Data: 5 d’octubre de 2016

Horari: 21:05 h

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

 

Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (CIU)

Sra. Júlia Gil Vilar (CIU)

Sr. Jordi Abres Sala (CIU)

Sra. Silvia Ricart Bello (CIU)

Sr. Juli Quesada Belda (CIU)

Sr. Lluís Josep Ezquerra Cufi (ERC-AM)

Sr. Xavier Galvez Martínez (ERC-AM)

Sr. Joan Gonzalez Ariso (ERC-AM)

Sra. Elisabeth Jiménez Guerrero (ERC-AM)

 

 

Martí Lluansí Sastre, secretari

 

Ordre del dia:

 

1.- Aprovació de l’esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 6 de juliol de 2016.

 

2.- Aprovació de l’esborrany de la acta del Ple extraordinari celebrat el dia 20 de setembre de 2016.

 

3.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 2n trimestre 2016.

 

4.- Donar compte al ple de la relació de decrets d’alcaldia dictats des del 21 de juny al 29 de setembre de 2016, i que es concreten en els següents:

 

Decret de 21 de juny (214) relatiu a la resolució de mutu acord del conveni subscrit amb el CCAE sobre comptabilitat energètica i subscripció del nou.

Decret de 21 de juny (215) relatiu a devolució fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 21 de juny (216) relatiu a devolució de preu públic (casal d’estiu) per no poder assistir-hi.

Decret de 22 de juny (217) relatiu a autoritzar l’AFA Gonçal Comellas a poder fer ús del centre cultural per una reunió informativa.

Decret de 28 de juny (218) relatiu a devolució de preu públic (casal d’estiu) per no poder assistir-hi.

Decret de 28 de juny (219) relatiu a autoritzar l’Associació per la defensa de la garriga d’Empordà per fer ús d’un espai municipal per fer una reunió.

Decret de 28 de juny (220) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret d’1 de juliol (223) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 de juliol (224) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 7 de juliol (225) relatiu a adjudicar contracte menor d’obres a HIERCONS per l’arranjament de voreres.

Decret de 8 de juliol (226) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret de 11 de juliol (227) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 11 de juliol (228) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 11 de juliol (229) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 12 de juliol (230) relatiu a adhesió al conveni relatiu al pla extraordinari d’assistència financera local 2016.

Decret de 12 de juliol (231) relatiu a atorgar a la fundació privada “Petit reig” una subvenció de 300€ (festa fi de curs).

Decret de 12 de juliol (232) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 13 de juliol (233) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (classes de gimnàstica).

Decret de 14 de juliol (234) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 14 de juliol (235) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 14 de juliol (236) relatiu a devolució fiança d´ús de taules i cadires.

Decret de 14 de juliol (237) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (taller).

Decret de 14 de juliol (238) relatiu a prorrateig IVTM (baixa de vehicle).

Decret de 14 de juliol (239) relatiu a prorrateig IVTM (baixa de vehicle).

Decret de 14 de juliol (240) relatiu a prorrateig IVTM (baixa de vehicle).

Decret de 14 de juliol (241) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (PINOCCHIO’S).

Decret de 14 de juliol (242) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (LA MADAM BOOGIE).

Decret de 14 de juliol (243) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (THE CUIT’S).

Decret de 14 de juliol (244) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (HEAVY PER XICS).

Decret de 14 de juliol (245) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 14 de juliol (246) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (MERKADO NEGRO).

Decret de 15 de juliol (247) relatiu a contracte menor de serveis amb CTSRG per la contractació d’una ambulància.

Decret de 15 de juliol (248) relatiu a contracte d’assegurança amb LIBERTY SEGUROS per supòsits d’anul·lacions d’actes durant la festa per mal temps.

Decret de 14 de juliol (249) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (FOMENT DEL MONTGRÍ).

Decret de 15 de juliol (250) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 15 de juliol (251) relatiu a contracte menor de serveis amb FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, S.A. pel servei de 2 controladors i un vigilant durant els concerts “Vendaval”.

Decret de 15 de juliol (252) relatiu de denegar devolució de l’IVTM.

Decret de 18 de juliol (253) relatiu a devolució fiança taules i cadires.

Decret de 18 de juliol (254) relatiu a devolució fiança taules i cadires.

Decret de 18 de juliol (255) relatiu a autoritzar a l’associació “Gas Mountain” a fer ús (els divendres del mes de juliol) del centre cultural i la barbacoa.

Decret de 18 de juliol (256) relatiu a autoritzar una parada de Food truk el dia 30 de juliol “PETIT ISARD”.

Decret de 19 de juliol (257) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis per la redacció del projecte d’obra per cobrir unes pistes de petanca.

Decret de 19 de juliol (258) relatiu a autoritzar una parada de Food truk el dia 30 de juliol “BROJ BROCHETTE”.

Decret de 20 de juliol (259) relatiu a aprovar la memòria d’una activitat recreativa extraordinària (concerts vendaval).

Decret de 20 de juliol (260) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (LA GAROTA D’EMPORDÀ).

Decret de 20 de juliol (261) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (Sr. J.P.).

Decret de 14 de juliol (262) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (DE CALABASS).

Decret de 20 de juliol (263) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 20 de juliol (264) relatiu a devolució fiança taules i cadires.

Decret de 21 de juliol (265) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de bijuteria en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (266) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada d’artesania tèxtil en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (267) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada d’artesanies vàries en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (268) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada d’antiguitats en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (269) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de col·leccionisme en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (270) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de llenceria en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (271) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de roba en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (272) relatiu a autoritzar entregar a la Sra. S de documentació.

Decret de 22 de juliol (273) relatiu a autoritzar a l’associació cultural Ram l’ús de divers material per la festa de fi de casal.

Decret de 25 de juliol (274) relatiu a autoritzar una parada de Food truk el dia 30 de juliol “LA RAPHAELA”.

Decret de 25 de juliol (275) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 25 de juliol (276) relatiu a acceptació de renúncia de llicència d’obres (exp. 10/16).

