ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER DE 2016

Data: 13 de GENER de 2016

Horari: 21:06 h

Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.

Hi assisteixen:

  • Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (President)
  • Sr. Júlia Gil Vilar (CIU)
  • Sr. Jordi Abres Sala(CIU)
  • Sra. Silvia Ricart Bello (CIU)
  • Sr. Juli Quesada Belda (CIU)
  • Sr. Lluís Josep Ezquerre Cufi(ERC-FP-CF)
  • Sr. Xavier Galver Martinez (ERC-FP-CF)
  • Sr. Joan Gonzalez Ariso(ERC-FP-CF)

 

  • Sr. Martí Lluansí Sastre (Secretari)
  • No assiteix amb excusa la Sra. Elisabeth Jiménez Guerrero (ERC-FP-CF)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 7 de octubre de 2015.

2.-Aprovació de l'esborrany de la acta del Ple extraordinari celebrat el dia 25 de novembre de 2015.

3.- Aprovar inicialment la modificació dels arts. 2 i 3 de l'ordenança municipal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

4.-Donar compte al ple de l'informe d'intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors relatiu al 3r trimestre.

5.-Donar compte al ple dl Decret núm. 396/15 de 10 de desembre de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 6/2015 de modificació de crèdits per generació de crèdit.

6.- Donar compte al ple del Decret núm 397/15 de 10 de desembre de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 7/2015 de modificació de crèdits per generació de crèdit.

7.- Donar compte al ple del decret 411/15 de 30 de desembre de 2015, relatiu a aprovar l'expedient 8/2015 de modificació de crèdit per generació de crèdit.

8.- Donar compte al ple de la relació de decrets d'alcaldia dictats des del 29 de setembre al 31 de desembre de 2015, i que es concreten en els següents:

