Data: 5 d’abril de 2017

Horari: 21:07 h

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

 

Hi assisteixen:

 

Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (CIU)

Sra. Júlia Gil Vilar (CIU)

Sr. Jordi Abres Sala (CIU)

Sra. Silvia Ricart Bello (CIU)

Sr. Juli Quesada Belda (CIU)

Sr. Lluís Josep Ezquerra Cufi (ERC-AM)

Sr. Xavier Galvez Martínez (ERC-AM)

Sra. Elisabeth Jiménez Guerrero (ERC-AM)

 

 

Martí Lluansí Sastre, secretari

 

No assisteix amb excusa:

 

Sr. Joan Gonzalez Ariso (ERC-AM)

 

 

Ordre del dia:

 

1.- Aprovació de l’esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 4 de gener de 2017.

 

2.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 4t trimestre 2016.

 

3.- Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre morositat 4t trimestre 2016.

 

4.- Prendre en consideració la Memòria justificativa de la supressió del servei municipal de “Coworking” i acordar inicialment la seva supressió.

 

5.- Donar compte al Ple de canvi de denominació del grup municipal de “Convergència i Unió” (CiU) que passa a denominar-se “Partit Demòcrata (PDeCAT)”.

 

6.- Aprovar inicialment la modificació de l’epígraf segon del reglament general de taxes i preus públics (utilització d’edificis municipals).

 

7.- Aprovar inicialment la modificació del Mapa de Protecció de la Contaminació Lumínica d’Avinyonet de Puigventós proposada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

 

8.- Acordar l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN de la Diputació de Girona.

 

9.- Donar compte al ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporació corresponent a l’exercici 2016.

 

10.- Donar compte al Ple del Decret 89/17 de 8 de març de 2017 mitjançant el qual s’aproven els marcs pressupostaris a mig termini pels anys 2018-2020.

 

11.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2017 (inversions financerament sostenibles).

 

12.- Aprovar l’avantprojecte per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Avinyonet de Puigventós elaborat de la Diputació de Girona i encarregar-li la gestió del subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Avinyonet de Puigventós.

 

13.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i el grup anomenat “Salvem la Biblioteca” per a la obertura i dinamització de la sala de lectura municipal.

 

14.- Aprovar inicialment l’establiment del servei de “sala de lectura municipal” d’acord amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament que figuren a l’expedient.

 

15.- Aprovar inicialment la modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Avinyonet de Puigventós.

 

16.- Aprovar el conveni de col.laboració interadministrativa entre els Ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós i Vilafant per a l’establiment d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable dels dipòsits del “Puig Grau” (Vilafant) fins al terme d’Avinyonet de Puigventós.

 

17.- Donar compte al ple de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament de la Sra. Silvia Ricart Bello i la de ser proclamat electe del Sr. David Samaniego Casademont.

 

18.- Donar compte al ple de la relació de decrets d’alcaldia dictats des del 30 de desembre de 2016 al 30 de març de 2017, i que es concreten en els següents:

 

Decret de 30 de desembre (427) relatiu a fixar ordre del dia del ple (4-01-17).

Decret de 30 de desembre (428) relatiu a autoritzar fraccionament d’IBI.

Decret de 30 de desembre (429) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 30 de desembre (430) relatiu a devolució de taxa per ús del centre cultural per no ús.

Decret de 30 de desembre (431) relatiu a aprovació de factures.

Decret de 30 de desembre (432) relatiu a aprovar expedient de modificació de crèdit per generació de crèdits 6/2016.

Decret de 30 de desembre (433/16) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 2 de gener (1/17) relatiu a atorgar una subvenció al Patronat de Sta. Eugènia (cobla).

Decret de 3 de gener (2) relatiu a adjudicar contracte menor per a l’assessorament comptable, tributari i pressupostari.

Decret de 3 de gener (3) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a J.C. Tècnics, S.L, pel servei de connexió sense fils de l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

Decret de 3 de gener (4) relatiu a adjudicar contracte menor dels serveis d’arquitecte municipal a la Sra. R.M.G.

Decret de 4 de gener (5) relatiu a aprovació de factures.

Decret de 4 de gener (6) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis per l’assessorament laboral a la Sra. E.S.G.

Decret de 4 de gener (7) relatiu a atorgar a l’escola Gonçal Comellas una subvenció pel pagament de les despeses de quota fixa del telèfon.

Decret de 5 de gener (8) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis de manteniment de l’enllumenat públic a PRODAISA.

Decret de 10 de gener (9) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis d’assessorament en matèria de medi ambient i activitats a Maima Enginyers, S.L.

Decret de 10 de gener (10) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret d’11 de gener (11) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL (16-01-17).

Decret d’11 de gener (12) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret d’11 de gener (13) relatiu a sol.licitar al Consorci AOC l’alta al servei SEU-E 2.0.

Decret d’11 de gener (14) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret d’11 de gener (15) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 12 de gener (16) relatiu a atorgar llicència llicencia d’ocupació de via pública (C/ Marinada, 48B).

Decret de 13 de gener (17) relatiu a adjudicar contracte menor per serveis de manteniment del camp de futbol municipal al Sr. M.M.A.

Decret de 13 de gener (18) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 13 de gener (19) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 16/14).

Decret de 13 de gener (20) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 26/16).

Decret de 16 de gener (21) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona la subvenció consistent en la actualització dels plànols de delimitació de franges perimetrals per a la protecció d’incendis.

Decret de 16 de gener (22) relatiu a acceptar desistiment d’ús del centre cultural (Country).

Decret de 16 de gener (23) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 16 de gener (24) relatiu a iniciar expedient se supressió del servei municipal de “Coworking”.

Decret de 18 de gener (25) relatiu a autoritzar obertura de nínxol.

Decret de 18 de gener (26) relatiu a autoritzar la obertura de dos nínxols.

Decret de 19 de gener (27) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 20 de gener (28) relatiu a autoritzar ús de taules i cadires.

Decret de 20 de gener (29) relatiu a autoritzar ús del centre cultural per a portar-hi a terme classes de “Zumba”.

Decret de 20 de gener (30) relatiu a devolució d’ingressos indeguts.

Decret de 20 de gener (31) relatiu a aprovar liquidació de la taxa per ocupació de domini públic (Orange).

Decret de 20 de gener (32) relatiu a devolució de fiança per utilització de taules.

Decret de 23 de gener (33) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 7/16).

Decret de 23 de gener (34) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 69/16).

Decret de 23 de gener (35) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 70/16).

Decret de 23 de gener (36) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 71/16).

Decret de 23 de gener (37) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 72/16).

Decret de 23 de gener (38) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 74/16).

Decret de 23 de gener (39) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 73/16).

Decret de 24 de gener (40) relatiu a autoritzar ús del centre cívic (aniversari).

Decret de 24 de gener (41) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 24 de gener (42) relatiu a autoritzar ús de taules i cadires.

Decret de 26 de gener (43) relatiu a autoritzar l’AFA Gonçal Comellas per portar a terme una activitat extraescolar per adults al centre cultural.

Decret de 30 de gener (44) relatiu a embargament parcial de nòmina.

Decret de 30 de gener (45) relatiu a autoritzar canvi d’horari d’ús del centre cultural.

Decret de 30 de gener (46) relatiu a autoritzar accés a expedient de llicència d’obres.

Decret de 31 de gener (47) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 31 de gener (48) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 de febrer (49) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 2 de febrer (50) relatiu a autoritzar L?AF Gonçal Comellas l’ús del centre cultural per una reunió.

Decret de 9 de febrer (51) relatiu a aprovar modificació crèdit 1/2017 .

Decret de 9 de febrer (52) relatiu a adjudicar contracte menor de servei de control de plagues.

Decret de 10 de febrer (53) relatiu a donar conformitat a un control ambiental (estació servei Avinyonet S.L.)

Decret de 10 de febrer (54) Número de document anul.lat (Error del programa de gestió de decrets).

Decret de 10 de febrer (55) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 10 de febrer (56) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 10 de febrer (57) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 10 de febrer (58) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (classes arts marcials).

Decret de 10 de febrer (59) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 10 de febrer (60) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 10 de febrer (61) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 13 de febrer (62) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (Xavi Longuis i Patty Difussa).

Decret de 13 de febrer (63) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 13 de febrer (64) relatiu a atorgar una subvenció de 1.200€ a l’escola Gonçal Comellas.

Decret de 14 de febrer (65) relatiu a sol.licitud d’adhessió a la xarxa XPIL.

Decret de 15 de febrer (66) relatiu a aprovar inicialment els padrons del 4trimestre de subministrament d’aigua, escombraries i clavegueram.

Decret de 15 de febrer (67) relatiu a aprovar expedient de modificació de crèdit 2/2017.

Decret de 16 de febrer (68) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 20 de febrer (69) relatiu a sol.licitar uns subvenció de 34.279€ a la Diputació de Girona per a despeses corrents i culturals.

Decret de 21 de febrer (70) relatiu a sol.licitar una subvenció de 3.000€ a la Diputació de Girona per a la sega de marges de camins municipals.

Decret de 22 de febrer (71) relatiu a aprovar inicialment els padrons de l’IVTM i taxa cementiri.

Decret de 22 de febrer (72) relatiu autoritzar el pas pel terme municipal de la “IV RUTA TURÍSTICA DE LA TRAMUNTANA” organitzada pels “AMICS DELS CLÀSSICS DE FLAÇÀ” (cotxes clàssics).

Decret de 22 de febrer (73) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 23 de febrer (74) relatiu a devolució de fiança de taules i cadires.

Decret de 27 de febrer (75) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.927,79€ per despeses de manteniment camp de futbolí pista poliesportiva Mas pau.

Decret de 27 de febrer (76) relatiu a practicar embargament de nòmina.

Decret de 27 de febrer (77) relatiu a aprovar la liquidació del pressupost general de la corporació de l’exercici 2016.

Decret de 28 de febrer (78) relatiu a atorgar prorrateig en l’IVTM (baixa).

Decret de 28 de febrer (79) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 de març (80) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret d’1 de març (81) relatiu a atorgar una subvenció de 600€ a l’Orfeó de l’Empordà.

Decret de 2 de març (82) relatiu a suspendre l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del PAU-1.

Decret de 6 de març (83) relatiu a aprovar bonificacions del 10% de la taxa de recollida d’escombraries per fer compostatge casolà.

Decret de 6 de març (84) autoritzar al “Grup de dones independents” l’ús de la sala polivalent de la biblioteca.

Decret de 6 de març (85) relatiu a autoritzar ús del centre cultural per a portar-hi a terme classes de dansa del ventre.

Decret de 6 de març (86) relatiu a autoritzar l’ús de la sala polivalent de la biblioteca (jocs de rol).

Decret de 7 de març (87) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 25-515,03€ per el projecte de consolidació i estudi del castell de la comanda.

Decret de 7 de març (88) relatiu a iniciar el procediment de contractació del servei de manteniment d’aplicacions informàtiques.

Decret de 9 de març (89) relatiu a aprovar els marcs pressupostaris 2018-2020.

Decret de 10 de març (90) relatiu a portar a terme una cancel.lació anticipada de 4.500€ del préstec del BBVA.

Decret de 13 de març (91) relatiu a atorgar una llicència d’obres en sòl no urbanitzable (exp. 2/17).