Decret de 26 de juliol (277) relatiu a sol·licitar una subvenció al Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge dins de la línia de manteniment del PUOSC 2016-2017.

Decret de 29 de juliol (278) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 29 de juliol (279) relatiu a deixar sense efecte una liquidació de plusvàlua i generar nova liquidació a un subjecte passiu diferent.

Decret de 29 de juliol (280) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 d’agost (281) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis informàtics a RIGALL MONTANER S.L.

Decret de 3 d’agost (283) relatiu a arxiu per compliment de l’expedient d’ordre d’execució OE-052016.

Decret de 4 d’agost (284) relatiu a delegar a la funcionària de carrera Sra. L.C. les funcions de secretaria-intervenció per l’assistència a les Juntes de Govern Local en cas d’absència del secretari-interventor.

Decret de 4 d’agost (285) relatiu a autoritzar fer un sopar de barri al C/ de les escoles.

Decret de 8 d’agost (286) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret de 9 d’agost (287) relatiu a atorgar llicència d’ocupació de via pública (exp. 43/16).

Decret de 9 d’agost (288) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 12/14).

Decret de 9 d’agost (289) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 63/13).

Decret de 10 d’agost (290) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis de recollida de la FORM a SERSALL 95, S.L..

Decret de 10 d’agost (291) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 11 d’agost (292) relatiu a aprovar inicialment els padrons fiscal per subministrament d’aigua, escombraries i clavegueram 2T.

Decret d’11 d’agost (294) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 12 d’agost (295) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 17/16).

Decret de 12 d’agost (296) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 9/16).

Decret de 12 d’agost (297) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 24/16).

Decret de 12 d’agost (298) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 17 d’agost (299) relatiu a ordenar ordre d’execució C/ marinada, 52.

Decret de 17 d’agost (300) relatiu a ordenar ordre d’execució C/ Nord, 28 A i B.

Decret de 17 d’agost (301) relatiu a adjudicar contracte menor d’obres per a l’arranjament i pintat de la façana de l’edifici on s’ubica la llar d’infants municipal.

Decret de 18 d’agost (302) relatiu a adjudicar a GARBET SERVEIS INTERGRALS, S.L. contracte menor de serveis respecte a la vigilància de la deixalleria del Mas Pau.

Decret de 18 d’agost (303) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 6/16).

Decret de 18 d’agost (304) relatiu a aprovar inicialment el pla local de joventut d’Avinyonet de Puigventós 2016-2019.

Decret de 18 d’agost (305) relatiu a presa de coneixement favorable de comunicació prèvia d’obres (exp. 45/16).

Decret de 22 d’agost (306) relatiu a imposar ordre d’execució (OE-012016).

Decret de 24 d’agost (307) relatiu a devolució de fiança de cadires.

Decret de 24 d’agost (308) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 25 d’agost (309) relatiu a aprovació de factures.

Decret de 30 d’agost (310) relatiu a concessió de permís de paternitat.

Decret de 30 d’agost (311) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret d’1 de setembre (312) relatiu a aprovar les línies fonamentals del pressupost 2017.

Decret d’1 de setembre (313) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 5 de setembre (314) relatiu a autoritzar l´ús del centre cultural per fer-hi classes d’arts marcials.

Decret de 6 setembre (315) relatiu a sol.licitar una subvenció de 14.000€ a la Diputació de Girona per a despeses de funcionament de la llar d’infants.

Decret de 9 de setembre (316) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (REMOVIDA).

Decret de 12 de setembre (317) relatiu a contracte menor de serveis per a la redacció del projecte tècnic executiu d’obra de millora de la deixalleria del Mas Pau.

Decret de 12 de setembre (318) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 12 de setembre (319) acordar prorrateig i devolució IVTM (baixa).

Decret de 12 de setembre (320) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 13 de setembre (321) relatiu a atorgar una ajut de 100€ a “ONCOTRAIL TRAMUNTANA”.

Decret de 13 de setembre (322) relatiu a autoritzar ús del centre cívic per a fer-hi classes de restauració de mobles.

Decret de 15 de setembre (323) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 15 de setembre (324) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 16 de setembre (325) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 16/16).

Decret de 16 de setembre (326) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 15/16).

Decret de 16 de setembre (327) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 39/15).

Decret de 16 de setembre (328) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 16 de setembre (329) relatiu a aprovar definitiva del projecte d’obra local “Projecte de cobert esportiu “Petanca”.

Decret de 16 de setembre (330) relatiu a adjudicar contracte menor d’obra a HORSE ESTABLES SLU per a l’execució del projecte d’obra local “Projecte de cobert esportiu “Petanca”.

Decret de 16 de setembre (331) relatiu a nomenar l’arquitecte tècnica municipal directora facultativa i coordinadora de seguretat i salut de l’obra relativa al “Projecte de cobert esportiu “Petanca”.

Decret de 19 de setembre (332) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 10 de setembre (333) relatiu a sol.licitar al Consorci AOC alta al servei E-Notum.

Decret de 20 de setembre (334) relatiu a delegació puntual d’atribucions d’alcaldia a la tinenta d’alcalde.

Decret de 20 de setembre (335) relatiu a concessió de llicència per tinença d’animals potencialment perillosos (gos).

Decret de 20 de setembre (336) relatiu a acordar inscripció en el registre municipal de parelles de fet.

Decret de 26 de setembre (337) relatiu a prorrateig IVTM (baixa).

Decret de 26 de setembre (338) relatiu a prorrateig IVTM (baixa).

 

5.- Assumptes urgents.

 

6.- Precs i preguntes.

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords

 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 6 de juliol de 2016.

 

Sotmesa la acta a votació aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del ple.

 

2.- Aprovació de l’esborrany de la acta del Ple extraordinari celebrat el dia 20 de setembre de 2016.

 

Sotmesa la acta a votació aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del ple.

 

3.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 2n trimestre 2016.

