al poble per veure que s'hi podria fer.

  El president aixeca la sessió essent les 23,25 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

  El secretari
  Martí Lluansí Sastre

  Vist i plau
  El president
  Josep M' Bartolomé Foraster