Data: 15 de desembre de 2016

Horari: 21:35 h

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

 

Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (CIU)

Sra. Júlia Gil Vilar (CIU)

Sr. Jordi Abres Sala (CIU)

Sra. Silvia Ricart Bello (CIU)

Sr. Juli Quesada Belda (CIU)

Sr. Lluís Josep Ezquerra Cufi (ERC-AM)

Sr. . Xavier Galvez Martínez (ERC-AM)

Sr. Joan Gonzalez Ariso (ERC-AM

 

 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Elisabeth Jiménez Guerrero (ERC-AM)

 

 

Martí Lluansí Sastre, secretari

 

 

 

Ordre del dia:

 

1.- Aprovar inicialment el pressupost general d’aquesta corporació pel 2017, juntament amb les seves bases d’execució i la plantilla de personal.

 

2.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 3r trimestre 2016.

 

3.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2016.

 

4.- Acordar obrir a l’edifici ubicat a la Plaça Pintor Sibecas, 1, un espai de lectura amb la col·laboració dels membres del grup anomenat “Salvem la Biblioteca”.

 

5.- Aprovar el pla de transformació digital de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

 

6.- Aprovar inicialment la modificació de l’art. 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal de llar d’infants pel curs 2016-2017.

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords

 

1.- Aprovar inicialment el pressupost general d’aquesta corporació pel 2017, juntament amb les seves bases d’execució i la plantilla de personal.

 

El Sr. Alcalde passa la paraula al regidor d’hisenda Sr. Jordi Abres el qual comenta que el pressupost previst per l’any 2017 té un import global de 781.439,93€ amb el qual es dóna compliment tant a les normes de la regla de la despesa com amb la llei d’estabilitat pressupostària.

 

El Sr. Alcalde explica que el pressupost previst pel 2017 és pràcticament igual que el del 2016. Que la diferència entre l’import del 2016 (802.647,36€) i el del 2017 (781.439,93€) ve donat per l’import de les amortitzacions bancàries a realitzar, que pel 2016 eren de 54.716,52€ i pel 2017 són de 28.274,56€.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de la corporació per l’exercici 2017, el resum per capítols del qual és el següent:

 

RESUM PER CAPÍTOLS

 

INGRESSOS

 

CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 342.696,00€

CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 5.000,00€

CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 112.833,61€

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS 319.110,32€

CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.800,00€

CAPITOL VI ALIENACIÓ INVERSIONS REALS ---------------

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00€

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS ---------------

CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 0,00€

 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS........................................781.439,93€

 

DESPESES

 

CAPITOL I DESPESES DE PERSONAL 280.301,21€

CAPITOL II DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS 390.329,16€

CAPITOL III DESPESES FINANCERES 6.750,00€

CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 53.754,00€

CAPITOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00€

CAPITOL VI INVERSIONS 22.031,00€

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ---------------

CAPITOL VIII ACTIUS FINANCERS ---------------

CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 28.274,56€

 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...................................................781.439,93€

 

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla amb el pressupost.

 

TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.

 

QUART.- Sotmetre’l a exposició pública mitjançant edicte al BOP i al taulell d’anuncis durant el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.

 

En el cas que no es presentin al·legacions durant el termini d’exposició pública, el pressupost entrarà en vigor en l’exercici en el qual es refereix una vegada acomplert el que disposa l’art. 169 del RDL 2/2004 i l’art. 112.3 de la Llei 7/1985”.

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i el vot a favor dels 3 regidors assistents d’ERC-AM.

 

2.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 3r trimestre 2016.

 

 

Es dóna compte per part del Sr. Alcalde de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 3r trimestre 2016 que té el detall següent:

 

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Observaciones

Avinyonet de Puigventós

-12,29

PMP Global

 

91.468,31

 

63.271,69

-12,29

 

 

3.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2016.

 

El Sr. Alcalde explica que els pressupostos no són una ciència exacte i que es poden produir, al llarg de la seva execució, diferents desviacions; unes vindrien donades perquè s’han de fer actuacions no previstes inicialment i altres perquè tot i que estaven previstes han quedat curtes de crèdit i s’han de suplementar.