 

Es dóna compte per part del Sr. Alcalde de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 2n trimestre 2016 que té el detall següent:

 

 

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Observaciones

Avinyonet de Puigventós

-12,67

PMP Global

 

77.550,63

 

21.421,80

-12,67

 

 

 

4.- Donar compte al ple de la relació de decrets d’alcaldia dictats des del 21 de juny al 29 de setembre de 2016, i que es concreten en els següents:

 

Decret de 21 de juny (214) relatiu a la resolució de mutu acord del conveni subscrit amb el CCAE sobre comptabilitat energètica i subscripció del nou.

Decret de 21 de juny (215) relatiu a devolució fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 21 de juny (216) relatiu a devolució de preu públic (casal d’estiu) per no poder assistir-hi.

Decret de 22 de juny (217) relatiu a autoritzar l’AFA Gonçal Comellas a poder fer ús del centre cultural per una reunió informativa.

Decret de 28 de juny (218) relatiu a devolució de preu públic (casal d’estiu) per no poder assistir-hi.

Decret de 28 de juny (219) relatiu a autoritzar l’Associació per la defensa de la garriga d’Empordà per fer ús d’un espai municipal per fer una reunió.

Decret de 28 de juny (220) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret d’1 de juliol (223) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 de juliol (224) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 7 de juliol (225) relatiu a adjudicar contracte menor d’obres a HIERCONS per l’arranjament de voreres.

Decret de 8 de juliol (226) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret de 11 de juliol (227) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 11 de juliol (228) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 11 de juliol (229) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 12 de juliol (230) relatiu a adhesió al conveni relatiu al pla extraordinari d’assistència financera local 2016.

Decret de 12 de juliol (231) relatiu a atorgar a la fundació privada “Petit reig” una subvenció de 300€ (festa fi de curs).

Decret de 12 de juliol (232) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 13 de juliol (233) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (classes de gimnàstica).

Decret de 14 de juliol (234) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 14 de juliol (235) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 14 de juliol (236) relatiu a devolució fiança d´ús de taules i cadires.

Decret de 14 de juliol (237) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (taller).

Decret de 14 de juliol (238) relatiu a prorrateig IVTM (baixa de vehicle).

Decret de 14 de juliol (239) relatiu a prorrateig IVTM (baixa de vehicle).

Decret de 14 de juliol (240) relatiu a prorrateig IVTM (baixa de vehicle).

Decret de 14 de juliol (241) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (PINOCCHIO’S).

Decret de 14 de juliol (242) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (LA MADAM BOOGIE).

Decret de 14 de juliol (243) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (THE CUIT’S).

Decret de 14 de juliol (244) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (HEAVY PER XICS).

Decret de 14 de juliol (245) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 14 de juliol (246) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (MERKADO NEGRO).

Decret de 15 de juliol (247) relatiu a contracte menor de serveis amb CTSRG per la contractació d’una ambulància.

Decret de 15 de juliol (248) relatiu a contracte d’assegurança amb LIBERTY SEGUROS per supòsits d’anul.lacions d’actes durant la festa per mal temps.

Decret de 14 de juliol (249) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (FOMENT DEL MONTGRÍ).

Decret de 15 de juliol (250) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 15 de juliol (251) relatiu a contracte menor de serveis amb FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, S.A. pel servei de 2 controladors i un vigilant durant els concerts “Vendaval”.

Decret de 15 de juliol (252) relatiu de denegar devolució de l’IVTM.

Decret de 18 de juliol (253) relatiu a devolució fiança taules i cadires.

Decret de 18 de juliol (254) relatiu a devolució fiança taules i cadires.

Decret de 18 de juliol (255) relatiu a autoritzar a l’associació “Gas Mountain” a fer ús (els divendres del mes de juliol) del centre cultural i la barbacoa.

Decret de 18 de juliol (256) relatiu a autoritzar una parada de Food truk el dia 30 de juliol “PETIT ISARD”.

Decret de 19 de juliol (257) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis per la redacció del projecte d’obra per cobrir unes pistes de petanca.

Decret de 19 de juliol (258) relatiu a autoritzar una parada de Food truk el dia 30 de juliol “BROJ BROCHETTE”.

Decret de 20 de juliol (259) relatiu a aprovar la memòria d’una activitat recreativa extraordinària (concerts vendaval).

Decret de 20 de juliol (260) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (LA GAROTA D’EMPORDÀ).

Decret de 20 de juliol (261) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (Sr. J.P.).

Decret de 14 de juliol (262) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (DE CALABASS).

Decret de 20 de juliol (263) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 20 de juliol (264) relatiu a devolució fiança taules i cadires.

Decret de 21 de juliol (265) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de bijuteria en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (266) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada d’artesania tèxtil en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (267) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada d’artesanies vàries en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (268) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada d’antiguitats en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (269) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de col·leccionisme en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (270) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de llenceria en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (271) relatiu a autoritzar a instal.lar una parada de roba en el marc de la “Fira Vintage”.

Decret de 21 de juliol (272) relatiu a autoritzar entregar a la Sra. S. de documentació.

Decret de 22 de juliol (273) relatiu a autoritzar a l’associació cultural Ram l’ús de divers material per la festa de fi de casal.

Decret de 25 de juliol (274) relatiu a autoritzar una parada de Food truk el dia 30 de juliol “LA RAPHAELA”.

Decret de 25 de juliol (275) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 25 de juliol (276) relatiu a acceptació de renúncia de llicència d’obres (exp. 10/16).

Decret de 26 de juliol (277) relatiu a sol.licitar una subvenció al Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge dins de la línia de manteniment del PUOSC 2016-2017.

Decret de 29 de juliol (278) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 29 de juliol (279) relatiu a deixar sense efecte una liquidació de plusvàlua i generar nova liquidació a un subjecte passiu diferent.

Decret de 29 de juliol (280) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 d’agost (281) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis informàtics a RIGALL MONTANER S.L.

Decret de 3 d’agost (283) relatiu a arxiu per compliment de l’expedient d’ordre d’execució OE-052016.

Decret de 4 d’agost (284) relatiu a delegar a la funcionària de carrera Sra. Lourdes Casals les funcions de secretaria-intervenció per l’assistència a les Juntes de Govern Local en cas d’absència del secretari-interventor.