Decret de 7 d’abril (92) relatiu a adjudicar contracte menor d’obres a DECORVALLES.

Decret de 13 de març (93) relatiu a aprovar expedient de contractació dels serveis de manteniment d’aplicacions informàtiques d’ABSIS.

Decret de 13 de març (94) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 14 de març (95) relatiu a atorgar una subvenció de 575€ a la Fundació Petit Reig.

Decret de 15 de març (96) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 17 de març (97) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.320,97€ per a la “Fira infantil d’Avinyonet de Puigventós 2017”.

Decret de 22 de març (98) relatiu a autoritzar al “grup de dones independents” l’ús de dues taules.

Decret de 22 de març (99) relatiu a aprovar expedient de modificació de crèdit 3/2017 (incorporació de romanent afectat reforma deixalleria).

Decret de 23 de març (100) relatiu a adherir-se al “Pla extraordinari d’assistència financera local 2017”.

Decret de 23 de març (101) relatiu a aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de reforma de la deixalleria.

Decret de 24 de març (102) relatiu a acceptar l’oferta d’ABSIS en la licitació del manteniment de les seves aplicacions informàtiques.

Decret de 24 de març (103) relatiu a desestimar les al.legacions presentades per HAINAN, S.L. pel tractament de les seves aigües residuals.

Decret de 24 de març (104) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret de 27 de març (105) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 42/16).

Decret de 29 de març 106) relatiu a autoritzar l’Afa Gonçal Comellas a fer ús, el dia 23 d’abril, del centre cultural i posar dues parades de venda de roses i llibres.

Decret de 29 de març (107) relatiu a adjudicar a ABSIS contracte de serveis pel manteniment de les seves aplicacions informàtiques.

Decret de 30 de març (108) relatiu a embargament de part proporcional de nòmina.

 

19.- Assumptes urgents.

 

20.- Precs i preguntes.

 

 

Desenvolupament de la sessió i acords

 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de la acta del Ple ordinari celebrat el dia 4 de gener de 2017.

 

Sotmesa la acta a aprovació aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del plenari assistents.

 

2.- Donar compte al ple de l’informe d’intervenció corresponent al període mig de pagament a proveïdors referit al 4t trimestre 2016.

 

El Sr. Alcalde explica que aquest punt i el següent és el mateix de cada any, que en un les dades són en positiu i en l’altre en negatiu.

 

Que enguany el PMP a proveïdors corresponent al 4t trimestre de 2016 dóna com a resultat que es paga a 17,98 dies i per un import de 145.643,93€.

 

3.- Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre morositat 4t trimestre 2016.

 

Que aquí els valor es dóna en negatiu i que enguany surt que l’últim trimestre de 2016 s’ha pagat a -11,63 dies.

 

4.- Prendre en consideració la Memòria justificativa de la supressió del servei municipal de “Coworking” i acordar inicialment la seva supressió.

 

El Sr. Alcalde explica que, com ja es sap, el servei es va suprimir de facto, i que ara cal seguir el procediment formal. Que les quatre persones que utilitzaven el serveis ja ho sabien i que donada la polèmica que es va generar en el seu moment ja no hi estaven a gust. Que actualment estan en el “coworking” a Navata on a dia d’avui i desenvolupen les seves activitats més de 40 persones.

 

Que troba que és una llàstima que s’hagi hagut de deixar de prestar el servei i que ell considera que és molt més important pel poble aquest servei que el de sala de lectura.

 

El regidor Sr. Ezquerra fa un comentari, al marge del que es tractarà en aquest punt de l’ordre del dia, en el sentit que agraeix a l’equip de govern que ara se’ls hi enviï amb l’orde del dia, i a més a més de la acta anterior, les propostes d’alcaldia perquè així ,al marge de què poden venir a veure els expedients a l’ajuntament, tenen més informació dels punts a tractar.

 

Que atès que els plens són cada tres mesos si aquestes propostes d’alcaldia se’ls hi poden fer arribar un cop redactades per tenir una mica més de temps (una de les propostes era datada del mes gener); a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que cap problema.

 

Seguint amb el punt de l’ordre del dia el Sr. Ezquerra pregunta si així el coworking ja s’ha acabat, a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que no que de moment es suspèn la seva prestació a l’edifici on es prestava.

 

El Sr. Alcalde comenta que està previst tornar-lo a prestar a “Cal Suïs” però que prèviament cal modificar els usos a les Normes Subsidiàries.

 

El Sr. Ezquerra comenta que de fet ells sempre han estat a favor de prestar el servei de “coworking” i així ho van manifestar en el seu moment i que creuen que és una cosa bona pel municipi.

 

El Sr. Alcalde diu que l’ajuntament ha de donar, en la mesura del possible, un cop de mà als emprenedors del poble.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

Atès que a l’edifici municipal ubicat a la Plaça Pintor Sibecas, 1 finalment s’hi desenvoluparà el servei de “SALA DE LECTURA”, s'aconsella la supressió del servei públic de “COWORKING” que fins ara es desenvolupava en aquest espai.

 

Atès que per resolució d’alcaldia de data 16 de gener de 2017 /24/17) es va iniciar el procediment de supressió del servei.

 

Amb data 16 de gener de 2017 els Serveis tècnics municipals van redactar la memòria justificativa de la supressió del servei públic i es va lliurar a la Corporació per a la tramitació corresponent.

 

Atès allò establert a la legislació següent:

Els articles 245 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Els articles 158 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Els articles 22.2.f), 26, 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

Els articles 95 i 97 del Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

Els articles 30 a 36, 41 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.

 

Atès lo anteriorment esmentat,

 

PROPOSO AL PLE L’ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS:

 

PRIMER.- Prendre en consideració la Memòria justificativa de la supressió del servei de municipal de COWORKING, així com la documentació complementària annexa i en aquest sentit aprobar inicialment la supressió del servei.

 

SEGON. Sotmetre la Memòria i la documentació complementària a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauló d'edictes d'aquest Ajuntament, a l'efecte de que els particulars i Entitats, puguin formular les observacions que estimin pertinents.

 

TERCER.- En cas de no presentar-se al.legacions en el període d’informació pública aquest acord s’entendrà aprobat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord”.

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del plenari assistents.

 

5.- Donar compte al Ple de canvi de denominació del grup municipal de “Convergència i Unió” (CiU) que passa a denominar-se “Partit Demòcrata (PDeCAT)”.

 

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte al Ple de canvi de denominació del grup municipal de “Convergència i Unió” (CiU) que passa a denominar-se “Partit Demòcrata (PDeCAT)”.

 

6.- Aprovar inicialment la modificació de l’epígraf segon del reglament general de taxes i preus públics (utilització d’edificis municipals).

 

La regidora Sra. Gil, a la qual passa la paraula el Sr. Alcalde, comenta que es tracta de gravar l’ús del centre cívic que fins ara no ho estava i per tal de poder-li donar un ús com el que es dóna al centre cultural (sopars, aniversaris, etc).

 

Que tot ha vingut arrel d’unes persones que van sol.licitar-lo per fer un aniversari i que per això es pretén ara establir la taxa de 20€ empadronats i 40 € els que no.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta si ja hi havia diferència entre empadronats i no perquè es pensava que no es podia establir.

 

La Sra. Gil diu que sí que hi havia diferència i que encara hi és tot i que solament es cedeix l’ús als empadronats atès l’elevat volum de la seva demanda per part dels veïns/es del municipi.

 

El regidor Sr. Gálvez demanda si es sol.licita alguna fiança, a la qual cosa la Sra. Gil contesta que no, que tampoc se’n demanda pel centre cultural.

 

El Sr. Ezquerra torna a preguntar que si així no es demana fiança per l’ús del centre cultural i del centre cívic, a la qual cosa respon la Sra. Gil dient que no, que solament se’n demanda per l’ús de taules, cadires, equip de música i neveres.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

 

 

Actualment hi ha gran nombre de veïns/es que volen fer ús del centre cultural Puigventós per portar-hi a terme trobades, sopars, festes d’aniversari etc.

Aquesta gran afluència de gent ha fet que alguna vegada s’hagi sol.licitat poder fer ús del “centre cívic” ubicat al costat de l’ajuntament, per la qual cosa es considera oportú (en previsió d’una major demanda) actualitzar la taxa establerta per a la seva utilització (actualment 7€/dia i 50€/mes).

 

Aquesta actualització respon al fet que un major ús comportarà una major despesa en manteniment i consum energètic.

 

Davant d’aquesta situació es proposa eliminar la taxa mensual i establir una taxa dia de 20€/empadronats-40€/No empadronats tot i que com ja s’estableix en la pròpia normativa cada sol.licitut pot ser objecte d’estudi individualitzat per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

 

Atès lo anteriorment esmentat proposo al ple acordar la modificació de l’epígraf segon del Reglament General de taxes i Preus Públics Municipals vigent de conformitat als acords següents:

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Epígraf segon del Reglament General de taxes i preus públics, que quedarà redactat de la forma següent:

 

Epígraf segon. Per a la utilització d’immobles municipals.

A).- Supòsits generals:

 

Local a utilitzar

Quota empadronats

Quota NO empadronats

Centre Cultural “Puigventós”

60,00.-€/dia

 

120,00,.€/dia

Centre Cívic “Avinyonet”

20,00.-€/dia

 

40,00.-€/dia

 

FIANÇA

Centre Cultural “Puigventós”

Centre Cívic “Avinyonet”

A dipositar de forma anticipada a la utilització

300,00.-€

60,00.-€

 

 

B).- Supòsits específics:

 

No obstant els imports abans esmentats, l’Ajuntament en base a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic i prèvia justificació, podrà venir a establir imports inferiors. En aquest sentit, cada sol.licitud serà estudiada de forma individualitzada.

 

SEGON.- Exposar al públic l’anterior acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, durant 30 dies comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOP. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat cap, els acords adoptats restaran aprovats definitivament, publicant-se al BOP el text íntegre del mateix, el qual entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació i regirà mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació”.

 

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tos els membres del plenari assistents.

 

7.- Aprovar inicialment la modificació del Mapa de Protecció de la Contaminació Lumínica d’Avinyonet de Puigventós proposada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

 

El Sr. Alcalde explica que la proposta ve de la mateixa Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i que de fet són dues propostes, una més proteccionista que l’altre i mostra els plànols de les dues opcions i el plànol actual.

 

Que fins ara la màxima protecció es restringia a la zona de Xarxa Natura 2000 i la garriga d’Empordà i que amb la opció més proteccionista s’estén també a zones del voltant del poble (no de la urbanització Mas Pau).

 

Que tots els municipis estan adoptant la opció més restrictiva.

 

EL regidor Sr. Ezquerra comenta que potser a les zones esportives (on hi ha focus grans i per tant molta contaminació lumínica) s’haurien d’establir com a zones “E4 protecció menor”.

 

Que a veure si es podria comentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

 

El Sr. Alcalde contesta que se’ls hi comentarà.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

 

Atès que l’any 2010 l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va aprovar el Mapa de Protecció envers la contaminació lumínica del municipi.