 

Així mateix aprofita per comentar que enguany es tancarà el pressupost amb un romanent de tresoreria més important que el de 2015.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 54/2016, en la modalitat d’habilitacions i suplements de crèdits, d’acord amb el detall següent:

 

HABILITACIONS:

 

Partida

Nom

Import

4311/22609

Fira del Follet

7.509,32

338/22613

Festa de Hallowen

990,90

342/62200

Construcció cobert petanca

22.318,45

 

TOTAL HABILITACIONS

30.818,67

 

TOTAL HABILITACIONS: 30.818,67

 

SUPLEMENTS:

 

Partida

Nom

Import

338/22611

Actes culturals

1.558,60

920/62601

Equipament informàtic

183,92

920/12000

Retribucions càrrecs electes

180,00

920/22706

Estudis i treballs tècnics

6.790,67

1621/22700

Recollida escombraries

2.000,00

 

TOTAL SUPLEMENTS

10.713,19

 

TOTAL SUPLEMENTS: 10.713,19

 

 

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS: 41.531,86

 

 

FINANÇAMENT:

 

 

MAJORS INGRESSOS (GENERACIÓ DE CRÈDIT)

Partida

Nom

Import

48002

Aportacions Festa Mas Pau

1.558,60

48004

Aportacions Fira Follet

1.261,99

48005

Aportacions festa Hallowen

990,90

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS

3.811,49

 

BAIXES DE PARTIDES:

 

Partida

Nom

Import

459/61019

Inversions generals

17.015,56

920/16000

Seguretat social

8.486,81

920/12000

Retribucions funcionaris

1.980,00

920/13000

Retribucions personal

2.000,00

929/50000

Fons contingències

5.000,00

011/35900

Comissions bancaries

1.800,00

011/31100

Despeses financeres amort. prestecs

1.438,00

 

TOTAL BAIXES

37.720,37

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES: 41.531,86

 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i el vot a favor dels 3 regidors assistents d’ERC-AM.

 

4.- Acordar obrir a l’edifici ubicat a la Plaça Pintor Sibecas, 1, un espai de lectura amb la col·laboració dels membres del grup anomenat “Salvem la Biblioteca”.

 

El Sr, Alcalde explica que s’han portat a terme dues reunions i que una l’explicarà ell i l’altre la regidora Sra. Júlia Gil.

Que en una primera reunió hi va assistir ell, la regidora Sra. Gil, i els membres del grup anomenat “Salvem la Biblioteca” ( fa esment al fet que a partir d’ara es dirant “Amics de la biblioteca”) el Sr. J.T. i les Sres, L.J. i A.E. i va anar molt bé.

 

Que com ja és sabut, des del 2007 s’han portat a terme diferents intents per a la obertura i dinamització de la biblioteca que no van tenir mai èxit, però que ara les condicions són diferents perquè hi haurà persones que s’hi poden dedicar.

 

Que en un primer moment volien que un treballador de l’ajuntament hi dediqués 15h setmanals i se’ls hi va dir que això no podia ser, que tenien que ser voluntaris qui s’encarreguessin d’obrir i tancar l’espai.

 

Que amb aquest finalitat es va convocar una segona reunió, és a dir, captar persones voluntàries per desenvolupar aquestes tasques, que l’AODL de l’ajuntament seguirà donant un cop de mà i que l’ajuntament hi destinarà pel manteniment els recursos que es puguin pressupostàriament.

Que si ens limitem a obrir un espai amb funcions exclusivament de biblioteca el projecte fracassarà que per tal que funcioni a l’espai s’hi ha de programar altres actes i activitats.

 

El Sr. Alcalde passa la paraula a la regidora Sra. Gil.

 

La Sra. Gil explica que seran els voluntaris que s’ocuparan de dinamitzar l’espai i que per aquest fet (buscar voluntaris) es va fer la segona reunió.

Que ara es farà una llista de voluntaris i un quadre d’horaris d’obertura i que la part baixa seguirà essent una mena de sala polivalent on s’hi faran diferents activitats.

 

Així mateix els membres del grup “Salvem la Biblioteca” van demanar que allò acordat en la primera reunió es reflectís en un acord de ple.

Que en posterioritat aquests acords es concretaran amb un conveni.

 

El regidor Sr. Galvez pregunta que si la clau del local la tindran ells a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que sí.

La regidora Sra. Gil comenta que es va parlar de instal·lar una caixa amb una clau on hi guardessin les diferents claus del local tal i com fan els concessionaris de cotxes amb els cotxes que es porten a reparar.

El regidor Sr. Galvez pregunta si s’obrirà matí i tarda a la qual cosa contesta la Sra. Gil que encara no tenen fet el quadre d’horaris i que també el que es farà és apuntar-se a la xarxa XPIL (punts de lectura) de la Diputació de Girona.