Decret de 4 d’agost (285) relatiu a autoritzar fer un sopar de barri al C/ de les escoles.

Decret de 8 d’agost (286) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret de 9 d’agost (287) relatiu a atorgar llicència d’ocupació de via pública (exp. 43/16).

Decret de 9 d’agost (288) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 12/14).

Decret de 9 d’agost (289) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 63/13).

Decret de 10 d’agost (290) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis de recollida de la FORM a SERSALL 95, S.L..

Decret de 10 d’agost (291) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 11 d’agost (292) relatiu a aprovar inicialment els padrons fiscal per subministrament d’aigua, escombraries i clavegueram 2T.

Decret d’11 d’agost (294) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 12 d’agost (295) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 17/16).

Decret de 12 d’agost (296) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 9/16).

Decret de 12 d’agost (297) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 24/16).

Decret de 12 d’agost (298) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 17 d’agost (299) relatiu a ordenar ordre d’execució C/ marinada, 52.

Decret de 17 d’agost (300) relatiu a ordenar ordre d’execució C/ Nord, 28 A i B.

Decret de 17 d’agost (301) relatiu a adjudicar contracte menor d’obres per a l’arranjament i pintat de la façana de l’edifici on s’ubica la llar d’infants municipal.

Decret de 18 d’agost (302) relatiu a adjudicar a GARBET SERVEIS INTERGRALS, S.L. contracte menor de serveis respecte a la vigilància de la deixalleria del Mas Pau.

Decret de 18 d’agost (303) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 6/16).

Decret de 18 d’agost (304) relatiu a aprovar inicialment el pla local de joventut d’Avinyonet de Puigventós 2016-2019.

Decret de 18 d’agost (305) relatiu a presa de coneixement favorable de comunicació prèvia d’obres (exp. 45/16).

Decret de 22 d’agost (306) relatiu a imposar ordre d’execució (OE-012016).

Decret de 24 d’agost (307) relatiu a devolució de fiança de cadires.

Decret de 24 d’agost (308) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 25 d’agost (309) relatiu a aprovació de factures.

Decret de 30 d’agost (310) relatiu a concessió de permís de paternitat.

Decret de 30 d’agost (311) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret d’1 de setembre (312) relatiu a aprovar les línies fonamentals del pressupost 2017.

Decret d’1 de setembre (313) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 5 de setembre (314) relatiu a autoritzar l´ús del centre cultural per fer-hi classes d’arts marcials.

Decret de 6 setembre (315) relatiu a sol.licitar una subvenció de 14.000€ a la Diputació de Girona per a despeses de funcionament de la llar d’infants.

Decret de 9 de setembre (316) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (REMOVIDA).

Decret de 12 de setembre (317) relatiu a contracte menor de serveis per a la redacció del projecte tècnic executiu d’obra de millora de la deixalleria del Mas Pau.

Decret de 12 de setembre (318) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 12 de setembre (319) acordar prorrateig i devolució IVTM (baixa).

Decret de 12 de setembre (320) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 13 de setembre (321) relatiu a atorgar una ajut de 100€ a “ONCOTRAIL TRAMUNTANA”.

Decret de 13 de setembre (322) relatiu a autoritzar ús del centre cívic per a fer-hi classes de restauració de mobles.

Decret de 15 de setembre (323) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 15 de setembre (324) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 16 de setembre (325) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 16/16).

Decret de 16 de setembre (326) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 15/16).

Decret de 16 de setembre (327) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 39/15).

Decret de 16 de setembre (328) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 16 de setembre (329) relatiu a aprovar definitiva del projecte d’obra local “Projecte de cobert esportiu “Petanca”.

Decret de 16 de setembre (330) relatiu a adjudicar contracte menor d’obra a HORSE ESTABLES SLU per a l’execució del projecte d’obra local “Projecte de cobert esportiu “Petanca”.

Decret de 16 de setembre (331) relatiu a nomenar l’arquitecte tècnica municipal directora facultativa i coordinadora de seguretat i salut de l’obra relativa al “Projecte de cobert esportiu “Petanca”.

Decret de 19 de setembre (332) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 10 de setembre (333) relatiu a sol.licitar al Consorci AOC alta al servei E-Notum.

Decret de 20 de setembre (334) relatiu a delegació puntual d’atribucions d’alcaldia a la tinenta d’alcalde.

Decret de 20 de setembre (335) relatiu a concessió de llicència per tinença d’animals potencialment perillosos (gos).

Decret de 20 de setembre (336) relatiu a acordar inscripció en el registre municipal de parelles de fet.

Decret de 26 de setembre (337) relatiu a prorrateig IVTM (baixa).

Decret de 26 de setembre (338) relatiu a prorrateig IVTM (baixa).

 

 

El regidor Sr. Lluís Ezquerra Cufí pregunta pels decrets següents:

 

4.1.- En relació al decret 214/16, de què es tracta.

La regidora Sra. Gil contesta que és un nou conveni que substitueix l’anterior que havia quedat resolt.

 

4.2.- En relació al decret 219/16, de què es tracta.

La regidora Sra. Gil contesta que se’ls hi va deixar la sala puntualment un dia per fer la reunió.

 

4.3.- En relació al decret 230/16, de què es tracta.

Per part del Sr. Alcalde i del secretari que subscriu s’explica que es tracta d’un conveni fet amb la Diputació de Girona mitjançant el qual aquesta avança a l’Ajuntament diners que es devien per part de la Generalitat.

 

4.4.- En relació al decret 257/16, de què es tracta.

El Sr. Alcalde explica que es tracta de l’adjudicació del projecte del cobert de la petanca que ha fet l’aparellador que li fa els projectes a l’holandès que construeix el cobert, i que el seu cost ha estat de 500€.

 

4.5.- En relació al decret 272/12, de què es tracta.

El Sr. Alcalde explica que és tracta del tema aquell de la permuta del bé futur que l’ajuntament va signar amb la Sra. E.S. i dels problemes que s’han generat al no executar-se el pla parcial del SAU-4 (geriàtric).