 

Atès que mitjançant escrit de data 20 de gener de 2016 (NRE: 63/17) la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya comunica a aquest Ajuntament que s’han elaborat dues propostes de modificació del Mapa de protecció lumínica, una denominada normativa (que adequa el Mapa a allò previst al decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, apl planejament urbanístic i a la delimitació actual dels espais naturals protegits) i una altra proteccionista que considera com a “Zona E1” (protecció màxima”) aquelles zones que, sense ser un espai natural protegit, estan el sòl no urbanitzable i gaudeixen de protecció (en el Mapa Urbanístic de Catalunya) en reconeixement d’algun valor agrícola, forestal, ecològic, paisatgístic, etc.

 

Atès que les implicacions principals de la seva determinació com a “zona E-1” són que les bombetes hauran de ser de vapor de sodi o LED PC- ambre i respecte del Flux d’hemisferi superior.

 

Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

 

PRIMER.- Acordar adoptar la proposta de modificació PROTECCIONISTA del Mapa de Protecció envers la contaminació lumínica d’Avinyonet de Puigventós proposada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

 

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació del Mapa de Protecció envers la contaminació lumínica d’Avinyonet de Puigventós adoptant la proposta PROTECCIONISTA proposada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

 

TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant edictes al BOP, taulell d’anuncis i web municipal per tal que en l’esmentat termini es puguin presentar al.legacions.

En el cas que no es presentin al.legacions l’acord s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord al respecte.

 

QUART.- Notificar el present acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya”.

 

Sotmesa la proposta a votació aquesta resulta aprovada per majoria absoluta amb el vot afirmatiu de tots els membres del plenari assistents.

 

 

8.- Acordar l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN de la Diputació de Girona.

 

El Sr. Alcalde comença dient que es tracte d’un servei que es presta per part de la Diputació de Girona de forma gratuïta i procedeix a llegir part de la proposta d’alcaldia.

 

Per part del secretari que subscriu es comenta que es tracta d’un programa cartogràfic que permetrà, clicant sobre cada finca, veure si s’han atorgat llicències municipals, si hi ha oberts expedients de disciplina urbanística , entre altres aplicacions, i que la Diputació anirà ampliant les seves funcionalitats.

 

Davant la pregunta del regidor Sr. Ezquerra respecte a la protecció de dades es diu que es tracta d’una eina de treball intern de l’ajuntament.

 

La proposta que es sotmet a aprovació és la següent:

 

 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

En data 10 de febrer de 2017 (NRE: 141/17) la Diputació de Girona posa en coneixement d’aquest ajuntament que, per acord de ple de data 20 de desembre de 2016, va aprovar el protocol d’adhesió a la Xarxa Local SITMUN-Girona i que no té cap cost per l’Ajuntament.

 

SITMUN és una plataforma de gestió de la informació territorial que permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació pròpia de les corporacions locals independentment del model de dades municipals o del sistema de gestió de cada ens local.

 

A més a més SITMUN es va dotant de noves funcionalitats, essent una d’elles el de manteniment distribuït d’informacions geogràfiques, entre les quals hi ha la base de dades municipals de carrers i adreces, l’inventari de serveis i equipaments o bé, la gestió de llicències d’obres o informacions de competència municipal.

 

Atès que és d’interès de l’ajuntament el de poder fer ús de la xarxa SITMUN.

 

Atès que en les bases aprovades per la Diputació de Girona per adherir-se a la Xarxa SITMUN s’estableix que requereix d’acord de ple.

 

Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

 

PRIMER.- Acordar adherir-se a la Xarxa Local SITMUN-Girona.

 

SEGON.- Trametre la sol.licitud d’adhesió normalitzada així com certificat del present acord a la Diputació de Girona.

 

9.- Donar compte al ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporació corresponent a l’exercici 2016.

 

El Sr. Alcalde dóna compte del decret d’alcaldia 77/17 mitjançant el qual s’aprovà la liquidació del pressupost general de la corporació corresponent a l’exercici 2016.

 

En aquest sentit comenta que donat com a resultat l’existència d’un Romanent de tresoreria de 724.349,46€; un endeutament del 3,78% (el màxim és del 110%) i el compliment amb la regla de despesa i sostenibilitat financera.

 

Fa esment al fet que el crèdit encara existent (generat pel la compra de “Cal Cagó el 2007) ja es podria haver amortitzat tot, però que no es fa per les despeses financeres que això comporta; despeses que en el seu moment l’antic regidor d’hisenda ja intentar eliminar però que finalment el banc ho va denegar.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta que quin és l’import pendent d’amortització, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde que 31.980,32€.

 

10.- Donar compte al Ple del Decret 89/17 de 8 de març de 2017 mitjançant el qual s’aproven els marcs pressupostaris a mig termini pels anys 2018-2020.

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret 89/17 de 8 de març de 2017 mitjançant el qual s’aproven els marcs pressupostaris a mig termini pels anys 2018-2020.

 

Comenta que és lo de cada any i que els xifres són catastròfiques atès que ens venen limitades per la regla de despesa i pel fet que la liquidació a partir de la qual es va tenir que aplicar aquesta regla era molt baixa, fet que ha condicionat els pressupostos posteriors.

 

Explica que, en termes globals, els imports dels pressupostos previstos són els següents:

 

2017: 781.439,93€

2018: 742.678,35€

2019: 745.205,21€

2020: 761.175,21€

 

Que en part la baixa ve donada perquè aquest any s’acaba una subvenció que la Generalitat de Catalunya venia donant (PUOSC manteniment).

 

11.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2017 (inversions financerament sostenibles).

 

El Sr. Alcalde comenta que aquest punt ve lligat amb lo que ha dit anteriorment. Que a dia d’avui, la disposar de molt de romanent de tresoreria, permet a l’ajuntament poder gastar més en algunes obres (inversions financerament sostenibles), i que enguany està previst substituir totes les lluminàries per leds i cimentar les voreres del Mas pau que encara no estan acabades.

 

Els imports de les actuacions (IVA inclòs) són els següents:

 

Voreres: 29.007,15€

Leds: 140.104,81€

 

Explica que el cost de la substitució de les lluminàries per leds no es pagarà mitjançant l’estalvi que això genera sinó en efectiu amb càrrec al romanent de tresoreria.

 

El regidor Sr. Galvez pregunta que atès que en el seu moment les voreres es van pagar (via quotes urbanístiques) pels propietaris i el cost d’aquesta actuació també es repercutirà als propietaris beneficiats.

 

El Sr. Alcalde contesta que en principi no, que el que es pretén amb aquesta actuació es minorar les tasques de neteja i l’aplicació de desherbants que són molt perjudicials.

 

Els regidors Srs. Ezquerra i Galvez comenten que no trobarien just que els propietaris beneficiats ara per la cimentació de les voreres no haguessin de pagar res quan els anteriors propietaris ho van tenir que pagar.

 

El Sr. Alcalde comenta que els nous propietaris que arribin ara tampoc hauran de pagar tot el que van pagar els propietaris existents en el moment de la recepció de la urbanització per part de l’ajuntament.

 

La regidora Sra. Gil comenta que ho parlarà amb l’arquitecta tècnica municipal per si hi hagués alguna possibilitat de recuperar el cost via projecte constructiu.

 

El Sr. Alcalde comenta breument el tema de poder construir un aparcament davant de la deixalleria del Mas Pau i que una possible solució seria permutar metres de la zona d’equipaments on hi ha la deixalleria per metres de la zona verda del bosc.

 

Que es preveu introduir aquest canvi en la pròxima modificació puntual de les Normes Subsidiàries que es porti a terme.

Per part d’alguns regidors es comenta breument aquesta actuació futura.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta que si l’import d’aquestes actuacions s’ha de treure de pressupost vigent o es pot ampliar.

 

El Sr. Alcalde contesta que no que ens permet ampliar pressupost sense computar a regla de despesa.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2017

 

 

Per poder atendre les despeses detallades i no poder demorar-les per un altre exercici i en no haver-hi consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar en aquest expedient una modificació per crèdit extraordinari.

 

De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 32 i Disposició addicional 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.(LOEPSF), en relació a les inversions financerament sostenibles.

 

Vistos els informes favorables de la intervenció de l’expedient 4/2017 de modificació de crèdits per habilitacions de crèdits (crèdits extraordinaris) i expedient 1/2017 d’inversions sostenibles.

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

 

Primer.- CONSIDERAR que, per les seves característiques, les inversions previstes (EXP.1/2017) corresponents a l’adequació de voreres i millora de l’enllumenat públic, es podran entendre financerament sostenibles, pels següents motius:

 

Es tracta d’actuacions que tindran una vida útil superior als cinc anys.

La despesa que comportaran aquestes actuacions es computarà al capítol 6 de l’Estat de Despeses del Pressupost municipal.

La inversió permetrà durant la seva execució, manteniment i liquidació, donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, tenint en compte que les inversions projectades no hauran de comportar despeses addicionals de manteniment

 

Segon.- APROVAR l’expedient 4/2017 de modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari segons el detall següent i finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2016.

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS (habilitacions)

 

Partida

Nom

Import

1532/61900

Adequació voreres

29.007,15

165/63300

Millora enllumenat públic

140.104,81

 

TOTAL HABILITACIONS: 169.111,96

 

FINANÇAMENT

 

ROMANENT DE TRESORERIA

169.111,96

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 169.111,96

 

Tercer.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord esdevindrà ferm sense necessitat de prendre cap altre acord. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del plenari assistents.

 

 

12.- Aprovar l’avantprojecte per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Avinyonet de Puigventós elaborat de la Diputació de Girona i encarregar-li la gestió del subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Avinyonet de Puigventós.

 

El Sr. Alcalde explica que la Diputació de Girona (a través de Beenergi) ja fa un any que fa estudis sobre el canvi de l’enllumenat d’Avinyonet de Puigventós per posar-hi leds i que serà la pròpia Diputació qui porti a terme la licitació corresponent.

 

Que en el projecte es contemplen totes les llums del municipi excepte les del camp de futbol, el canvi de les quals es posarà a les millores del plec de clàusules de la licitació.

 

El Regidor Sr. Ezquerra pregunta si les llums leds que ja es van posar al C/ Ronda es mantenen, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que sí.

 

El Sr. Ezquerra comenta que ells, en aquest punt, s’abstindran pel fet que no han tingut temps de venir a mirar el projecte.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA LICITACIÓ AGREGADA PER CONTRACTAR L’EXECUCIÓ D’ACCIONS A FI DE MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE

 

 

D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», publicades al BOP número 243, de data 18-12-2015, respecte a les activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a les «condicions d’execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de licitar la contractació d’aquestes, a través de la licitació agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració.

 

En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del Projecte Beenergi, té l’objectiu d’agrupar les inversions en energia sostenible dels municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d’una matèria innovadora.

 

El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.

Per tal, doncs, d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’execució de les accions, en virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la campanya «Del pla a l’acció», es formula l’encàrrec de gestió a la Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració de l’annex.

 

Vist que l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha estat seleccionat en la convocatòria «Del pla a l’acció» d’ajuts de la Diputació de Girona als ajuntaments;

 

Vist que, com a beneficiari de l’ajut de la campanya «Del pla a l’acció» de la Diputació de Girona, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós té interès a contractar un _________;

 

Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores de la convocatòria de la campanya «Del pla a l’acció», relatives a les condicions d’execució, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós està interessat a utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la licitació de la compra i instal.lació de 349 lluminàries led;

 

La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.