Decret de 29 de setembre (322) relatiu a anunci de convocatòria pública per a la presentació de projectes per accedir a l'espai coworking.
Decret de 30 de setembre (323) relatiu a aprovació de factures.
Decret de 2 d'octubre (324) relatiu a autoritzar a l'AMPA a poder fer ús, un cop al mes, del centre cultural Puigventós.
Decret de 2 d'octubre (325) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
Decret de 2 d*octubre (326) relatiu a fixar ordre del dia del ple ordinari de 7 d'octubre de 2015.
Decret de 5 d*octubre (327) relatiu a autoritzar als AMICS DELS CLASSICS DE FLAÇA a aparcar els vehicles històrics als carrers laterals de l'Av. Moises Broggi.
Decret de 5 d*octubre (328) relatiu a autoritzar l'ús del centre cultural Puigventós (aniversari).
Decret de 5 d'octubre (329) relatiu a autoritzar a poder fer classes de restauració de mobles al centre cívic.
Decret de 5 d'octubre (330) mitjançant la qual s'atorga un ajut de 250,37€ per a les despeses derivades de la mostra de la festa de St. Jaume.
Decret de 6 d'octubre (331) mitjançant el qual es sol.licita una subvenció exclosa de concurrència competitiva a la Diputació de Girona de 20.691€ arranjament de desperfectes ocasionats pels aiguats de novembre de 2014
Decret de 9 d'octubre (332) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 45/1Decret de 9 d'octubre (333) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp. 30/15)
Decret de 9 d'octubre (334) relatiu a devolució de fian9a d'obres (exp. 6/15).
Decret de 14 d'octubre (335) relatiu a anul.lació de rebuts d'IBI.
Decret de 19 d'octubre (336) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
Decret de 20 d'octubre (337) relatiu a autoritzar ús del centre cultural Puigventós per festa d'aniversari.
Decret de 21 d'octubre (338) relatiu a autoritzar enviament a Ia AEAT de la documentació relativa a la rehabilitació del "Mas Bosch",
Decret de 21 d'octubre (339) relatiu a concedir fraccionament en el pagament d'IBI.
Decret de 21 d*octubre (340) relatiu a sol.licitar a l'AOC l'alta als serveis de transparencia i e-tauler.
Decret de 21 d*octubre (341) relatiu a concedir fraccionament en el pagament d'IBI.
Decret de 21 d'octubre (342) relatiu a concedir fraccionament en el pagament d'IBI.
Decret de 21 d'octubre (343) relatiu a concedir fraccionament en el pagament d'IBI.
Decret de 22 d'octubre (344) relatiu a autoritzar l'ús de cadires al Centre Wudang.
Decret de 23 d'octubre (345) relatiu a ingressar 453,08€ a AFANOC(Campanya recaptació fons nens amb càncer).
Decret de 26 d'octubre (346) relatiu a acceptar la sol.licitud de beneficiari del servei de coworking (Bárbara Garcia).
Decret de 26 d'octubre (347) relatiu a autoritzar ús centre cultural Puigventós (aniversari).
Decret de 26 d'octubre (348) relatiu a sol.licitar a BEenergi el Pla de serveis de l'Eficiencia Energetica i les Energies Renovables.
Decret de 27 d'octubre (349) relatiu a aprovació del cost efectiu deis serveis.
Decret de 28 d'octubre (350) relatiu a devolució d'aval a OBRES PIRINAIQUES, S.L. (garantia definitiva obres d'execució d'obra civil dels accessos a la zona d'equipaments deis camps de la Font).
Decret de 29 d'octubre (351) de delegació temporal de funcions de secretaria.
Decret de 30 d'octubre (352) relatiu a aprovar ordre el dia de la JGL.
Decret de 30 d*octubre (353) relatiu a aprovació factures.
Decret de 9 de novembre (354) relatiu a sol.licitar una subvenció de 45.208,02€ al DARPAiMN per a l'arranjament de cunetes del camí ramader.
Decret de 9 de novembre (355) relatiu a comparèixer en el recurs d'apel.lació interposat per TAMUZ S.A. contra la sentencia 145/15 dictada pel jutjat
Contenciós administratiu 2 de Girona.
Decret de 10 de novembre (356) relatiu a autoritzar ús del centre cívic (aniversari).
Decret de 10 de novembre (357) relatiu a devolució de fiança per ús de cadires.
Decret de 10 de novembre (358) relatiu a presa de coneixement de comunicació prèvia d'obres favorable (exp. 48/15).
Decret de 10 de novembre (359) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp.43/15).
Decret de 10 de novembre (360) relatiu a autoritzar ús del centre cultural Puigventós (aniversari).
Decret de 10 de novembre (361) relatiu a devolució fiança per ús de cadires.
Decret de 10 de novembre (362) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.
Decret de 10 de novembre (363) relatiu a devolució de ftança per ús de taules,barbacoa i cadires.
Decret de 13 de novembre (364) relatiu a autoritzar al FC Avinyonet a posar una parada a l'entrada del Mas Pau per recollida de donacions per fet un lot de
Nadal.
Decret de 16 de novembre (365) relatiu a liquidació de plusvàlues.
Decret de 16 de novembre (366) relatiu a autoritzar a "Centre Naïf" a poder fer ús del centre cultural Puigventós per fer-hi un casal infantil.
Decret de 17 de novembre (367) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
Decret de 19 de novembre (368) relatiu a arxivament de l'expedient d'ordre d'execució OE-042015 (C/ Migdia, 14).