 

Que era intenció de l’ajuntament la substitució de la percel.la futura per una altra que ja tenia (dins del SAU-1) l’ajuntament però que per tal d’anar sobre segur es va sol.licitar un informe al departament de Governació de la Generalitat.

 

Que a rel d’aquesta petició el va telefonar la Sra. N. M. (que havia estat la número dos de l’expresident de la Generalitat Sr. A. M.) per dir-li que això no ho podia fer.

 

Que ara s’està intent retrotraure tota la operació però que no resulta senzill i fa una breu explicació de la situació en què ara s’està.

 

4.6.- En relació al decret 273, de què es tracta.

La regidora Sra. Gil contesta que es tracta de l’associació ARAM ( per error s’havia transcrit “Ram”) i era el material (escenari, taules, cadires etc) per la festa del final del casal d’estiu.

 

4.7.- En relació al decret 277, de què es tracta.

El Sr. Alcalde contesta que es tracta d’una subvenció d’uns 25.000€ que es demana cada any i que es destina al pagament de despeses de manteniment.

Que això ve vinculat amb lo d’abans, en el sentit que és la Diputació de Girona qui ho pagarà en lloc de la Generalitat.

Fa un breu esment a les despeses de manteniment que s’han utilitzat per a la seva justificació.

 

4.8.- En relació al decret 283, de què es tracta.

El secretari que subscriu comenta que tots els decrets on surt una referència “OE” més un número són ordres d’execució per a neteges de parcel·les o cases.

 

4.9.- En relació al decret 299, de què es tracta en concret aquesta ordre d’execució.

El Sr. Alcalde contesta que es tracta d’una casa que els xipresos que fan de tanca envaïen la vorera i impedia que HIERCONS pogués posar les llambordes de la vorera.

Que ja està arreglat i es procedirà a arranjar la vorera.

 

4.10.- En relació al decret 300, de què es tracta en concret aquesta ordre d’execució.

El Sr. Alcalde contesta que es tracta d’unes cases en construcció que hi ha just al costat del camí que porta al restaurant “Mas Pau” i respecte de les quals ja s’hi ha fet alguna actuació similar anteriorment.

 

4.11.- En relació al decret 301, de què es tracta.

La regidora Sra. Gil contesta que es pintarà de nou l’edifici de la llar d’infants i que ho farà el marit de la M.

 

4.12.- En relació al decret 304, de què es tracta.

La regidora Sra. Gil contesta que es tracta del decret que va ser ratificat per ple en sessió extraordinària de data 20 de setembre de 2016.

 

4.13.- En relació al decret 315, de què es tracta.

La regidora Sra. Gil contesta que és lo de cada any però que aquest any la subvenció la pagarà la Diputació de Girona.

 

4.14.- En relació al decret 317, de què es tracta.

El Sr. Alcalde explica que enguany es reformarà totalment la deixalleria del Mas Pau i que les obres costaran uns 47.000€. Que a la façana hi anirà una tanca de ferro corten de 2,5m d’alçada que millorarà la imatge exterior atès que s’ha tingut molt en compte la seva ubicació al costat de cases i al mig d’una urbanització.

 

Explica breument les obres que s’hi portaran a terme.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta que si ja es disposa del projecte d’obres, a la qual cosa contesta el Sr. Alcalde dient que encara no, que s’ha endarrerit perquè s’ha fet algun canvi d’última hora.

 

La regidora Sra. Jiménez pregunta si s’hi ha inclòs la proposta que es va fer en el seu moment de fer un pàrquing annex.

 

El Sr. Alcalde contesta que no però que es té en compte, però que cal pensar que allà on es va proposar ara està qualificat com a zona verda i que per tant caldria modificar les normes urbanístiques.

 

El Sr. Ezquerra pregunta si un cop estigui fet el projecte el podran veure, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que un cop estigui fet li dirà a la arquitecta municipal que l’avisi.

 

La regidora Sra. Jiménez pregunta si a la deixalleria s’hi accedirà amb targetes, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que de moment en el projecte actual no s’hi preveu i que caldrà valorar-ho bé perquè des de SERSALL s’ha comentat (per la seva pròpia experiència) que millor seria solament obrir la deixalleria les hores que hi hagués vigilància.

 

4.15.- En relació als decrets 323 i 328 si tots dos són ordres del dia de la JGL perquè les dates són molt properes.

Es comprova i es verifica que hi ha hagut un error en la transcripció del decret núm. 328, atès que aquest es correspon en la fixació de l’ordre del dia del ple extraordinari de data 20 de setembre de 2016 ( i no de la JGL).

 

4.16.- En relació als decrets 330 i 331 de què es tracta.

El Sr. Alcalde contesta que ambdós són relatius a la construcció del cobert de les pistes de petanca.

 

4.17.- El regidor Sr. Galvez pregunta de què es tracta el decret 333.

La regidora Sra. Gil contesta que es tracta de donar-se d’alta a l’Agència Oberta de Catalunya (AOC) del servei de notificació electrònica (E-Notum).

 

 

5.- Assumptes urgents.

 

No n’hi ha.

 

6.- Precs i preguntes.

 

6.1.- Els regidors Srs. Ezquerra i Gonzalez pregunten com han anat les festes del poble i que es té previst per la fira del FOLLET D’AVINYONET.

 

El regidor Sr. Quesada contesta que la festa del poble va anar bé i que es va canviar una mica el model seguit fins ara (explica breument els canvis).

També fa esment al fet que sembla que enguany es va poder arreglar una mica els desordres organitzatius que van passar els altres anys.

 

Respecte de la festa del Mas Pau comenta que també va anar molt bé, que hi va anar molta gent i que espera que la gent s’hi vagi implicant cada cop més.

 

Respecte de la Fira del Follet comenta que aquest any es continua amb el mateix format, que hi haurà alguna novetat en quan a les activitats que s’hi portaran a terme i que es pretén que cada any tingui un caràcter més solidari.