 

L’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l’òrgan competent per a la transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques és el Ple.

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

 

ACORDA:

 

Primer. Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la licitació del subministrament i instal.lació de 349 lluminàries led.

 

Segon. Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de la Diputació són els que consten al conveni tipus transcrit a l’annex.

 

Tercer. Aprovar el conveni que cal subscriure amb la Diputació de Girona que s’adjunta com a annex a aquest acord.

 

Quart. La Diputació gestionarà la tramitació de la licitació del contracte per a l’objecte d’aquest encàrrec i l’agregarà amb la d’altres ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible.

 

Cinquè. Facultar l’alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.

 

ANNEX: CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE

 

Parts

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant Martí, 5, de Girona, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de ______________________.

 

AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS, amb NIF P1701200-F, representat pel seu alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster, assistit pel Sr. Martí Lluansí Sastre, secretari de la corporació.

 

Antecedents i motivació

 

El Pacte d’alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els municipis signants del Pacte s’han proposat superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

 

La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el Pacte d’alcaldes a través del seu programa d’impuls a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la DG Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant tècnic com econòmic als signataris del Pacte.

 

La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d’alcaldes, ha promogut l’adhesió dels municipis gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d’acció d’energia sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 200 els ajuntaments que s’han adherit al Pacte d’alcaldes i que poden optar a les ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència energètica, com és el cas de «Del pla a l’acció».

 

La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l’objectiu de mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.

 

Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la contractació de l’execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat prèviament planificades en PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d’aquest conveni.

 

El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada d’acord amb el que s’estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.

 

Normativa aplicable

 

La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d’assegurar la prestació integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.

 

L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.

 

Per realitzar l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un conveni entre les administracions implicades.

 

En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va aprovar en data 5 d’abril de 2017 l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada de subministrament i instal.lació de 349 lluminàries led, per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb subjecció als següents

 

Pactes

 

1. Actuacions objecte del conveni

 

L' Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del subministrament i instal.lació de 349 lluminàries led a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els pagaments que se’n derivin.

 

2. Àmbit subjectiu

 

Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com els ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per millorar l’eficiència energètica. S’entén que qualsevol menció de l’Ajuntament que es faci en aquest conveni es farà extensible als anteriors, sens perjudici del que es disposa en l’article 4.1 g del TRLCSP.

 

3. Procediment

 

La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament i, abans d’aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau.

L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través de l’òrgan competent que escaigui; aquesta autorització la certificarà el secretari/interventor de l’Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació.

La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de l’obertura de sobres a l’Ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.

L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.

L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, si s’escau.

L’empresa seleccionada adreçarà la factura d’aquesta contractació a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.

 

4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu

 

En virtut d’aquest conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament.

 

L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l’acord de l’òrgan competent certificat pel secretari de la corporació, de compromís de despesa per fer front a la contractació.

Per aquest contracte es preveu un import de 126.541,92€ (IVA inclòs), el qual correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament d’energia en la fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del plec de prescripcions tècniques.

 

Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:

 

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.

 

- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.

 

- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.

 

- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.

 

5. Relacions amb el proveïdor

 

L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el preu i les condicions fixades en el contracte.

 

L’Ajuntament pagarà la factura en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica.

 

6. Seguiment i incidències

 

La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació.

 

7. Vigència

 

La vigència del conveni s’iniciarà un cop hagi estat signat per l’Ajuntament i la Diputació de Girona, i aprovat pels plens de l’Ajuntament i de la Diputació respectivament, en qualitat d’òrgans competents per encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa.

 

La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de l’Ajuntament.

 

8. Competències

 

Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de bases de règim local, es faculta l’alcalde de l’Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió dels documents necessaris per a la culminació efectiva d’aquest acord, en els límits que la normativa determini.

 

9. Modificació

 

El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament.

 

10. Incompliment

 

L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

 

11. Naturalesa

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.

 

12. Extinció

 

Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:

 

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.

b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.

c) Per mutu acord.

d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.

 

13. Publicació

 

En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del conveni per a l’encàrrec de gestió.

 

I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.

 

Avinyonet de Puigventós, ______________ Girona, ______________

 

 

 

Per l’Ajuntament

Per la Diputació de Girona

L’alcalde

El president

 

 

 

Josep Mª Bartolomé Foraster

 

 

 

PV F

 

 

 

 

 

El secretari

 

 

M L S

 

 

El secretari general

 

 

JBN

 

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CiU i l’abstenció dels tres regidors assistents d’ERC-AM.

 

13.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i el grup anomenat “Salvem la Biblioteca” per a la obertura i dinamització de la sala de lectura municipal.

 

El Sr. Alcalde destaca dos punts del conveni, concretament que l’Ajuntament s’ocuparà del manteniment de l’espai segons les necessitats i disponibilitats pressupostàries i que els membres del grup “Voluntaris d’Avinyonet” ( abans “Salvem la Biblioteca”) s’ocuparan d’obrir i dinamitzar l’espai.

 

La regidora Sra. Gil explica que primer es va redactar un document inicial al qual s’hi van introduir una sèrie d’esmenes prèviament consensuades i que ara cal la seva aprovació per ple (el document ja ha estat signat per l’altra part).

 

La regidora Sra. Jiménez pregunta pels horaris els quals són comentats per la Sra. Gil.

 

El regidor Sr. Ezquerra comenta que en el seu moment se’ls hi va dir que se’ls convocaria a les pròximes reunions que es portessin a terme pel tema de la biblioteca, a la qual cosa contesta la Sra. Gil que des d’aquell moment no se n’ha fet cap més, que ara les reunions solament les fan entre ells.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

 

Atès que com és conegut aquest ajuntament té la voluntat d’obrir un espai de lectura a l’edifici ubicat a la Plaça Pintor Sibecas,1.

Atesa la reunió celebrada el dia 4 de novembre de 2016 entre representants municipals (Sr. Alcalde i regidora de cultura) i membres del grup “Salvem la biblioteca” (Sres. AE i LJ i Sr. JT) l’acta de la qual consta a l’expedient administratiu.

Atès que arrel de les diferents converses mantingudes amb els integrants del grup anomenat “Salvem la Biblioteca” i aquesta darrera reunió s’ha considerat articular la obertura d’aquest espai amb un funcionament que s’articularia bàsicament de la següent manera i que en posterioritat es detallaria mitjançant conveni:

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es farà càrrec del manteniment de l’equipament segons les necessitats i disponibilitats pressupostàries.

Els integrants del grup “Salvem la Biblioteca” s’ocuparan de la obertura i dinamització de l’espai, de tal manera que aquest ajuntament no haurà de destinar-hi recursos de personal propis.

Atès que per part del ple, en sessió extraordinària de data 15 de desembre de 2016, es va acordar la subscripció d’un conveni entre l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i el grup anomenat “Salvem la Biblioteca” on es detallin les obligacions i els drets d’ambdues parts.

Atès que es considera necessària, tant per part de l’equip de govern com dels representats del grup “Salvem la biblioteca” la implicació i conformitat al projecte de tots i cadascun dels grups polítics municipals que conformen l’òrgan plenari de l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

Atès que s’ha consensuat un conveni amb el grup “Voluntaris d’Avinyonet” ( que ha vingut a substituir el grup “Salvem la biblioteca”) que seran els que s’ocuparan d’obrir, tancar i dinamitzar l’espai.

Proposo al Ple l’adopció dels acords següents:

 

PRIMER.- Acordar subscriure amb el grup “Voluntaris d’Avinyonet” el conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per l’obertura i dinamització de la sala de lectura municipal que es transcriu a continuació:

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS I ELS VOLUNTARIS D’AVINYONET, PER A L’OBERTURA I DINAMITZACIÓ DE LA SALA DE LECTURA MUNICIPAL.

 

REUNITS

 

D’una part el Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de data 6 de juliol de 2016.

 

De l’altra part, els veïns d’Avinyonet: LEB, RBC, SCR, AEA, DJP, LJP, JPN i JTS, en endavant anomenats “Voluntaris d’Avinyonet”.

 

MANIFESTEN

 

Que els “Voluntaris d’Avinyonet” s’han compromès a col·laborar en l’obertura i dinamització de la Sala de Lectura Municipal, atès que sense la seva cooperació, a dia d’avui, no es pot mantenir el servei.

Que, a petició del grup anomenat “Salvem la Biblioteca”, l’Ajuntament va adoptar un acord de ple, en sessió extraordinària de 15 de desembre de 2016, mitjançant el qual s’acordava:

Obrir, a l’edifici ubicat a la Plaça pintor Sibecas 1, un espai de lectura amb la col·laboració dels membres del grup anomenat “Salvem la Biblioteca”,

Subscriure un conveni entre el grup anomenat “Salvem la Biblioteca” i l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, on es detallessin els drets i deures d’ambdues parts.

Que per haver-se incorporat noves persones al grup, i donant-se per acabat el procés de reobertura de la Biblioteca, aquestes persones intervenen a títol particular en un conjunt que anomenem a partir d’ara “Voluntaris d’Avinyonet”.

Que a fi de donar contingut als acords arribats, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

 

PRIMERA.- L’Ajuntament d’Avinyonet es compromet a:

Establir el servei públic de “Sala de Lectura” a la planta primera de l’edifici municipal ubicat a la Plaça pintor Sibecas 1, que es destinarà exclusivament a aquest fi, essent la planta baixa una sala polivalent, sota la denominació de “Biblioteca Lluís Poch i Ros”.

Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament segons les necessitats i disponibilitats pressupostàries dins les partides corresponents a conservació i manteniment d’equipaments municipals i culturals.

Introduir aquelles millores materials en el servei que siguin consensuades entre ambdues parts, i sempre que ho permetin les consignacions pressupostàries establertes a l’efecte.

A sol·licitar totes aquelles subvencions l’objecte de les quals pugui revertir en benefici de l’equipament o del servei.

Seguir les directrius establertes pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, en la mesura que les disponibilitats pressupostàries i els recursos propis de l’Ajuntament ho permetin.

 

SEGONA.- Els Voluntaris d’Avinyonet es comprometen a:

Obrir l’espai un mínim de 14 hores setmanals, repartides de dilluns a divendres, en un horari que podrà variar en el curs de l’any, i del que se n’informarà prèviament a l’Ajuntament, i que s’exposarà en lloc visible per al públic.

Dinamitzar l’espai mitjançant un programa d’activitats, que serà presentat prèviament a l’Ajuntament, per tal que hi doni la seva conformitat.

A gestionar i portar el control del servei de préstec de llibres.

A vetllar pel bon comportament dels usuaris i cura de l’equipament, quedant-ne alliberat en els horaris i activitats alienes a les de la Sala de Lectura.

TERCERA.- El present Conveni tindrà una durada d’un any i es prorrogarà automàticament per anys successius si no hi ha denúncia per alguna de les parts, justificant-ne la causa.

 

QUARTA.- Les normes de funcionament intern de la sala de lectura vindran determinades en el corresponent reglament que s’aprovarà a l’efecte.

 

CINQUENA.- La resolució del conveni es podrà donar:

 

Per denúncia d’alguna de les parts.

Per incompliment dels compromisos contrets.

 

En senyal de conformitat totes les parts signen el present conveni.