Decret de 19 de novembre (369) relatiu a autoritzar a la Comissió de Reis per a utilitzar divers material i d'atorgament d'un ajut de 700€.
Decret de 19 de novembre (370) relatiu a autoritzar l'ús del centre cultural Puigventós (aniversari).
Decret de 20 de novembre (371) relatiu a fixar ordre del dia del Ple (extraordinari 25-11-2015).
Decret de 23 de novembre (372) relatiu a ordenar ordre d'execució (exp. OE-32015-C/ Nord, 28).
Decret de 23 de novembre (373) relatiu a devolució de fiança d'obres (exp.16/2015).
Decret de 24 de novembre (374) relatiu a devolució e fiança de cadires.
Decret de 24 de novembre (375) relatiu a atorgar un ajut de 1.500€ a l'Associació Vendaval.
Decret de 26 de novembre (376) relatiu a denegar una sol.licitud de col.laboració econòmica (fira artesania restaurant Mas Pau).
Decret de 26 de novembre (377) relatiu a autoritzar a l'Orfeó de l'Empordà per utilitzar durant l'hivern la planta baixa de l'antiga biblioteca.
Decret de 26 de novembre (378) relatiu a autoritzar a l'escola Gonçal Comellas per fer ús del centre cultural Puigventós per fer-hi la festa de Nadal.
Decret de 26 de novembre (379) relatiu a liquidació de plusvàlues.
Decret de 27 de novembre (380) relatiu a arxiu del procediment de restauració de la legalitat referit a l'activitat de taller de planxa i pintura desenvolupat pel
Sr. Patrik López al P.I. La Timba (nau 20).
Decret de 27 de novembre (381) relatiu a arxiu del procediment de restauració de la legalitat referit a l'activitat de taller de reparació de camions desenvolupat per TRANSENORT, S.L. al P.I. La Timba (nau 20).
Decret de 27 de novembre (382) relatiu a iniciar expedient de restauració de la legalitat referit a l'activitat de taller de planxa i pintura desenvolupat pel Sr. Patrik López al P.I. La Timba (nau 18).
Decret de 27 de novembre (383) relatiu a delegar puntualment les funcions de secretaria per a portar a terme la JGL (2-12-15) a la Sra. Lourdes Casals Subirás.
Decret de 30 de novembre (384) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.
Decret de 30 de novembre (385) relatiu a devolució de fiança per ús de cadires.
Decret de 30 de novembre (386) relatiu a aprovació de factures.
Decret de 1 de desembre (387) relatiu a autoritzar a la Sra. M' Dolors Toro per fer ús del centre cultural Puigventós per portar-hi a terme dues sessions de Ioga.
Decret de 3 de desembre (388) relatiu a acceptar subvenció de 8.999,13€ de la Diputació de Girona per a l'adequació de l'enllumenat públic.
Decret de 4 de desembre (389) relatiu a autoritzar l'ús del centre cultural Puigventós per fer-hi una festa d*aniversari.
Decret de 9 de desembre (390) relatiu a autoritzar un reemborsament de 43,86€ a la Sra. Assumpció Estarriol pel material comprat per la decoració de les festes.
Decret de 10 de desembre (391) relatiu a aprovar inicialment els padrons fiscals de subministrament d'aigua potable 3T.
Decret de 10 de desembre (392) relatiu a autoritzar a la Sra. Massot a fer ús del centre cultural Puigventós per fer-hi classes de country.
Decret de 10 de desembre (393) relatiu a autoritzar al Sr. Robles per fer ús del centre cultural Puigventós per fer-hi una recollida d'aliments i joguines.
Decret de 10 de desembre (394) relatiu a deixar sense efecte el decret 369/15.
Decret de 10 de desembre (395) relatiu a autoritzar a la Sra. Zamora a poder fer ús del centre cultural Puigventós per fer-hi una festa d'aniversari.
Decret de 10 de desembre (396) relatiu a aprovar modificació de crèdit núm. 6/15.
Decret de 10 de desembre (397) relatiu a aprovar modificació de crèdit núm. 7/15.
Decret de 11 de desembre (398) relatiu a fixar ordre de dia de la JGL.
Decret de 11 de desembre (399) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).
Decret de 15 de desembre (400) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (quines).
Decret de 15 de desembre (401) relatiu a autoritzar l'AFA Gonçal Comellas a poder fer ús del pati del centre cultural Puigventós i material divers.
Decret de 15 de desembre (402) relatiu a devolució de fiança de cadires
Decret de 15 de desembre (403) relatiu a devolució de fiança de cadires
Decret de 15 de desembre (404) relatiu a fixar la taxa ús centre cultural per a portar-hi a terme classes de judo.
Decret de 17 de desembre (405) relatiu a concedir fraccionament en el pagament d'IBI.
Decret de 17 de desembre (406) relatiu a presa de coneixement de comunicació prèvia d'obres (exp. 64/2015).
Decret de 17 de desembre (407) relatiu a liquidació de plusvàlua (C/ Oest, 8B).
Decret de 22 de desembre (408) relatiu a liquidació de plusvàlua (C/ Ponent, 8).
Decret de 28 de desembre (409) relatiu a coneixement de comunicació prèvia d'obres (exp. 56/2015).
Decret de 28 de desembre (410) relatiu a devolució d'aval a OBRES PIRINAIQUES, SL, afecta a la obra de construcció del magatzem municipal.
Decret de 30 de desembre (411) relatiu a aprovar la modificació de crèdit 8/15 per generació de crèdit.

9.- Assumptes urgents.

10.- Precs i preguntes.

 

Desenvolupament de la sessió i acords