 

Fa un breu resum de les activitats que s’hi portaran a terme i que aquest any als “camps de la font” solament hi haurà el “Pop de reciclatge”.

 

El Sr. Alcalde comenta que aquest any a al setmanari “Empordà” la fira ha tingut un comentari “favorable” a la seva contraportada pel caràcter solidari de la fira.

 

El regidor Sr. Galvez comenta que és de destacar que sigui una fira en la qual es portin a terme, tot un cap de setmana, activitats per a la mainada.

 

6.2.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que la botifarrada que es va fer al Mas Pau va anar bé però que van a trobar a faltar una mica més d’informació tot i que ja es sap que això tampoc hagués garantit una major assistència.

 

El regidor Sr. Quesada i la regidora Sra. Gil comenten que es va publicitar mitjançant cartells, al diari Hora Nova , revista “Miram”, a la web municipal i es va fer un mailing.

 

El regidor Sr. Gonzalez diu que també es podria fer una bustiada.

 

6.3.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pels problemes que hi va haver a la mostra gastronòmica entre la M. i la L. del F.

 

La regidora Sra. Gil explica que al final tot es va arreglar amb una redistribució de les taules del bar de la societat i una reubicació del lloc on es feia el cremat.

 

El regidor Sr. Galvez diu que el problema ja va ser el conflicte inicial entre ambdues parts, i per part del regidor Sr. Quesada i la regidora Sra. Gil s’explica, per una banda, la discussió que hi va haver-hi entre la M. i la L. en quan a l’espai que ocupaven les cadires del bar de la societat i l’espai que es considerava necessari per a portar a terme la mostra gastronòmica, i per l’altre, la redistribució d’espais que es va portar a terme finalment.

 

Els regidors Srs. Ezquerra, Galvez i Gonzalez comenten que no caldria arribar a aquests conflictes quan la Societat té una zona delimitada per a posar les cadires i resulta que també sempre està ocupant un espai municipal.

 

El Sr. Alcalde comenta que també cal donar un cop de ma al bar de la societat perquè aquest sigui rentable econòmicament (pel servei que presta) i que ambdues activitats haurien de ser compatibles.

 

El Sr. Galvez diu que de moment resulta que, segons li han dit, les persones que organitzaven la mostra gastronòmica ja no ho faran més, a la qual cosa contesta la Sra. Gil que en tot cas quan arribi el moment se’n tornarà a parlar a veure si es pot reiniciar la mostra.

 

El Sr. González diu que potser ara, que ja ha passat un temps, se n’hauria de tornar a parlar i no deixar-ho pel final.

 

Per part del Sr. Ezquerra i Galvez es segueix insistint en el fet que les taules del bar de la societat envaeixen espai municipal, per la qual cosa la regidora Sra. Gil comenta que si el que estan demanant és que es demani al bar de la societat que retirin les seves taules i no envaeixin l’espai municipal se’n pren nota.

 

El Sr. Ezquerra contesta que en tot cas això ja li poden dir a la M. ells mateixos.

 

6.4.- El regidor Sr. Gonzalez pregunta si s’ha fet quelcom amb correus pels problemes de repartiment que hi ha tot sovint.

La regidora Sra. Gil diu que no s’ha fet res als mitjans però que sí que es va parlar amb correus i que ja està arreglat.

 

El regidor Sr. Ezquerra llegeix el que es va dir en un ple anterior en quan a portar a terme una actuació conjunta (davant correus) per part de tots els municipis veïns afectats, i que atès que no s’ha fet, creu que s’hauria de fer perquè això tornarà a passar l’estiu que bé si no es fa res.

 

6.5.- El regidor Sr. Gonzalez pregunta com està el tema de la canalització de gas.

La regidora Sra. Gil diu que el projecte ja s’ha adjudicat a una empresa que no és Gas Natural sembla ser, entre altres coses, perquè no es preveu la construcció d’un gran dipòsit sinó que es canalitzarà des de Vilafant.

Que creu que l’adjudicatària és “Redexis” però verificarà a qui se li ha adjudicat finalment el projecte.

 

6.6.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta si el canvi dels contenidors i d’ubicació d’alguns dels punts de recollida d’escombraries s’ha notat en quan als resultats.

El Sr. Alcalde contesta que s’està recollint pràcticament les mateixes escombraries perquè els costos són pràcticament els mateixos.

 

6.7.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta si s’ha pensat en la seva proposta d’instal.lar un pont de fusta sobre la passera del “Manol”.

El Sr. Alcalde contesta que s’ho van anar a mirar amb l’ACA i que li van dir que això era tercermundista. Que es va parlar de posar uns tubs grans per sota i que la carretera passés per sobre perquè de tota manera si s’instal·lés un pont de fusta, quan hi hagués una riuada s’ho emportaria tot.

Comenta també que quan el riu creix aquest passa a tenir uns 12 metres d’amplada.

El Sr. Ezquerra comenta que amb els tubs però almenys 300 dies a l’any s’hi podria passar bé sense que patinés.

El Sr. Alcalde diu que els tècnics de l’ACA van dir que s’ho estudiarien.

 

6.8.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta per les subvencions demanades a la Diputació de Girona.

El Sr. Alcalde els hi passa un llistat amb totes les subvenciones (no solament de la Diputació de Girona) que s’han demanat, atorgat i cobrat.

 

6.9.- El Sr. Alcalde explica un assumpte que va quedar pendent en un ple anterior, concretament el relatiu a una subvenció sol.licitada a la Diputació de Girona pel canvi de l’enllumenat públic (eixos 4 i 6 FEDER) i respecte la qual es va sol.licitar 97.428€ amb el decret núm 139/16 i posteriorment es va minorar a 79.843,50€ amb el decret núm. 154/16.

 

El Sr. Alcalde explica que el primer decret es va fer de pressa pel termini que tenia la subvenció i amb dades provisionals facilitades per “Be energy” i que quan es van tenir les dades definitives els costos eren menors i per això es va canviar.

Comenta que la subvenció en principi està denegada, però que s’està mirant d’aconseguir una nova subvenció de 30.000€.