 

PELS “VOLUNTARIS D’AVINYONET

 

L E B X61.....

 

R B C 402....

 

S C R 347.......

 

A E A 404......

 

D J P 40.....

 

L J P 404......

 

J P N 40.......

 

J T S 40.......

 

PER L’AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

 

Josep Mª Bartolomé Foraster

 

 

 

Alcalde-President de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

 

 

A Avinyonet de Puigventós, el XX de XXXX de 2017”

 

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde a realitzar tots aquells actes i a signar tots aquells documenta que siguin necessaris per a donar efectivitat a l’acord anterior.

 

TERCER.- Notificar el present acord al grup “Valuntaris d’Avinyonet”.

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del plenari assistents.

 

14.- Aprovar inicialment l’establiment del servei de “sala de lectura municipal” d’acord amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament que figuren a l’expedient.

 

El Sr. Alcalde passa la paraula a la regidora Sra. Gil la qual comenta que atès que el servei de sala de lectura no estava establert formalment ara cal fer-ho.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta que si és aquí on hi ha detallat tot el tema del registre d’entrada i sortida de llibres i tota la regulació del servei.

 

La Sra. Gil contesta que sí, i que també ja han vingut els del servei de biblioteques de la Diputació de Girona a mirar-s’ho i que ara s’està pendent del seu informe.

 

La proposta que sotmet a votació és la següent:

 

 

 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

En relació a l’expedient relatiu a l’establiment del servei públic gratuït de sala de lectura.

 

ANTECEDENTS DE FET

 

I.- Mitjançant provisió d’alcaldia de data 3 de gener de 2017 es va considerar la necessitat i conveniència de l’establiment del servei públic de sala de lectura iniciant-se la tramitació del corresponent expedient.

II.- En data 3 de gener de 2017 es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

III.- Mitjançant provisió d’alcaldia de data 17 de març de 2017 es van sol.licitar la redacció de la memòria justificativa, projecte d’establiment i reglament del servei públic de sala de lectura.

IV.- Per part dels serveis tècnics s’han redactat els documents abans esmentats de conformitat a allò establert a l’art. 159 del Decret 179/1995, on s’informa de forma favorable la implementació del servei i la inexistència de risc respecte l’estabilitat financera i sostenibilitat econòmica de les arques municipals.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

L’article 128.2 de la Constitució Espanyola.

Els articles 22.2.f), 49, 85 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

Els articles 245 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.

Articles 95 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local.

Articles 30 a 36, 41 a 44 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Atès que s’ha seguit el procediment establert a l’informe de secretaria de data 3 de gener de 2017,

 

PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents:

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’establiment del servei de “sala de lectura” d’acord amb la Memòria justificativa, el Projecte d’establiment i el Projecte de Reglament que consten en l’expedient.

 

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, als efectes que els particulars i les Entitats, puguin formular les observacions que considerin convenients. Simultàniament es concedirà audiència als interessats i a les Entitats que, si s’escau, hagin exercit la iniciativa”.

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb el vot favorable de tots els membres del plenari assistents.

 

 

15.- Aprovar inicialment la modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Avinyonet de Puigventós.

 

El Sr. Alcalde comenta que el projecte l’ha redactat l’arquitecta Sr. Lluís Gratacós i que moltes de les modificacions que s’hi contenen ja venen de la legislatura anterior.

 

Així mateix fa un breu esment als avantatges que, segons ell creu i pel que li han dit, tenen les Normes Subsidiàries respecte dels POUM, els quals segons la seva opinió solament tenen sentit quan s’ha d’afrontar un gran canvi urbanístic (posa com a exemple la creació d’un gran polígon industrial com ha passat a Pont de Molins).

 

Tot seguit procedeix a enumerar les 17 modificacions puntuals que es contenen el projecte a aprovar i que es concreten en les següents:

 

1.- Correccions en la redacció de l’articulat del text existent.

2.- Modificació de les tanques en la zona de “clau 2”.

3.- Modificació de la regulació del Voladiu.

4.- Modificació dels acabats de façana.

5.- Modificació dels acabats de coberta.

6.- Modificació de la separació a límit de les edificacions secundàries.

7.- Modificació de la tipologia de taules específiques per a cada zona.

8.- S’incorpora en el text les normes de les servituds aeronàutiques.

9.- S’incorpora la normativa del SAU-1.

10.- S’incorpora la normativa del pla parcial UA3.

11.- Es modifica (en els plànols) la superfície d’equipaments docents.

12.- Es modifica la regulació de la zona de sistema d’equipaments comunitaris, s’admet ús d’aparcament.

13.- S’amplia els usos permesos en el sòl no urbanitzable (els establerts en la llei d’urbanisme).

14.- Es defineix la percel.la mínima dels magatzems en sòl no urbanitzable (1.000m2 caseta de 9m2 sense finestres per desar-hi eines).

15.- S’incorpora, en els plànols, els límits de la “Xarxa natura 2000”.

16.- Es canvia l’ús de “Cal Suïs” que passa a equipaments municipals.

17.- S’amplien els usos de l’edifici ubicat a la Plaça Pintor Sibecas, 1.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta que si no s’hi podria afegir lo del nou parking del davant de la deixalleria del Mas Pau.

 

El Sr. Alcalde i la regidora Sra. Gil comenten que ara no es podia perquè això hagués tornat a retardar la tramitació de l’expedient (iniciat el 2015) i que a més a més el canvi d’ús de “Cal Suïs” interessa fer-lo el més ràpid possible.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

ANTECEDENTS DE FET

 

PRIMER. Atès que mitjançant decret de data 5 de maig de 2015 (125/15) es va adjudicar contracte menor del servei consistent en la redacció del projecte de modificació núm. 8 de les NN.SS de planejament d’Avinyonet de Puigventós.

 

SEGON. Amb data 12 de novembre de 2015, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per dur a terme la referida modificació.

 

TERCER. Amb data 12 de novembre de 2015 s’emet informe dels serveis tècnics on s’informa que cal, previ a l’aprovació inicial del projecte, traslladar-lo a l’OTAAGI per tal que es determini el document ambiental a redactar.

 

QUART. En data 5 d’agost de 2016 (NRS: 764/16) es remet a l’OTAAGI la documentació per tal que es pugui emetre l’informe sobre decisió prèvia d’avaluació ambiental.

 

CINQUÈ.- En data 18 de novembre de 2016 (NRE: 1153/16) es rep informe de l’OTAAGI on es resolt que la única modificació objecte d’avaluació ambiental (núm.8 en relació a la núm. 14) no és objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària.

 

SISÈ.- Atès que en data 22 de març de 2017 (NRE: 294/17) el Sr. Lluís Gratacós i Soler arquitecta redactor del projecte presenta el text definitiu a sotmetre a aprovació inicial.

 

SETÈ- Atès que els serveis tècnics municipals, en data 29 de març de 2017; emeten informe favorable a la tramitació i concreten els informes sectorials a sol.licitar.

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

 

Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

L'article 52.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

 

 

Per tot lo anteriorment exposat, PROPOSO al ple l’adopció dels acords següents:

 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Avinyonet de Puigventós.

 

SEGON. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 45 dies, mitjançant anunci en el BOP un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i web de l’ajuntament, durant el qual quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

TERCER. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limiti amb l'àmbit de la modificació proposada i que es concreten en els ajuntament s de Llers, Vilafant i Vilanant.

 

QUART. Sol·licitar informe sectorial a:

 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Departament de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient.

Departament d’Empresa i Coneixement- Comerç i Turisme.

Departament de Cultura.

Departament d’Ensenyament”.

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada per majoria absoluta, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i l’abstenció dels 3 regidors d’ERC-AM assistents.

 

 

16.- Aprovar el conveni de col.laboració interadministrativa entre els Ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós i Vilafant per a l’establiment d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable dels dipòsits del “Puig Grau” (Vilafant) fins al terme d’Avinyonet de Puigventós.

 

El Sr. Alcalde explica que es tracta de la portada d’aigua al “Mas Bosch”, la qual es fa en col.laboració de l’Ajuntament de Vilafant i comenta breument una reunió que es va portar a terme, entre les diferents parts implicades, a l’ajuntament de Vilafant.

 

Explica que el projecte preveu la instal.lació d’una canonada de 250mm (en previsió d’una futura connexió a la xarxa de distribució del pantà de Darnius-Boadella), que el cost de la obra anirà a càrrec dels propietaris de l’hotel i que un cop acabada serà cedida gratuïtament d l’ajuntament.

 

Que la obra la farà “Figueres Serveis” en execució d’un pla especial que haurà de ser prèviament aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme, la tramitació del qual es farà des de l’ajuntament de Vilafant.

 

Que s’instal.larà un comptador al límit del terme municipal de Vilafant amb Avinyonet de Puigventós el manteniment del qual serà a càrrec de l’ajuntament de Vilafant.

 

Que el cabal previst serà de 10m3/dia amb un mínim de 4m3/dia.

 

Que la incorporació d’aquest nou tram de canonades no suposarà cap increment en el cost de la concessió atorgada a PROSAISA, i que així s’ha garantit per part seva a l’Ajuntament mitjançant un escrit que van entrar a registre general en aquest sentit.

 

Per part dels regidors Srs. Ezquerra i Gálvez es pregunta si el diàmetre (que consideren molt gran) de la canonada i la instal.lació en sí té quelcom a veure amb aquell projecte que es va presentar en el seu moment per portar aigua del pantà.

 

El Sr. Alcalde contesta que no, que de moment no està previst tirar endavant aquell projecte però que per si de cas en un futur es decidís fer, el diàmetre de la canonada ja seria el correcte, de tal manera que no caldria tornar a obrir i instal.lar una nova canonada.

 

La proposta que es sotmet a votació és la següent:

 

 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

Atès que mitjançant escrit de data 23 de juny de 2016 (NRE: 650/16) SOGAN, S.L. va manifestar el seu interès en executar una nova infraestructura de subministrament d’aigua potable `per abastir el “Mas Bosch” des dels dipòsits existents al “Puig del Grau” de Vilafant.

 

Atès que mitjançant decret de data 10 d’octubre de 2016 (351/16) es va sol.licitar a l’ajuntament de Vilafant l’estudi i, en el seu cas, l’adopció dels acords i la redacció i aprovació dels documents necessaris per portar a terme el projecte d’obra consistent en la portada d’aigua al “Mas Bosch”.

 

Atès que en data 13 de març de 2017 es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

 

Atès que en data 28 de març de 2017 (NRE: 315/17) va tenir entrada en aquest ajuntament el text del conveni de col·laboració (prèviament consensuat) entre aquest Ajuntament i l’ajuntament de Vilafant per a l’establiment d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable des dels dipòsits del “Puig del Grau” fins al nostre terme municipal.

 

Atès que en data 28 de març de 2017 es va emetre informe d’intervenció sobre la viabilitat econòmica del conveni.

 

Atès que en el propi conveni que, donat que es portarà a terme una tramitació conjunta de l’aprovació del conveni, les publicacions que s’hagin de portar a terme tinguin caràcter col.lectiu i es portin a terme per part de l’Ajuntament de Vilafant.