 

Finalment el Sr. Alcalde torna a admetre l’error que es va tenir al tirar els llibres però també diu que això en tot cas no pot justificar mai de la vida arribar als insults personals tant i com ha passat amb alguna persona.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PRIMER.- Acordar obrir, a l’edifici ubicat a la Plaça Pintor Sibecas, 1, un espai de lectura/biblioteca amb la col·laboració dels membres del grup anomenat “Salvem la Biblioteca”.

 

SEGON.- Acordar la subscripció d’un conveni entre l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i el grup anomenat “Salvem la Biblioteca” on es detallin les obligacions i els drets d’ambdues parts.

 

TERCER.- Notificar la present resolució als representants del grup “Salvem la biblioteca”

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i el vot a favor dels 3 regidors assistents d’ERC-AM.

 

5.- Aprovar el pla de transformació digital de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

 

El Sr. Alcalde per explicar l’assumpte comença comparant-ho amb el funcionament actual del CAP (on tot es gestiona electrònicament) i que la tendència és que en els ajuntaments tots els expedients siguin electrònics i puguin se consultats pels ciutadans electrònicament i en qualsevol moment sense necessitat de tenir-se que desplaçar a les dependències municipals.

 

Que l’aprovació del pla de transformació és un dels requisits de la Diputació de Girona per tenir accés a la subvenció que permetrà a l’ajuntament implementar aquest servei.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

 PRIMER.- Aprovar el pla de transformació digital de l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós el qual consisteix en adoptar els compromisos que es detallen a continuació:

Aprovar aquest pla a través del Ple amb la intenció de formalitzar aquest compromís i de donar-ne coneixement a tots els membres que formen part del Consistori.

Aprovar l'ordenança d'administració electrònica.

Aprovar el codi ètic o de bon govern.

Traslladar a tot el personal de l'ajuntament l'aprovació d'aquest pla per tal que en tinguin coneixement.

Sol·licitar els serveis d'administració electrònica a la Diputació de Girona i mostrar en cada moment el compromís en el compliment de les condicions establertes a les bases d'aquests serveis.

Incorporar el mètode de treball e-SET definit per l' AOC (Administració Oberta de Catalunya), ja sigui a través de la Diputació de Girona, de la mateixa AOC o d'una empresa proveïdora de serveis, i així adherir-se al model d'administració electrònica que s'està implantant arreu de Catalunya.

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona.

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i el vot a favor dels 3 regidors assistents d’ERC-AM.

 

6.- Aprovar inicialment la modificació de l’art. 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal de llar d’infants pel curs 2016-2017.

 

El Sr. Alcalde passa la paraula a la regidora Sra. Gil la qual explica que els preus pel curs 2016-2017 es mantenen iguals excepte la quota d’escolarització mensual matinal que passa de 100€ a 110€ canvi que ja s’ha consensuat, a més a més, en l’últim consell escolar.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’art. 5 de l’ordenança municipal reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de llar d’infants (2016-2017), el qual quedarà redactat de la forma següent:

 

Article 5

Les taxes que es fixen en aquesta Ordenança són les següents:

 

La taxa per al curs

CONCEPTE

IMPORT EUROS

CURS 2016-17

Quota escolarització sense menjador

de 8'45 a 12:00h/ de 15:00 a 17'30h

Quota escolarització sense menjador

De 8,45 a 12:00h

180,00€ / mes

 

110,00€/mes

 

 

 

Dinar i vigilància fins a les 15:00h

 

Només berenar

 

6’90€/dia

 

1,25€/dia

 

Quota única per a despeses de material, àlbum de fotos i assegurança escolar

180,00/anual

 

1 Hora extra diària

1 Hora extra esporàdica

22,00/mes

4,00€/hora

Per la devolució bancària d’un rebut

5,00€

 

El pagament es farà mensualment dins dels 10 primers dies de cada mes, i l’import de les despeses generals es cobrarà el mes d’agost per als nens que ja assisteixin a l’escola i en el moment de la matriculació per als nous vinguts.

 

Circumstàncies socioeconòmiques

 

Quan s’incorpori a la Llar un segon fill o més de la mateixa família, aquest aquest/s gaudirà/n d’una subvenció del 10 % del preu de la tarifa bàsica de la Llar d’Infants, pel segon, un 20% pel tercer i així successivament, si és el cas,

 

 

SEGON-. Exposar al públic l’anterior acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament, publicant-se al BOP el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les qual entraran

en vigor el dia següent a la seva publicació i regiran mentre no se n’acordarà la seva modificació o derogació.

 

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i el vot a favor dels 3 regidors assistents d’ERC-AM.

 

El president aixeca la sessió essent les 21,51 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

Vist i plau

El secretari El president

Martí Lluansí Sastre Josep Mª Bartolomé Foraster