 

El Sr. Ezquerra pregunta si es tracta de les mateixes lluminàries que ja s’han instal.lat al C/ Ronda ( a efectes de mantenir la mateixa estètica).

 

El Sr. Alcalde explica que s’ha fet unes proves amb l’empresa “ROURA” amb unes lluminàries molt més eficients (amb menys wats tenen una major lluminitat) i que no requerien de posar extensions a les làmpades per aconseguir major radi de llum.

 

6.10.- El Sr. Alcalde respecte als problemes existents amb l’enllumenat públic manifestats en el ple ordinari anterior comenta que el Sr. B ha canviat una llum del C/ Ronda sense cost atès que estava en garantia i que se n’haurà de canviar una altre que dóna a l’A-26 que ja no té la garantia.

 

El regidor Sr. Gonzalez pregunta per les del carrer Progrés que feien pampallugues a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que en relació a un escrit presentat a l’ajuntament per un veí s’ha contestat (seguint un informe elaborat per PRODAISA) que per tal de veure els possibles problemes de l’enllumenat públic no es pot fer obrint i tancant l’enllumenat en 10 minuts sinó que cal tenir obert l’enllumenat una bona estona (reproduint una situació d’encesa real) per veure quin pot ser el problema.

 

El regidor Sr. Gonzalez insisteix en què al que ell es referia era a que les làmpades del carrer feien pampallugues a la qual cosa el Sr. Alcalde diu que això ja es va avisar a PRODAISA i que ningú s’ha tornat a queixar.

 

6.11.- El regidor Sr. González pregunta per les neteges que s’han portat a terme a l’escola municipal per part d’una empresa externa i si aquestes es seguiran fent.

La regidora Sra. Gil contesta que s’aniran fent de tant en tant per fer-ne un correcte manteniment però que la seva periodicitat s’haurà d’anar veient sobre la marxa.

Que la neteja diària es seguirà portant a terme per part del personal municipal però amb productes més adequats a l’espai de què es tracta aconsellats per l’empresa que a portat a terme la neteja general aquest estiu.

 

Es posa de manifest que la regidora Sra. Jiménez s’excusa i abandona la sala de plens, essent les 22:40h.

 

6.12.- El regidor Sr. González pregunta que, atès que en principi les noves escoles no es faran a curt termini, si no es podria invertir en les ja existents.

 

La regidora Sra. Gil comenta que ja es va dir en un ple anterior que s’està mirant de portar accions conjuntes de manteniment entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, com són en temes tals com els tancaments i la calefacció.

 

6.13.- El regidor Sr. González pregunta si la reunió que s’havia de fer entre els pares/mares i el Departament d’Ensenyament finalment s’ha portat a terme.

 

La regidora Sra. Gil contesta que no es va fer perquè al final es va suspendre o no la van demanar.

Entre ambdós regidors es parla de dues possibles reunions que s’havien de fer, una que afectaria a pares/mares de mainada que va a P4 i una altra de mainada que va a P5.

En tot cas cap de les reunions es va portar a terme.

 

6.14.- El regidor Sr. González pregunta que mentre no es facin les escoles als “Camps de la Font” si no es podria fer servir per alguna altre cosa.

El regidor Sr. Ezquerra pregunta alhora si els terrenys es van finalment cedir al Departament d’Ensenyament.

El Sr. Alcalde contesta que sí, que ja es van cedir i que amb el que va costar ara no si vol fer res que entorpeixi el seu destí final.

La regidora Sra. Gil comenta que ja s’hi fan coses puntualment, però que el no s’hi pot fer ara és edificar-hi res.

 

6.15.- La regidora Sra. Gil comenta que quan els pares/mares es van queixar pel fet que es suprimia un professor (al ajuntar-se les classes de P3 i P4) això li va ser comunicat pels regidors Srs. González i Ezquerra.

Que a partir d’aquest moment ella es va posar en contacte amb els serveis territorials d’ensenyament i a partir d’aquí es van iniciar tota una sèrie de tràmits per part de l’ajuntament i concretament per la regidoria d’ensenyament (trucades, presentació per part dels pares/mares afectats d’escrit de queixa, etc).

Que ateses totes les gestions fetes per ella mateixa i de les quals ells en son coneixedors, com és que a la seva pàgina web, en un escrit relacionat amb el tema referenciat, s’explica que com que des de l’ajuntament no s’ha fet res ells han tingut que anar a Ensenyament a queixar-se i a fer totes les actuacions que no s’han fet des de l’ajuntament.

Que això que s’esmenta a la seva web ells saben que és mentida.

 

El regidor Sr. Ezquerra comenta que s’ho miraran i que si cal ho rectificaran.

 

La regidora Sra. Gil els hi passa un full imprès de la noticia publicada a la web i es comenta la publicació entre la Sra. Gil i el regidor Sr. González el qual, a la vista d’allò publicat, explica a la Sra. Gil el sentit de l’escrit en un intent de matisar/aclarir i corregir les possibles males interpretacions que hi hagi pogut haver-hi.

 

Per part d’ambdós regidors es segueix parlant una estona dels motius que van portar al Departament d’Ensenyament a reduir el professorat i que no són altres que han baixat el nombre de nens/es que van a l’escola.

Que amb classes de menys de 21 nens/es s’ajunten els grups i que això bé donat per normativa interna d’ensenyament.

La regidora Sra. Gil vol aclarir també quins han sigut els motius concrets d’aquesta disminució de l’alumnat, que bàsicament són per baixada dels naixements, pel fet que varies famílies han marxat a viure a un altre lloc i perquè hi ha famílies que no volen escolaritzar els fills/es fins als sis anys.

 

Un cop debatut el tema el regidor Sr. Ezquerra pregunta a la regidora Sra. Gil si ja se li ha aclarit el malentès en quan a la interpretació que va fer l’allò publicat a la seva web.

 

La regidora Sra. Gil contesta que ella considera que la informació donada no és gens clara i que dóna a entendre que des de l’ajuntament no es va fer res quan això és del tot incorrecta.