 

Proposo al ple l’adopció del acords següents:

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’ajuntament de Vilafant per a l’establiment d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable des dels dipòsits del “Puig del Grau” fins al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós i que es transcriu a continuació:

 

 

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE VILAFANT I AVINYONET DE PUIGVENTÓS PER A L’ESTABLIMENT D’UNA NOVA INFRAESTRUCTURA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DES DELS DIPÒSITS DEL PUIG GRAU (VILAFANT) FINS AL TERME MUNICIPAL D’AVINYONET DE PUIGENTÓS

 

D’una part, la Sra. Consol Cantenys Arbolí, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilafant, assistida pel Secretari interventor de la Corporació Sr. Josep Maria Cortada Puig.

 

De l’altra part, el Sr. Josep Maria Bartolomé Foraster, Alcalde de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, assistit pel Secretari interventor de la Corporació Sr. Martí Lluansí Sastre.

 

La primera actua en compliment de l’acord adoptat pel Ple municipal de l’Ajuntament de Vilafant en sessió de data 15 de març de 2017.

 

El segon actua en compliment de l’acord adoptat pel Ple municipal de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós en data de ..... de ............... de 2017.

 

ANTECEDENTS

 

1.- L’entitat mercantil SOGAN, S.L., amb NIF núm. B17095357, titular d’una activitat esportiva de “camp de polo” situada als termes municipals de Vilafant i Avinyonet de Puigventós, a l’anomenat “Camp de La Bomba” (Polígon 44, parcel·la núm. 1 del Cadastre de Rústica) de Vilafant i al Mas “Can Bosch” d’Avinyonet de Puigventós, té interès en promoure la tramitació d’un Pla especial per a la creació d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable des dels dipòsits de Vilafant fins a l’esmentat “Can Bosch”.

 

2.- Els Ajuntaments de Vilafant i Avinyonet de Puigventós tenen interès en aquesta actuació perquè, al marge de potenciar l’activitat econòmica a ambdós municipis, representaria l’execució d’una primera fase de la proposta global d’interconnexió de les xarxes en baixa d’aigua potable de diversos municipis de la zona oest de Figueres amb la finalitat d’assegurar-los un subministrament suficient d’aigua de primera qualitat i amb un control sanitari adequat.

 

3.- Per a l’execució d’aquesta nova infraestructura d’abastament d’aigua potable cal la tramitació prèvia de l’esmentat Pla especial i, en aquest sentit, ambdós Ajuntaments reconeixen l’interès públic de l’actuació, l’emplaçament de la qual dins del medi rural es justifica pel fet d’ésser una actuació pròpia del servei d’abastament i subministrament d’aigua, d’acord amb el que estableix l’article 47,4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost),

 

4.- La nova infraestructura proposada consistiria en la instal·lació d’una canonada de diàmetre 250 mm en un recorregut de 1.425 metres lineals des dels dipòsits d’aigua de Vilafant, situats al paratge anomenat Puig Grau, fins al “Mas Can Bosch” d’Avinyonet de Puigventós. La connexió d’aquesta nova canonada amb la xarxa existent s’efectuaria a l’antic camí públic de Roses a Besalú, sota els dipòsits del Puig Grau de Vilafant, i transcorreria pel mig d’aquest camí en direcció Sud-Nord fins al seu creuament amb el camí vell de Figueres a Avinyonet de Puigventós. A partir d’aquí, ja en el terme d’Avinyonet de Puigventós, el seu traçat seguiria pel mig d’aquest camí vell en direcció Est-Oest fins a connectar amb els comptadors en baixa situats a “Can Bosch”.

 

Per tant, la totalitat del traçat d’aquesta nova canonada s’ubicaria en camins de domini públic i en sòls no urbanitzables qualificats com a “zona de protecció agrícola” (d1) pel Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafant i de “règim ordinari” (3.1A) per les Normes Subsidiàries de planejament d’Avinyonet de Puigventós, respectivament.

 

5.- Per part de FIGUERES DE SERVEIS, S.A. (FISERSA), empresa plurimunicipal que presta el servei públic de proveïment d’aigües a Vilafant en qualitat de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’aquest municipi, s’ha informat favorablement en relació a la capacitat del servei de Vilafant per a lliurar al municipi d’Avinyonet de Puigventós el cabal d’aigua potable provinent dels dipòsits ubicats al Puig Grau que necessita actualment.

 

6.- L’esmentat Pla especial, previ a l’execució de l’actuació proposada, haurà de tramitar-se conjuntament per part dels dos Ajuntaments afectats fins a la seva aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

 

En base als antecedents exposats, els sotasignants subscriuen els següents

 

PACTES

 

Primer.- Els Ajuntaments de Vilafant i Avinyonet de Puigventós assumeixen el compromís de tramitar conjuntament el “Pla especial d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua des dels dipòsits de Puig Grau al terme municipal de Vilafant fins al Mas Can Bosch al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós” que promou l’entitat mercantil “Sogan, S.L.”

 

En aquesta tramitació conjunta, es determina que la publicació dels corresponents anuncis d’informació pública tingui caràcter col·lectiu i que es porti a terme per part de l’Ajuntament de Vilafant.

 

Segon.- Ambdós Ajuntaments manifesten la seva conformitat amb el traçat de la canonada de diàmetre 250 mm que ha estat descrit a l’antecedent quart (4) del present conveni, el qual haurà de quedar reflectit al Pla especial i al Projecte constructiu de la nova infraestructura d’abastament d’aigua des dels dipòsits de Puig Grau fins al Mas Can Bosch que ha de presentar SOGAN, S.L.

 

En aquest sentit, una vegada s’hagi aprovat definitivament el referit Pla especial, els Ajuntaments de Vilafant i Avinyonet de Puigventós es comprometen a tramitar les respectives llicències municipals amb la finalitat que SOGAN, S.L. pugui executar les obres corresponents a l’esmentat projecte constructiu.

 

Aquestes llicències municipals d’obres hauran d’incloure la condició que SOGAN, S.L., una vegada executada l’actuació, porti a terme la cessió de la titularitat de la nova infraestructura als Ajuntaments de Vilafant i Avinyonet de Puigventós en els trams que corresponguin a cadascun dels respectius termes municipals.

 

Tercer.- Ambdós Ajuntaments acorden la instal·lació d’un comptador a la nova xarxa en alta de subministrament d’aigua potable en el punt de la seva intersecció amb el límit de separació territorial entre ambdós Ajuntaments. Aquest comptador es col·locarà amb la finalitat de comptabilitzar el volum d’aigua provinent dels dipòsits de Vilafant que es lliura per al seu subministrament al municipi de Avinyonet de Puigventós. El manteniment del comptador anirà a càrrec de l’Ajuntament de Vilafant.

 

Quart.- L’Ajuntament de Vilafant autoritza el subministrament anual a la nova xarxa en alta d’un cabal màxim diari de 10m3 d’aigua potable, amb una mitjana anual previsible de 4m3/dia d’aigua potable provinent dels dipòsits municipals ubicats al Puig Grau. Qualsevol ampliació d’aquest cabal màxim haurà d’ésser objecte d’aprovació mitjançant la tramitació d’una addenda del present Conveni per part d’ambdós Ajuntaments.

 

Cinquè.- L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós o, en el seu cas, l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua potable en aquest municipi, es comprometen a efectuar el pagament trimestral a l’Ajuntament de Vilafant de: a) La taxa que aquest li liquidi corresponent a l’aigua registrada pel comptador descrit a l’anterior pacte (d’acord amb les tarifes del servei de subministrament d’aigua aprovades a l’ordenança fiscal); b) El cànon liquidat a l’Ajuntament de Vilafant per part de l’Agència Catalana de l’Aigua corresponent a aquesta mateixa aigua registrada, i c) L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que correspongui a aquest mateix volum d’aigua.

 

Sisè.- Els Ajuntaments de Vilafant i Avinyonet de Puigventós, una vegada construïda la nova xarxa en alta de subministrament d’aigua potable, assumeixen el compromís de mantenir i conservar el tram de la mateixa que transcorri pels seus respectius termes municipals.

 

I en prova de conformitat, signen el present document, per duplicat exemplar, en el lloc i data més amunt assenyalats.

 

 

L’ALCALDESSA DE VILAFANT L’ALCALDE D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

 

 

 

Consol Cantenys Arbolí Josep Maria Bartolomé Foraster

 

 

EL SECRETARI DE VILAFANT EL SECRETARI D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS

 

 

 

Josep Maria Cortada Puig Martí LLuansí Sastre”

 

SEGON.- Facultar a l’Ajuntament de Vilafant per a portar a terme totes aquelles publicacions i anuncis que siguin necessaris per a la seva aprovació definitiva.

 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde a portar a terme tots aquells actes i a signar tots aquells documents que siguin necessaris per a donar efectivitat als acords anteriors.

 

QUART.- Notificar el present acord a l’ajuntament de Vilafant”.

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta resulta aprovada amb el vot favorable de tots els membres del plenari assistents.

 

 

17.- Donar compte al ple de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament de la Sra. Silvia Ricart Bello i la de ser proclamat electe del Sr. David Samaniego Casademont.

 

El Sr. Alcalde explica que la Silvia renuncia per motius personals atès que ara està en una situació molt diferent de la inicial donat que té una nova feina que li ocupa molt més temps i ella mateixa creu que hauria d’entrar algú altre que pugui dedicar més temps a l’ajuntament.

 

La Regidora Sra. Ricart efectivament manifesta que el motiu de la renúncia és el poc temps que a dia d’avui pot dedicar a l’ajuntament, situació que la fa sentit molt incòmode.

 

El Sr. Alcalde comenta que quan la Silvia li va fer saber ja li va mostrar el seu agraïment per la feina feta.

 

Que aquest és el mateix cas que li passa al D, és a dir, que no podria dedicar a l’ajuntament el temps que ell considera que s’hi hauria de dedicar.

 

Comenta que aquestes decisions son molt honorables i que atès que la feina a fer a l’ajuntament és de caràcter voluntari sempre a de passar al davant la vida personal i professional.

 

Atès allò establert a la legislació aplicable s’acorda:

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós que realitza la Sra. Silvia Ricart Bello i la de ser proclamat electe del Sr. D S

 

SEGON.- Comunicar el present acord a la junta Electoral Central per a què remeti les credencials de la senyora J J M, següent a la llista, dels que van concórrer a les últimes eleccions municipals, per a què pugui prendre possessió del seu càrrec.

 

Es fa esment al fet que la regidora Sra. Elisabeth Jiménez Guerrero abandona la sala de plens essent les 22:18h.

 

18.- Es dóna compte al ple de la relació de decrets d’alcaldia dictats des del 30 de desembre de 2016 al 30 de març de 2017, i que es concreten en els següents:

 

Decret de 30 de desembre (427) relatiu a fixar ordre del dia del ple (4-01-17).

Decret de 30 de desembre (428) relatiu a autoritzar fraccionament d’IBI.

Decret de 30 de desembre (429) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 30 de desembre (430) relatiu a devolució de taxa per ús del centre cultural per no ús.

Decret de 30 de desembre (431) relatiu a aprovació de factures.

Decret de 30 de desembre (432) relatiu a aprovar expedient de modificació de crèdit per generació de crèdits 6/2016.

Decret de 30 de desembre (433/16) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 2 de gener (1/17) relatiu a atorgar una subvenció al Patronat de Sta. Eugènia (cobla).

Decret de 3 de gener (2) relatiu a adjudicar contracte menor per a l’assessorament comptable, tributari i pressupostari.

Decret de 3 de gener (3) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis a J.C. Tècnics, S.L, pel servei de connexió sense fils de l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

Decret de 3 de gener (4) relatiu a adjudicar contracte menor dels serveis d’arquitecte municipal a la Sra. R.M.G.

Decret de 4 de gener (5) relatiu a aprovació de factures.

Decret de 4 de gener (6) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis per l’assessorament laboral a la Sra. E.S.G.

Decret de 4 de gener (7) relatiu a atorgar a l’escola Gonçal Comellas una subvenció pel pagament de les despeses de quota fixa del telèfon.

Decret de 5 de gener (8) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis de manteniment de l’enllumenat públic a PRODAISA.

Decret de 10 de gener (9) relatiu a adjudicar contracte menor de serveis d’assessorament en matèria de medi ambient i activitats a Maima Enginyers, S.L.

Decret de 10 de gener (10) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret d’11 de gener (11) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL (16-01-17).

Decret d’11 de gener (12) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret d’11 de gener (13) relatiu a sol.licitar al Consorci AOC l’alta al servei SEU-E 2.0.

Decret d’11 de gener (14) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret d’11 de gener (15) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 12 de gener (16) relatiu a atorgar llicència llicencia d’ocupació de via pública (C/ Marinada, 48B).

Decret de 13 de gener (17) relatiu a adjudicar contracte menor per serveis de manteniment del camp de futbol municipal al Sr. M.M.A.

Decret de 13 de gener (18) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 13 de gener (19) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 16/14).

Decret de 13 de gener (20) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 26/16).

Decret de 16 de gener (21) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona la subvenció consistent en la actualització dels plànols de delimitació de franges perimetrals per a la protecció d’incendis.

Decret de 16 de gener (22) relatiu a acceptar desistiment d’ús del centre cultural (Country).

Decret de 16 de gener (23) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 16 de gener (24) relatiu a iniciar expedient se supressió del servei municipal de “Coworking”.

Decret de 18 de gener (25) relatiu a autoritzar obertura de nínxol.

Decret de 18 de gener (26) relatiu a autoritzar la obertura de dos nínxols.

Decret de 19 de gener (27) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (aniversari).

Decret de 20 de gener (28) relatiu a autoritzar ús de taules i cadires.

Decret de 20 de gener (29) relatiu a autoritzar ús del centre cultural per a portar-hi a terme classes de “Zumba”.

Decret de 20 de gener (30) relatiu a devolució d’ingressos indeguts.

Decret de 20 de gener (31) relatiu a aprovar liquidació de la taxa per ocupació de domini públic (Orange).

Decret de 20 de gener (32) relatiu a devolució de fiança per utilització de taules.

Decret de 23 de gener (33) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 7/16).

Decret de 23 de gener (34) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 69/16).

Decret de 23 de gener (35) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 70/16).

Decret de 23 de gener (36) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 71/16).

Decret de 23 de gener (37) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 72/16).

Decret de 23 de gener (38) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 74/16).

Decret de 23 de gener (39) relatiu a presa de coneixement conforme de comunicació prèvia d’obres (exp. 73/16).

Decret de 24 de gener (40) relatiu a autoritzar ús del centre cívic (aniversari).

Decret de 24 de gener (41) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 24 de gener (42) relatiu a autoritzar ús de taules i cadires.

Decret de 26 de gener (43) relatiu a autoritzar l’AFA Gonçal Comellas per portar a terme una activitat extraescolar per adults al centre cultural.

Decret de 30 de gener (44) relatiu a embargament parcial de nòmina.

Decret de 30 de gener (45) relatiu a autoritzar canvi d’horari d’ús del centre cultural.

Decret de 30 de gener (46) relatiu a autoritzar accés a expedient de llicència d’obres.

Decret de 31 de gener (47) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 31 de gener (48) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 de febrer (49) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 2 de febrer (50) relatiu a autoritzar L?AF Gonçal Comellas l’ús del centre cultural per una reunió.

Decret de 9 de febrer (51) relatiu a aprovar modificació crèdit 1/2017 .

Decret de 9 de febrer (52) relatiu a adjudicar contracte menor de servei de control de plagues.

Decret de 10 de febrer (53) relatiu a donar conformitat a un control ambiental (estació servei Avinyonet S.L.)

Decret de 10 de febrer (54) Número de document anul.lat (Error del programa de gestió de decrets).

Decret de 10 de febrer (55) relatiu a exempció IVTM (minusvalidesa).

Decret de 10 de febrer (56) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 10 de febrer (57) relatiu a devolució de fiança per ús de taules i cadires.

Decret de 10 de febrer (58) relatiu a autoritzar ús del centre cultural (classes arts marcials).

Decret de 10 de febrer (59) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 10 de febrer (60) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 10 de febrer (61) relatiu a bonificació IVTM (antiguitat).

Decret de 13 de febrer (62) relatiu a contracte menor d’interpretació artística (Xavi Longuis i Patty Difussa).

Decret de 13 de febrer (63) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 13 de febrer (64) relatiu a atorgar una subvenció de 1.200€ a l’escola Gonçal Comellas.

Decret de 14 de febrer (65) relatiu a sol.licitud d’adhessió a la xarxa XPIL.

Decret de 15 de febrer (66) relatiu a aprovar inicialment els padrons del 4trimestre de subministrament d’aigua, escombraries i clavegueram.

Decret de 15 de febrer (67) relatiu a aprovar expedient de modificació de crèdit 2/2017.

Decret de 16 de febrer (68) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 20 de febrer (69) relatiu a sol.licitar uns subvenció de 34.279€ a la Diputació de Girona per a despeses corrents i culturals.

Decret de 21 de febrer (70) relatiu a sol.licitar una subvenció de 3.000€ a la Diputació de Girona per a la sega de marges de camins municipals.

Decret de 22 de febrer (71) relatiu a aprovar inicialment els padrons de l’IVTM i taxa cementiri.

Decret de 22 de febrer (72) relatiu autoritzar el pas pel terme municipal de la “IV RUTA TURÍSTICA DE LA TRAMUNTANA” organitzada pels “AMICS DELS CLÀSSICS DE FLAÇÀ” (cotxes clàssics).

Decret de 22 de febrer (73) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 23 de febrer (74) relatiu a devolució de fiança de taules i cadires.

Decret de 27 de febrer (75) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.927,79€ per despeses de manteniment camp de futbolí pista poliesportiva Mas pau.

Decret de 27 de febrer (76) relatiu a practicar embargament de nòmina.

Decret de 27 de febrer (77) relatiu a aprovar la liquidació del pressupost general de la corporació de l’exercici 2016.

Decret de 28 de febrer (78) relatiu a atorgar prorrateig en l’IVTM (baixa).

Decret de 28 de febrer (79) relatiu a aprovació de factures.

Decret d’1 de març (80) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret d’1 de març (81) relatiu a atorgar una subvenció de 600€ a l’Orfeó de l’Empordà.

Decret de 2 de març (82) relatiu a suspendre l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del PAU-1.

Decret de 6 de març (83) relatiu a aprovar bonificacions del 10% de la taxa de recollida d’escombraries per fer compostatge casolà.

Decret de 6 de març (84) autoritzar al “Grup de dones independents” l’ús de la sala polivalent de la biblioteca.

Decret de 6 de març (85) relatiu a autoritzar ús del centre cultural per a portar-hi a terme classes de dansa del ventre.

Decret de 6 de març (86) relatiu a autoritzar l’ús de la sala polivalent de la biblioteca (jocs de rol).

Decret de 7 de març (87) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 25-515,03€ per el projecte de consolidació i estudi del castell de la comanda.

Decret de 7 de març (88) relatiu a iniciar el procediment de contractació del servei de manteniment d’aplicacions informàtiques.

Decret de 9 de març (89) relatiu a aprovar els marcs pressupostaris 2018-2020.

Decret de 10 de març (90) relatiu a portar a terme una cancel.lació anticipada de 4.500€ del préstec del BBVA.

Decret de 13 de març (91) relatiu a atorgar una llicència d’obres en sòl no urbanitzable (exp. 2/17).

Decret de 7 d’abril (92) relatiu a adjudicar contracte menor d’obres a DECORVALLES.

Decret de 13 de març (93) relatiu a aprovar expedient de contractació dels serveis de manteniment d’aplicacions informàtiques d’ABSIS.

Decret de 13 de març (94) relatiu a liquidació de plusvàlua.

Decret de 14 de març (95) relatiu a atorgar una subvenció de 575€ a la Fundació Petit Reig.

Decret de 15 de març (96) relatiu a fixar ordre del dia de la JGL.

Decret de 17 de març (97) relatiu a sol.licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.320,97€ per a la “Fira infantil d’Avinyonet de Puigventós 2017”.

Decret de 22 de març (98) relatiu a autoritzar al “grup de dones independents” l’ús de dues taules.

Decret de 22 de març (99) relatiu a aprovar expedient de modificació de crèdit 3/2017 (incorporació de romanent afectat reforma deixalleria).

Decret de 23 de març (100) relatiu a adherir-se al “Pla extraordinari d’assistència financera local 2017”.

Decret de 23 de març (101) relatiu a aprovar el pla de seguretat i salut de les obres de reforma de la deixalleria.

Decret de 24 de març (102) relatiu a acceptar l’oferta d’ABSIS en la licitació del manteniment de les seves aplicacions informàtiques.

Decret de 24 de març (103) relatiu a desestimar les al.legacions presentades per HAINAN, S.L. pel tractament de les seves aigües residuals.

Decret de 24 de març (104) relatiu a liquidació de plusvàlues.

Decret de 27 de març (105) relatiu a devolució de fiança d’obres (exp. 42/16).

Decret de 29 de març 106) relatiu a autoritzar l’Afa Gonçal Comellas a fer ús, el dia 23 d’abril, del centre cultural i posar dues parades de venda de roses i llibres.

Decret de 29 de març (107) relatiu a adjudicar a ABSIS contracte de serveis pel manteniment de les seves aplicacions informàtiques.

Decret de 30 de març (108) relatiu a embargament de part proporcional de nòmina.

 

El regidor Sr. Ezquerra pregunta pels decrets següents:

 

432/16.- Pel Sr. Alcalde es contesta que es tracta de la última modificació de crèdit per a quadrar el pressupost.

 

8/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que és tracta del contracte de manteniment d’enllumenat públic que enguany a pujat un 2,7% i l’import actual és de 12.514,05€.

 

13/17.- Pel secretari que subscriu es contesta que es tracta de nous serveis d’administració electrònica que ofereix l’EACAT.

 

21/17.- Respecte d’aquest pregunta concretament si la realització de les franges de protecció contra incendis està subvencionat, a la qual cosa la regidora Sra. Gil contesta que no, que això s’ha de pagar pels propietaris.

 

30/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que es tracta de retornar 82,47€ que es van ingressar a l’ajuntament erròniament.

 

52/17.- Pel Sr. Alcalde i la Sra. Gil es contesta que es tracta dels serveis de control de plagues, que inclou processionària, mosquits i rates.

 

54/17.- Pregunta si es tracta del decret que va saltar de número, a la qual cosa en respon que sí.