 

Per part de diferents membres del ple es segueix comentant una estona els assumptes abans referenciats.

 

6.16.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta per la subvenció rebuda per la restauració de la comanda.

 

El Sr. Alcalde contesta que ara hi ha prevista una primera actuació de restauració que serà finançada amb 10.000€ de subvenció de la Diputació de Girona i una aportació de l’ajuntament d’Avinyonet de 2.500€, i que el que es pretén es anar fent una actuació de caràcter plurianual d’uns 30.000€.

Que el Sr. L.B. arqueòleg de la Diputació de Girona hi ha agafat molt d’interès.

 

Que en questa primera actuació es faran unes cates arqueològiques per veure els fonaments existents i s’arreglarà l’arc del costat i es traurà el balcó existent i la porta de ferro i es tancarà amb ferro corten.

 

El Sr. Ezquerra pregunta per les futures subvencions a rebre i el Sr. Alcalde contesta que hi ha una previsió d’inversió futura d’uns 30.000€.

 

6.17.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel programa de control de plagues que aplica l’ajuntament, perquè fins el mes de setembre no hi ha hagut gaire mosquit tigre però ara la cosa ha empitjorat molt.

El Sr. Alcalde contesta que ara està tot externalitzat.

La regidora Sra. Gil comenta que hi ha tres fases d’actuació, que una ja s’ha executat i que els hi farà arribar el projecte d’actuacions anuals que s’ha d’executar.

 

6.18.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que s’ha passat un estiu de molta sequera i pregunta si s’ha anat bé amb el subministrament d’aigua potable.

El Sr. Alcalde contesta que tot ha funcionat igual que sempre, que no hi ha hagut cap restricció.

 

El Sr. Ezquerra pregunta com està el tema del pou que hi ha a l’entrada del poble a la qual cosa respon el secretari que subscriu que tot està igual que en un principi i explica breument com van quedar les coses amb la propietat.

 

El Sr. Ezquerra comenta que potser seria bo tenir un pla “B” per en cas de necessitat.

 

El Sr. Alcalde comenta que en un moment donat es podria mirar de connectar el pou que hi ha al camp de futbol municipal.

 

6.19.- El regidor Sr. Ezquerra comenta que el cobert que s’està fent als camps de petanca està molt bé, que ja s’ha dit que el projecte d’obra ha costat 500€ i pregunta pel cost de construcció el cobert.

 

El Sr. Alcalde contesta que ha costat 22.000€ i que serà una nova instal.lació que s’aprofitarà molt.

 

El regidor Sr. González pregunta si hi ha hagut alguna subvenció.

 

El Sr. Alcalde contesta que no, que a dia d’avui no hi ha subvencions en matèria d’esports.

 

6.20.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta si s’ha fet l’actuació de manteniment del camp de futbol que no es va fer l’any passat.

 

El Sr. Alcalde contesta que sí que això ja s’explicava al ple anterior en el marc de la modificació de crèdit que es va aprovar.

 

6.21.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta pel camp annex al camp de futbol.

El Sr. Alcalde contesta que al FC Avinyonet els hi sobrava l’espai perquè ara hi ha menys nens inscrits i que per això ara es fa servir com a camps de petanca.

 

6.22.- Pregunta per l’assumpte de les denúncies els Mossos d’Esquadra als veïns per aparcar sobre les voreres.

El Sr. Alcalde contesta que es va criticar molt a l’ajuntament per aquest fet però que a dia d’avui ja es sap que l’ajuntament no hi va tenir res a veure sinó que tot va venir donat per la denúncia d’un veí.

 

Així mateix recorda que des de l’ajuntament sempre s’ha avisat amb anterioritat als veïns, i posa l’exemple quan es va avisar a tothom que no es podia aparcar al costat de la Plaça Pous i Pagès recalcant que en cas contrari s’avisaria als Mossos d’Esquadra.

 

La regidora Sra. Gil explica que es va fer un comunicat explicatiu dels fets.

 

6.23.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta si no es podria trobar una solució per tal que la gent no aparqués sobres les voreres.

Per part dels diferents membres del ple es comenten diferents opcions però que és molt difícil de solucionar, que depèn molt de la bona voluntat que sí posi per part de tothom.

 

El Sr. Ezquerra comenta que es podrien reduir les vores uns 20cm d’amplada i que això faria que els carrers fossin més amples i potser es solucionaria el problema.

 

El Sr. Alcalde contesta que això seria una obra molt cara, que un pressupost que es va demanar solament per a formigonar les voreres que no estan acabades ja costava 37.000€ i aquesta obra que es proposa seria molt més cara.

Que la tendència actual és augmentar els espais per a vianants i no reduir-los en favor dels vehicles.

 

6.24.- El regidor Sr. Ezquerra pregunta com està el tema dels agutzils i concretament com es troba en D.

 

La regidora Sra. Gil contesta que ara està en rehabilitació, que li han fet unes ressonàncies i que ara li estan fent un tractament amb corrents.

 

El Sr. Alcalde i la Sra. Gil expliquen que en M. continua de baixa i que de moment, de forma puntual per les feines de la Fira del Follet, s’ha contractat un autònom perquè així pot emetre factura pels serveis prestats.

 

6.25.- El regidor Sr. Galvez comenta que el calendari anual de plens ordinaris actual és de 4 i que ja se n’han fet 4 de extraordinaris i que perquè no se’n fan d’ordinaris cada 2 mesos atès que al final s’acaben fent els mateixos plens.

 

Es comenta que dos d’aquests plens han vingut imposats legalment per la celebració d’eleccions.

 

Per part dels membres del grup ERC-Am es comenta que la celebració de plens extraordinaris no és el mateix que els ordinaris atès que els primers no estan programats i algunes vegades es convoquen en hores que no hi poden assistir.

 

Per part del Sr. Alcalde es segueix considerant no cal incrementar la periodicitat dels plens ordinaris.

 

El president aixeca la sessió essent les 23,56 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

Vist i plau

El secretari El president

Martí Lluansí Sastre Josep Mª Bartolomé Foraster