 

64/17.- La regidora Sra. Gil contesta que realment són 600€ del 2016 i 600 del 2017 però que es donen junts atès que l’escola va amb any/curs escolar i l’ajuntament amb any natural.

 

65/17.- La Sra. Gil contesta que es tracta de adherir-se a la xarxa de Punts d’Informació de Lectura de la Diputació de Girona on es vol adherir la sala de lectura municipal.

 

69 i 70/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que efectivament són subvencions demanades i es comenta que la relativa a l’arranjament de camins cada any és més petita (abans era d’uns 7.000€).

 

72/17.- Pregunta si la cursa de cotxes ja es va fer i pel Sr. Alcalde es contesta que sí.

 

75/17.- Pel Sr. Alcalde i la Sra. Ricart es contesta que és la subvenció de cada any i que una part es destina a la zona esportiva del Mas Pau.

 

82/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que es tracta del Projecte d’urbanització per tal de poder executar les obres de urbanització i que no té res a veure amb el planejament (NN.SS).

 

87/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que aquest any seran uns 25.000€ i que l’ajuntament hi haurà de posar uns 5.000€.

El Sr. Ezquerra pregunta si ja es sap quina actuació s’hi farà.

Pel Sr. Alcalde es contesta que està previst enderrocar l’interior de l’habitatge, arreglar la teulada i el voltant de l’església on es volen deixar a la vista els fonaments (d’uns 1,5m de fondària) i tapar-ho amb una reixa de ferro corten.

 

Es comenta que quedaria millor tapat amb vidre i que ja es va demanar en el seu moment i que llavors van dir els tècnics de la Diputació que no podia ser, però que es tornarà a demanar.

 

91/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que es tracta del pagès que té les vaques a la Garriga i que es tractava de la construcció d’un cobert que estava subjecte a una subvenció.

Que per la poca magnitud del projecte no calia que passés per urbanisme i que es va fer per decret a ratificar per la Junta de Govern per tal que aquest senyor no perdés la subvenció atès que el termini final d’aquesta finalitzava abans del dia que es tenia que fer la Junta de Govern.

 

99/17.- Per part del secretari que subscriu s’explica que es tracta d’incorporar al pressupost del 2017 el romanent de tresoreria afectat del pressupost 2016 corresponent a les obres de reforma de la deixalleria del Mas Pau.

 

100/17.- Pel Sr. Alcalde es contesta que es tracta del fet que la Diputació de Girona torna, aquest any, a avançar diners a la Generalitat de Catalunya concretament enguany avança el Fons de Cooperació Local, corresponent una part al Fons de Cooperació Local 2014 per import total de 57.515,57€.

 

103/17.- Pel secretari que subscriu s’explica que es tracta d’unes al.legacions presentades per HAINAN, S.L. relatives al tema del tractament d’aigües residuals respecte del qual van sol.licitar una moratòria que ara els hi ha vingut denegada per l’ACA.

 

19.- Assumptes urgents.

 

No n’hi ha.

 

20.- Precs i preguntes.

 

20.1.- La regidora Sra. Gil comenta que s’ha tirat endavant l’actuació consistent en posar dues xarxes darrera de cada porteria a la pista poliesportiva del Mas Pau.

Que es van demanar dos pressupostos a Vallcat i Decorvalles i que finalment ho farà el segon perquè pel mateix preu substitueix 50 m de tel.la metàl.lica del costat del camp de futbol del Mas Pau que estava malmesa.

Que un cop acabat s’hi posaran bancs i papereres.

 

20.2.- El regidor Sr. Ezquerra comenta, en relació a les obres de construcció d’una rasa vinculada a la reforma de la deixalleria del Mas Pau, que les tanques que hi van posar no hi havia llums la qual cosa suposava un perill al vespre.

 

El Sr. Alcalde contesta que ja se’n van assabentar i que quan van trucar a l’empresa constructora li van dir que hi eren però que els hi ha robat, que es veu que l’empresa, durant les obres, els hi ha robat moltes eines.

 

El Sr. Ezquerra comenta que el segon dia de les obres tampoc hi havia llums.

 

La regidora Sra. Gil diu que tant bon punt ho van saber les van reclamar a l’empresa constructora.

 

El regidor Sr. Galvez pregunta si l’accés a deixalleria serà amb targeta. La Sra. Gil contesta que no, que hi haurà una porta gran que solament estarà oberta quan hi hagi la Mercè i quan no hi sigui sempre es podrà entrar mitjançant una porta giratòria que permetrà entrar amb bosses però no amb mobles i altres coses grans.

 

El Sr. Ezquerra pregunta si hi haurà càmeres, a la qual cosa el Sr. Alcalde contesta que no de moment.

 

20.3.- El Sr. Ezquerra pregunta, en relació amb l’actuació que van portar a terme els Mossos d’Esquadra al municipi contra les plantacions de marihuana, si se’n sabia res i si se’n sap quelcom més.

El Sr. Alcalde contesta que ni se’n sabia res ni se’n sap res més.

 

20.4.- El Sr. Ezquerra pregunta si el futbol a Avinyonet es reactiva.

 

La regidora Sra. Ricart comenta que enguany s’ha fet un conveni que acaba a final d’any, però que a partir d’ara el conveni serà de juny a juny i cap el més d’abril ja hauran de determinar el que el club ha previst fer per la temporada vinent.

 

 

20.5.- El Sr. Ezquerra pregunta si les festes de juliol ja estan més o menys muntades.

El regidor Sr. Quesada contesta que sí, que més o menys.

 

El Sr. Ezquerra pregunta si es farà la “festa gastronòmica” a la qual cosa el Sr. Quesada contesta que va parlar amb la L i que li va dir que ella no la organitzaria per una banda pel conflicte que va haver-hi l’any passat i per l’altra per temes de malaltia d’un familiar. Que e s mirarà, de tota manera, de reactivar-la i que tornarà a parlar amb la L a veure si almenys pot ajudar/assessorar.

 

20.6.- El Sr. Ezquerra pregunta si ara que s’està reformant la deixalleria s’ha estudiat la possibilitat de fer un pàrquing al costat.

 

El Sr. Alcalde explica que s’ha estudiat i que s’ha trobat una possible solució permutant m2 de la zona d’equipaments (jocs infantils del costat de la deixalleria) per m2 de la zona del bosc que està qualificat com a zona verda, i que està previst introduir-ho en la pròxima modificació de Normes Subsidiàries.

 

20.7.- El Sr. Ezquerra pregunta si s’ha pensat fer quelcom amb el passadís que travessa el “Manol” i que ja van comentar fa uns 9 mesos.

 

El Sr. Alcalde comenta que arrel de l’últim accident mortal que va haver-hi en el que un matrimoni va morir al intentar creuar una riera, el President de la Diputació e Girona va dir que trauria una línia de subvencions per a portar actuacions de millora de la seguretat en aquests passos i que se li va manifestar que l’ajuntament d’Avinyonet de Puigventós hi estava interessat.

 

Que aquests dies de pluges ha aprofitat per tirar-hi fotos per quan arribi el moment poder-les presentar a la Diputació.

 

El Sr. Alcalde i el Sr. Ezquerra comenten el fet que hi ha llot i que patina molt i la regidora Sra. Ricart que en un costat hi ha un “vam” força accentuat.

 

El Sr. Ezquerra comenta que ells ja són conscients que en tot el que s’hi vulgui fer hi hauria d’intervenir l’ACA i que potser si l’ACA no es volgués fer càrrec del cost de l’actuació potser ho podria pagar l’Ajuntament.

Que la seva proposta seria posar-hi uns tubs amples que no modifiquessin el cabal.

 

20.8.- El Sr. Ezquerra demana si es podria arreglar l’asfalt del camí ramader per tal que no es deteriori més.

 

El Sr. Alcalde contesta que això depèn del DARP i explica que ja es va demanar una vegada en una noia que va venir del Departament i que en principi li havia dit que cap problema, però que desprès li va dir que no podia ser. Que en tot cas el que sí podrien fer era arreglar la cuneta posant-hi formigó però que tot i que es va demanar encara no han contestat. Que ho tornaran a mirar.

 

20.9.- El Sr. Ezquerra pregunta com està el tema dels agutzils.

 

El Sr. Alcalde contesta que tot i que en M continua de baixa, en qualsevol moment li poden donar la alta, i que si aquest fos el cas li demanarà que el seu metge li faci un informe on acrediti que pot fer la seva feina habitual donada la gravetat del cas i la responsabilitat que hi ha de manar-li feines quan es té una patologia d’aquest tipus.

 

Pel què fa al M ara se li acaba la seva excedència i que ja li ha dit que no se li pot assegurar res atès que en M pot ser donat d’alta en qualsevol moment i la seva feina és de substitució del M

 

El Sr. Ezquerra pregunta per un noi que va venir de forma temporal; a la qual cosa contesta el Sr. Alcalde que un solament se’l va contractar uns dies per ajudar els dies de la festa del poble i l’altre que hi havia era per fer treballs substitutius de pena de presó.

Que ara solament hi ha en D i en M.

 

20.10.- El Sr. Ezquerra comenta que va sortir una subvenció per a la instal.lació de calderes de pellet, que si es va demanar per part de l’ajuntament.

 

El Sr. Alcalde contesta que no s’ha demanat res.

 

La regidora Sra. Gil comenta que s’està estudiant portar a terme un canvi del sistema de calefacció de l’escola i que ja s’ha parlat al la Directora. Que s’han demanat dos pressupostos (un relatiu a l’edifici vell i l’altre als barracons) perquè quan es faci la reunió amb el Departament d’Ensenyament es volen portar per veure si assumeixen el que afecta als barracons atès que són de la seva propietat i es van comprometre a compartir amb l’ajuntament les despeses de manteniment de l’escola.

 

També comenta que s’ha demanat pressupost per canvis els tancaments de l’edifici vell.

 

El regidor Sr. Galvez pregunta quin sistema de calefacció es posaria, a la qual cosa la Sra. Gil contesta que als barracons bombes de calor i a l’edifici vell s’ha d’estudiar amb el professional que s’ho vingui a mirar.

 

Comenta que els nous barracons que ara instal.la el Departament d’Ensenyament ja porten bombes de calor.

 

El Sr. Ezquerra pregunta quin és el cost de les calderes que hi ha a l’escola i a l’ajuntament a efectes de pensar en un possible canvi de caldera i posar pellet.

 

El Sr. Alcalde comenta que el pellet, a l’ajuntament de Castelló d’Empúries, no li ha funcionat gaire bé i que els hi ha generat forces problemes i a més a més considera que posar una caldera nova en un edifici vell quan s’està pendent de l’edifici nou de les escoles no cal.

 

20.11.- El Regidor Sr. Ezquerra pregunta com està el tema de la nova escola.

 

El Sr. Alcalde contesta que està igual de parat. Que la majoria d’ajuntaments que estan pendents del mateix van optant per anar fen petites millores a les escoles municipals existents.

 

20.12.- La regidora Sra. Gil comenta breument els actes/activitats que es portaran a terme durant la festa de Pasqua.

 

 

El President aixeca la sessió essent les 23,40 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

Vist i plau

El secretari El president

Martí Lluansí Sastre Josep Mª Bartolomé Foraster